Způsob odštěpování terc.butyloxykarbonylových chránících skupin při syntézách peptidů na nosičích

Číslo patentu: 245626

Dátum: 15.10.1987

Autori: Nevydal Jozef, Mandúch Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

trzrttrxrzz POP|S VY NÁLEZU 245626REPUBLIKA (u) (m) s c IA K AUTORSK MU OSVĚD EN(75) Autor vynuezu BLÄHA Ivo RNDr. csc., nemu. MILAN ing. Drsc., PRAHA(54) Způsob odštěpovánl tombutyloxykarbonylových chrànlclcłl skupin pH syntćuch poptldů na noslčlchZpůsob odltěpovíní terc.buty 1 oxykarbonylových chrinicích skupin při yntézäch pdptidñ nl noličích.Při tento pñaohu se na peptid s chránůnou koncovou aminoskupinou působí roztoku 1 a SI Inet. bromovodíku ve směsi uthylenchlorid a kyselina octovä, ve ktoré še obnleno 50 n 90 | obj. methylenchlori u. ,způsobu 1 m použít v chemu. peptidñ.Vynález se týká odštěpováni tero.butyloxykarbonylových /Boc/ chránicích skupin při syntézách peptidü na nosičích. VK chránění alfa-aminoskupin aminokyselin při syntézách peptidü v pevné fázi /Merrifield R. B. J. Am. Chem. soc. gg. 2149 /1963// se dnes nejčastěji používá terc.buty 1 oxykarbony 1 ový zbytek /Carpino L. A. J. Am. Chem. Soc. lg. 4427 /1957//, který je odštěpitelný kyselými činidly za teploty místnosti.Nejběžnějšim štěpicim činidlem je 30 až 80 roztok kyseliny trifluoroctové v methylenchloridu /Gutte B., Merrifield R. B. J. B 101. Chem. 246, 1922 /1971//. Kyselina trifluorootová je drahá chemikálie, která se z filtrátů z pevné fáze obtížně regeneruje.Kromě trifluoroctové kyseliny je popsáno také použití roztoku chlorovodiku v kyselině octové, mravenčí nebo v dioxanu a některá další činidla /Barany G., Merrifield R. B. Solid Phase Peptide Synthesis, stř. 102, v knize The Peptides, Vol. 2, Gross B., Meienhofer J. ed.,Academic Press, New York, 1980/. Roztoky chlorovodíku jsou snadno dostupné a levné, nelze je však dlouhodobě skladovat. Další popsaná činidla jsou buč obtížné dostupná nebo nepůsobíPředmětem vynálezu, který zmirñuje uvedené nevýhody, je způsob odštěpováni tere.butyloxy karbonylových chránicích skupin roztokem halogsnovodiku v kyselině octové při syntézách peptidů na nosičich, přičemž uvedená skupina chráni koncovou aminoskupinu peptidu, vyznačujícíse tim, že se na peptid působí po dobu 2 až 10 min roztoksm 1 až 5 hmot. bromovodíku ve směsi methylenchlorid a kyselina octová, ve které je obsaženo 50 až 90 obj. methylenchloridu.Mehtylenchlorid umožňuje botnání nosiče, kyselina octová zvyšuje rozpustnost bromovodíku. Roztok je levný a až 1 rok skladovatelný. V tabulce 1 je doba potřebné ke kompletnímu odštěpeni terc.butyloxykarbony 1 ové skupiny z Boc-Gly na nosiči v závislosti na koncentraci bromovodiku ve směsi CH 2 Cl 2-CH 3 c 00 H /51 obj./. Z tabulky vyplývá, že 3 roztok je pro úplné odštěpeni Boc-skupiny postačujioi.Bromovodik v methylenchloridu a kyselině octové je snadno dostupné činidlo. Ziská se ředěním 35 bromovodíku v kyselině octové, což je v chemii peptidü běžně používaný roztok,a přidáním methylenchloridu.Tvoří stálé roztoky. Výhodou při jeho použití je zkrácená reakčni doba ve srovnání e odštěpováním roztoky kyseliny trifluoroctové. I když použití uvedeného činidla s bromovodíkem může působit i na odštěpování samotného peptidu z nosiče, vzhledem k výhodě zkrácené reakčnidoby se tento vliv neprojeví.Popssný způsob odštěpováni terc.butyloxykarbonylových ohránicíoh skupin lze použít při běžných syntézách peptidů, jak dokládá dále uvedený příkladPostupná syntézu uvedeného peptidu byla provedena na chlormethylované polystyrenové pryskyřici síčovené 1 divinylbenzenem /obsah chloru 2.9 S/ estsrifikované Boc-Gly /obsah 0,3 mmol Gly/g nosiče/.Syntéza v pevné fázi byla provedena na eutmatickám syntetizátoru peptidů a bylo použito 4 9 esterifikovaného nosiče /1,2 mmol Gly/. Odštěpování chránicích Boc-skupin bylo po připojení každé aminokyseliny k peptldickému řetězci prováděno tříminutovým působenim 3 HBr v CHZCI 2 - CHJCOOH /51 obj./, kondenzace každé aminokyseliny byla provedena symetrickými anhydridy chráněných aminokyselín /3 ekv., 30 až 60 min/.Po skončené syntéze byl peptid na nosiči amonolyzován a bylo získáno 1,04 g /64 2/ produktu, c.c. 144 až 152 °C. Analytický vzorek byl dvakrát překrystalyzován ze směsi methanol - voda. t.t. 154 až 15 s °c,eL Š° -1 o,3 ° /c . 0,4, dimethylformamidkByl chromatograficky jednotný v soustavě n-butanol - terc.butano 1 - kyselina octová - voda /221 x 1 obj./. Aminokyselinové složení Tyr 0,92, Phe 0,98, Abu 0,99, Asp 0,95,Cys /s-Bz 1/ 1,02, Pro 1,07, Arg 0,99, Gly l,06. Pro C 56 H 83 N 13013 S 3 . 1,5 H 20 /1 390/ vypočteno 57,04 C, 6,24 2 N 7 nalezeno 56,88 S C, 5,97 3 H, 12,84 S N.způsob odštěpování terc.butyloxykarbonylových chránicích skupin při syntězách peptidů na nosičích roztokem halogenovodíku v kyselině octové, přičemž uvedená skupina chrání koncovou aminoskuplnu peptidu, vyznačující se tím, že se na peptid působí po dobu 2 až 10 min roztokem 1 až 5 hmot. bromovodíku ve směsi methylenchlorid a kyselina octová, ve které je

MPK / Značky

MPK: C07K 1/04

Značky: způsob, chránících, nosičích, odštěpování, peptidů, syntézách, terc.butyloxykarbonylových, skupin

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-245626-zpusob-odstepovani-tercbutyloxykarbonylovych-chranicich-skupin-pri-syntezach-peptidu-na-nosicich.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob odštěpování terc.butyloxykarbonylových chránících skupin při syntézách peptidů na nosičích</a>

Podobne patenty