Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu ONDREIMIŠKA KOLOMAN ing. CSc., SVIT MARCINČIN ANTON ing. CSc.,BRATISLAVA, FRANKO PETER ing BENEDIKTY JÁN ing. CSC.,MAČURÄK MILAN ing. SZENTIVÁNYI NORBERT ing., POPRAD ZEMANOVÄ ELENA ing. CSc.,- SAMUHEL JOZEF, BRATISLAVA NEČAS MIROSLAV ing. CS 0., PARDUBICE PLECHÄČEK VÁCLAV ing., nAąiłiNxzr-SLQVIK VLASTIMIL mg. css DOBROVOLNÝ AN ing. CSc.,ANAK FRANTISEK ing. csc. SVOBODA OTAKAR ing. csc., PARDUBICE, 54) Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyolefínnv v hmotaRiešenie sa týłia spôsobu povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyoiefinov v hmote.Povrchová úprava pigmentov podľa riešenia spočíva v tom, že sa pigment po mleti vo vodnom prostredi homogenizuje s organickým dispergátorom na báze glyceridu alebo amidov karboxylových kyselín s p 0 čtoni uhlíka Cs až C 20 alebo kvapalných polyolefínov, alebo ich zmesí, bez alebo za prítomnosti práškového polyoleíínu. Za pridania chloridu jednorn-ocného kovu sa pigment oddelí napríklad filtráciou, a po premytí vysuší pri teplote B 0 °C, výhodna za vákua.Vynález sa týka spôsobu povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote.Farebná sila pigmentov používaných pre farbenie polymérov a výrobkov z nich závisíhlavne od kvality pigmentov, najmä ichdobrej dispergovateľnosti V polyolefínoch. Vysoký stupeň disperzity pigmentov v polyolefinoch a tým aj zvýšenie farbiacej výdatnosti pigmentov- sa dá dosiahnuť použitím vhodných modifikátorov, ktoré spravidla okrem zvýšenia stupňa disperzity zlepšujú najmä spracovaieľské vlastnosti ľkoncentrátu pigmentov a vyfarbeného polyméru AO č. 195 089, 220 955 a 220 957. Napriek použitiu dispergačných prísad, nie je možné získat dispergáciou v polymére pri použití komerčných zariadení optimálny stupeň disperzlty pigmentov. Tento sa dá dosiahnut len špeciálnym postupom pri mletí v prostredí máloviskóznych kvapalín. Takéto postupy sú popísané v patentovej literatúre,napríklad NSR pat. č. 126136, US pat. č. 3755 244. Princíp týchto postupov spočívav mletí pigmentov vo vodnom prostredi za»alebo bez prítomnosti polyolefínu a za prídavku špeciálneho dispergátora rozpustné hory-Uvodna, v závislosti od pH ako organic- ~kej fázygktorá sa. po mletí spolu s pigmentomv-yzráža pôsobením nižšej teploty a zmenou pH prostredia NSR pat. 126136, US pat. 3 755 244.Podstata spôsobu povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie potlyolefínov v hmote podla vynálezu spočíva v- tom, že sa pigment po mletí vo vodnom prostredí homogenizuje s organickým dispergátorem na báze glyceridu alebo amidu Cs až C 20 karboxylových kyselín alebo kvapalných polyolefínov alebo ich zmesí bez alebo za prítomnosti práškového polyoletíntt pri teplote 20 až 100 °C. Po pridaní chloridu jednomocného kationu do disperzie sa upravený pigment odseparuje a vysuší.Ako povrchovoalktivne látky pri mleti pigmentu sa použijú iónogenné alebo neiönogenné látky, napríklad polyoxyalkylénglykoly, resp. ich vo vode rozpustné deriváty v koncentrácii do 30 hm. Koncentrácie pigmentu pri mletí vo vodnom prostredí je 4 až 40 0/0 hm. Organický dispergátor na báze glyceridov alebo amidov karboxylových kyselín alebo nízk-omolekulového polyolefinu má teplotu topenia 20 až 80 °C a pri povrchovej úprave sa pridá v množstve 5 až 150 0/0 hm. na pigment, výhodne 30 až 50 na pigment.Povrchovo upravený pigment sa v ďalšom použije na prípravu koncentrovaných farebných disperzií, alebo na priame farbenie polyolefínov v hmote.K výhodám uvedeného postupu prípravy preddispergovaných pigmentov patrí vznik pigmentu vo forme granuliek s priemerom pod 1 mm s podstatným znížením prašnosti a vysoký stupeň preddispergovetelnosti pig 4 mentu s následným zvýšením jeho farbiacej sily - najmä tažkodispergovatelnýchpigmentov, dobrá miešateľnost týchto granuliek so základným práškosvými polymerom.Nižšie uvedené príklady ilustrujú predmet vynálezu.100 dielov hmot. pigmentu yellow 95 vo forme filtračného koláče obsahujúceho 20 dielov čistého pigmentu a 80 dielov vody sa v planétovej miešačke zriedi s ďalšími 100 dielmi vody obsahujúcej 20 0/0 hm. povlyoxyetylénglykolu 600 a 6 000 v pomere 1 1. Po zhomogenizovani sa disperzia prenesie a melie v kontinuálne pracujücom perlovom mlyne pri 2000 otáčkach a 70 °C S-iíásobných prechodom. Disperzia sa potom prene sie do vysokootáčkového homogenizátoraavpridá