Dotykové vzduchové čidlo

Číslo patentu: 244998

Dátum: 15.11.1987

Autori: Wieck Jürgen, Königs Wusterhausen

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

merassaav POPIS VYNÁlEZü K AUTORSKÉMU osvsnćgumAutor vynálezu ORAVEC IVAN ing., NOVÁ DUBNICA ŠIMONFFY JÁN ing., DUBNICA nad VáhomŘiešenie sa týka dotykového vzduchového čidia určeného predovšetkým pre odmeriavaníe polohy nástroja voči základnej ploche obrobku v ťažko prístupných miestach. Dotykové vzduchové čidlo je jednoduchej konštrukcie s možnosťou prevedenia v pomerne malých rozmeroch, napríklad (á 8 x 10 mm. Podstata riešenia spočíva v tom,že dotykový valček posuvne uložený v telese čidla je opatrený priečnym čapom, ktorého konce sú povsuvne uložené v pozdlžnych otvoroch telesa a prečnievajú na obidve strany telesa. Konce priečneho čapu sú opatrené priečnym otvorom, v ktorom je uložený jeden koniec pružiny V tvare oblúka a jej druhý koniec je v perdpätom stave pri~ pravený k telesu prostredníctvom držiaka. Priv-od vzduchu do telesa je prevedený zboku.vynález sa týka dotykového Vzduchovéh-o čidla určeného predovšetkým pre odmeriavanie polohy nástroja voči základnej ploche obrobku V ťažlko prístupných miestach s možnosťou využitia V systémoch ardaptívneho riadenia.Doteraz sa odmeriavanie polohy nástroja voči základnej ploche obrobku prevádzalo úchylkomerom priamo V priestore obrábania alebo nepriamo nastavenými dorazmi mimo priestor obrábanie. Pri použití úchylkomerov je odmeriavanie z piestorov obrábania obtiažne, pretože úchylkomery zaberajú Vela miesta a pri obrábatní je obmedzená možnost sledovania stupnice. Nepriame odmeriavanie pri použití univerzálnych meradiel pre polohovanie dorazov je zdlbavé a berúc do úvahy možnost osobných chýb pri prenášaní rozmeru na dorazy aj nepresné. Použitie doteraz známych Vzduchových čidiel preodmeriavanie polohy nástroja V tažko dostupných miestach s malým priestorom je nemožné, vzhľadom na ich rozmernosť, čo plati aj pre Väčšinu iných čidlel. napríklad elektrických, optických atďUvedené nedostatky odstraňuje dotykové Vzduchové čidlo pozostávajúca z telesa, v ktorom je posuvne uložený dotykový Valček,nad ktorým je umiestnená tryska. Medzi nimi sú V telese Vytvorené priečne otvory. P-odstata vynálezu spočíva V tom, že dotykový Valček je opatrený priečnym čapom,ktorého konce sú posuvne uložené V pozdlžnych otvoroch telesa prečniev-ajüce na obidve strany telesa, pričom konce priečneho čapu sú opatrené priečnym otvorom. V každom tomto priečnom otvore je ul-ožený jeden koniec pružiny V tvare oblúka, ktorej druhý koniec je v predpätom stave pripevnený k telesu prostrednictvom držiaka. Prívod vzduchu do telesa je prevedený zboku.Výhodou dotykového Vzduchové čidla podľa vynalezu je jeho jednoduchá konštrukcia s možnosťou prevedenia v pomerne malých rozmeroch, napríklad o 8 x 10 mm,pričom dotykový Valček má presné a spoľahlivé Vedenie, čo zabezpečuje kvalitné odmeriavanie. Pri p-ohybe pevne opevneného čidla po meranej ploche dotylkový Valček prostredníctvom stáleho pritlaku pružiin dokonale sleduje meraný povrch a stiera pripadné malé nečistoty, čo priamym n-asadením trysky nad povrch meranej plochy ubezdotykového vzduchového čidla nie je možné. Dotykové Vzduchové čidlo podla vynálezu je vhodné pre odmeriavanie polohy nástroja Voči základnej ploche obrobku V ťažko prístupných miestach obrobku s možnosťou využitia V systémoch adaptívneho riadenia. Taktiež ich možno s výhodou použit V určitých prípadoch ako náhradu za piezoelektrické snímače.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia dotykového Vzduchového čidla podla vynálezu, kde na obr. 1 je toto čidlo nakreslené v náryse V reze, na -obr. 2 V reze A-A z obr. 1 a na obr. 3 V boľkoryse.Dotykové Vzduchové čidlo podľa vvnálezu pozostáva z telesa 1, V ktorom je posuvne uložený dotykový Valček 2, nad ktorým je umiestnená tryska 3. Medzi dotykovým valčekom 2 a tryskou 3 sú V telese 1 vytvorené priečne otvory 13. Dotykový Valček 2 je opatrený priečnym čapom 4, ktorého konce sú posuvne uložené V pozdlžnych otvoroch 11 telesa 1 a prečnivejú na obidve strany telesa 1. Konce priečneho čapu 4 sú opatrené priečnym otvorom 41, v ktorom je uloženýjeden koniec pružiny 6 V tvare oblúka, ktorej druhý koniec je V predpätom stave pripevnený k t-elesu 1 prostredníctvom držiafka 5. Pružiny 6 v tvare oblúka sú vedené tesne okolo vonkajšieho povrchu telesa 1. Nad tryskou 3 je V telese 1 prevedený prívod 12 vzduchu k napojenia v-zduchoVej hadice B, ktorej druhý koniec je napojený na vzduchový prevodník 9, ktorý je zároveň zdrojom tlakového vzduchu. Teleso 1 je opatrené vekom 7, za účelom Výmeny trysky 3. Prívod 12 vzduchu je s výhodou prevedený zboku, za účelom skrátenia rozmeru čidla.Pri zavedení dotykového vzduchového čidla na meranú plochu súčiastky sa dotykový Valček 2 svojim hrotom opiera o meranú plochu súčiastky a svojim pohybom smerom ku tryslke prekonáva predpätie pružin 6. Dotykový Valček 2 sa priblíži sv-ojou čelnou plochou ku tryske 3, čím sa zväčší odpor prúdenia vzduchu, čo sa preneseie cez hadicu 8 do vzduchového prevodníka H a vyhodnotí sa ako zmena rozmeru. Priečny čap 4 posuvne uložený v pozdlžnych otV-oroch 11 telesa 1 sa V základnej polohe opiera o spodnú stenu pozdlžnych otvorov 11, čím je vlastne vytvorený doraz pre dotykový Valček 2.1. Dotykové Vzduchové čidlo pozostávajúce z telesa, V ktorom je posuvne uložený dotykový Valček, nad ktorým je umiestnená vzduchové tryske, kde medzi nimi sú V~ telese vytvorené priečne otvory, vyznačujúce sa tým, že dotykový Valček (2) je opatrený priečnym čapom 4, ktorého konce sú posuvne uložené V pozdlžnych otvoroch 11 telesa 1, prečnievajú na obidve strany te lesa 1 a sú opatrené priečnymi otvormi 41, V ktorých je uložený jeden koniec pružin 6 V- tvare oblúka, ktorých druhý koniec je pripevnený k telesu l držiakom 5 2. Dotykové Vzduchové čidio podľa bodu 1 vyznačujúce sa tým, že V telese 1 je vytvorený bočný prívod 12 vzduchu.

MPK / Značky

MPK: G01B 5/28, G01B 3/22

Značky: dotykové, vzduchové, čidlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-244998-dotykove-vzduchove-cidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dotykové vzduchové čidlo</a>

Podobne patenty