Zařízení k chlazení vstřikovače

Číslo patentu: 246298

Dátum: 15.12.1987

Autor: Berger Dieter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PIO WNÁLEZV A OIJEVYZařízení k chlazení vstřikovače v hlavě válců kapalinou chlazeného vznětového spalovacího motoru, u kterého se zvyšuje ln~tenzita a stejnoměrnost chlazení v okolí vstřikovače pomocí uspořádání dvou přívodů chladící kapaliny do prostoru vstřikovače. Jeden přívod je proveden štěrbinou mezi stěnami sacího a výfukového potrubí a druhý přívod je umístěn proti prvému přívodu u dna hlavy válců a je s výhodou osově přesazen proti prvému přívodu.3 vynález se týká zařízení k ,ehlazeníystři,~nou chlazeného vznětověho motoru.V současnosti se vstřikovač .obvykleąumísťuje do samostatnéhoćnálitku v hlavěLLválců obtěkaného ze všech stran kapalinou, která V tomto místě proudí jedním směrem. Takové uspořádání zajišťuje poměrně dobré chlazení, ale při vyšších zatíženích může být jednak intenzita chlazení nedostatečnâ, jednak se nepříznivě projeví jednosměrnost proudění chla.dící kapaliny kolem nálitkü V horizontálním směru, nebot část nálitkuležící směrem po proudu chladící kapaliny je hůře chlazena a vzniká tak přídavné tepelné pnutí v tělese hlavy válců.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení k chlazení vstřikovače podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že nálitek vstříkovače je umístěn v prostoru lílayy válců ohraničeném stěnou sacího kanálu a stěnou vý fukového kanálu a opatřeném prvním pří vodem chladící kapaliny, tvořeným štěrbínou mezi stěnou sacího kanálu a stěnou výfukověho kanálu směřující proti nálitku vstřikovače a druhým, opačně orientovaným přívodem chladící kapaliny umístěnýrn u dna hlavy válců. a směřujícím proti nálítkuvstříkovači mohou být s výhodou proti sobě osově přesazeny, přičemž přesazení jeTím se dosähne stejnoměrnějšího a intenzívnějšího chlazení nálitku vstřikovače a tím i vstřikovače samého.Na příložených vyobrazeních je na obr. 1 vodorovný řez hlavou válců nad dnem hlavy válců a se zařízením podle vynálezu v příkladném provedení, na obr. 2 je svislýřez v rovině vyznačené na obr. 1 čerchovavĺš nou ičarou. Na obrQ 1 je patrný nálitek 1 vstříkovače, ke kterému směřuje první pří.pvqd~ chladící kapaliny jako štěrbina vyrtízořena .mezi stěnou 3 sacího kanálu a stě nou 4 výíukového kanálu v hlavě válců 2. Z druhé strany k nálitku 1 vstříkovače směřuje druhý přívod 6 chladící kapaliny. Na- obr. 2 je patrné, že druhý přívod 6 chladícíkapaliny je umístěn u dna 7 hlavy válců 2.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem Chladicí kapalína vstupuje do prostoru v okolí vstřikovače jednak prvním přívodem 5 tvořeným štěrbínou mezi stěnou 4 a stěnou 5 výfukového potrubí,jednak druhým přívodem 6 na opačné straně tohoto prostoru. Kapalina takto vstupující víří okolo nálitku 1 vstříkovače, zejména jsou-li přívody kapaliny vůči sobě osově přesazeny, a dále postupuje za víření vzhůru v hlavě válců 2, kde je odváděna z pro storu vstřikovače a případně í z prostoru. hlavy válců 2. Velikost přesazení je nej výhodnější volit v rozmezí 0,25 až 1,5 vnějšího průměru nálítku 1 vstřikovače, protože při přesazení menším již dochází k obtékaní nálitku současně oběma směry z každého přívodu, zatímco při přesazení větším niíjí hlavní proud z přívodu nálítek vstřikovače.Tím se dosáhne jednak stejnoměrnějšího chlazení nálitkuvstřikovače, jednak se zvýší intenzita chlazení této zvláště tepelné namáhavé části.Zařízení podle vynälezu je použítelné u vznětových motorů, zejména při velkém tepelném zatížení. Bylo by též použitelná pro hlavy motorů jiného druhu se stejným uspořádáním dutín V hlavě válců a při chlazení kapalinou.1. Zařízení k chlazení vstřikovače uspořádaného v hlavě válců kapalinou chlazeného vznětového motoru a uloženého V samostatném, kapalinou obtékaném nálítkií,vyznačené tím, že nálítek 1 vstřikovače je umístěn v prostoru hlavy válců 2 ohraníčeném stěnou 3 sacího kanálu a stěnou 4 výfukového kanálu a opatřeném prvním přívodem 5 chladící kapaliny, tvořeným štěrbinou mezi stěnou 3 sacího kanálu a stěnou 4 výíukového kanálu směřující proti nálitku 1 vstřikovače a druhým, opačně orientovaným přívodem 6 chladící kapaliny umistěným u dna 77 hlavy válců2 a směřující proti nálitku 1 v-střlkovače.2. Zařízení k chlazení vstřlkovače podle bodu 1, vyznačené tím, že první přívod 5 chladící kapaliny a druhý přívod 6 chladící kapaliny jsou proti sobě osově přesazeny.3. Zařízení k chlazení vstřikovače podle bodů 1 a 2, vyznačené tím, že vzdálenost os prvního přívodu 5 chladící kapaliny a druhého přívodu 6 chladící kapaliny je v rozmezí od 0,25 až do 1,5 vnějšího průměru nálitku 1 vstřikovače.

MPK / Značky

MPK: F01P 3/16

Značky: zařízení, chlazení, vstřikovače

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-246298-zarizeni-k-chlazeni-vstrikovace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k chlazení vstřikovače</a>

Podobne patenty