sa k nej 20 dielov monoglyceridu kyseliny stearovej. Zmes sa homogenizuje počas 10 minút a potom za miešania sa pridá ešte 100 dielov studenej vody obsahujúcej 10 dielov NaCl. V disperzii sa pri takomto postupe vytvoria jemné granulky povrchovo upraveného a agregovaného pigmentu. Tieto sa oddelia od vody prefiltrovaním za vákua, premyjú sa vodou a vysušia pri 60 C do konštantnej hmotnosti, najlepšie za vákua.2.0 dielov h 1 n. pigmentu red 147 sa zmieša so 130 dielmi vody obsahujúcej 20 0/0 hm. estertt polyoxyetylénglykolu 600 a kyseliny-olejovej. Po zhoIn-ogenizovaní sa disperzia melie v ltontiíittálnom mlyne 4 hodiny. Po tomto čase sa disperzia prenesie do rýchlootáwčlkového homogenizéra a zohreje na 70 ° Celsia. K disperzii sa pridá 10 dielov glyceridu kyseliny- stearovej a 10 dielov polypropylénového olejaspriemernou molekulovou hmotnosťou 1000. Disperzia sa pri 70 C zhom-tmgenizuje pri 2000 otáčkach a potom ochladí pridaním ďalších 200 dielov studenej vody s obsahom 10 dielov NaCl. Vzniklá disperzia sa odfiltruje, premyje vodou a vysuší pri teplote 60 °C do konštantnej hmotnosti.K 50 dielom práškového polyetylénu sa pridá 30 dielov monoglyceridu kyseliny olejovej a pri teplote 70 °C sa zho-mogenízuje na rýchlomiešačke. K zmesi sa pridá 700 dielov vody a 100 dielov filtračného koláča mletého pigmentu yellow 145 obsahujúceho 50 vody. Zmes sa znovu zhomogentzuje na rýchlomiešačke pri 70 °C podat 10 mi nút. Potom sa za stáleho miešania a chladenia pridá 20 dielov KCl. Pripravené zmes sa odfiltruje a vysuší pri 70 °C za vákua.K 50 dielom degradovanêho práškového polypropylénu s indexom toku 150 g/10 min. sa pridá 30 dielov zmesi monoglyceridu ky.seliny stearovej a polypropylénového oleja 71 a zhomogenizuje sa pri teplote 70 (3. K zmesi sa pridá 50 dielov čistého mletého pigmentu red 147 vo forme 40 ~nej vodnej pasty a 500 dielov vody 70 °C teplej. Zmes sa zhomogenizuje na rýchlomiešačke počas 6 minút. Za stáleho miešania sa pridáva ďalších 200 dielov 5 Wii-ného vodného roztoku NaCl. Preddispergov-aný pigment sa prefiltruje, premyje a vysuší pri teplote 70 ° Celsia.Postup aIko v príklade 1 s tým rozdielom,že sa po mletí pigmentu v perlovom Inlyne pridá k disperzii 20 dielov diamidu kyseliny stearovej a etyléndiamínu. Po homogenizacii v rýchlootáčkovej miešačke za čas 10 minút pri 70 °C a naslednom pridaní studenej vody sa zbalený pígment separuje na odstredivke. Ddstredený» pígment sa vysuší za stáleho Iniešaíiia prefukovaním teplým vzduchom pri 50 (3..Postup ako v príklade 1 s tým rozdielom,že sa po mletí pigmentu black 7 V perlovom mlyne pridá k disperzii 40 dielov glyceridu kyseliny stear-ovej a 20 dielov technického parafínu. Po homogenizácii v rýchlootáčko~~vej miešačke za čas 15 minút pri 70 °C a ochladeni disperzie pridaním studenej vody obsahujúcej 10 dielov NH 4 Cl sa získala jemná, dobre filtrovatelná zrazenina pigmentu,ktorá sa po ordfiltrovaní premyla vodou a vysušila pri 50 QC za vákua.Pigment red 147 sa upraví postupom alko v príklade 4 s tým rozdielom, že k zmesi práškového polypropylénu, monoglyceridu kyseliny stearovej, polypropylenového oleja a pigmentovej pasty sa pridá 50 dielov vody o tepl-ote 70 °C. Zmes sa zhomogenizuje na rýchlomiešaríke za čas 12 minút a vysusi.Zvýšenie farbiacej sily RFS koncentrá~ tov pripravených z upravených pigmentov oproti koncentrátom vyrábaných klasickými spôsobmi, stanovenej na základe merania remisie vlákien vyrábaných z uvedených koncentrátov.RFS koncentrátov z upraveného pigmeutu oproti klasickým Číslo koncentrátom z tých istých prikladu pigmentovSpôsob povrchovej úpravy- pigmentov pre farbenie polyoleľínov v hmote vyznačujúci sa tým, že pigment sa po mletí vo vodnom prostredi homogenizuje s glyceridom alebo amidom karboxyloavej kyseliny s počtom uhlílkov C 3 až C 20, alebo kavaplným polyolefínom alebo ich zmesami, bez alebo za prítomnosti práškového polyolefínu, pri teplote 20 až 100 °C a po pridaní chloridu jedno-mocného katiónu do disperzie sa uprava ný pigment oddelí a Vysuší.

MPK / Značky

MPK: D01F 1/04, C08J 3/20, C09C 3/08

Značky: farbenie, povrchovej, polyolefínov, pigmentov, hmotě, spôsob, úpravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-245096-sposob-povrchovej-upravy-pigmentov-pre-farbenie-polyolefinov-v-hmote.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote</a>

Podobne patenty