Prísada zlepšujúca čistenie kovových povrchov v chlórovaných uhľovodíkoch

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY 45 vydane 15 11 87E 75) Autor vynálezu ČERNIANSKY LADISLAV mg., ŽILINA MAJERČÍK ĽUBOR, ZBÝŇOV VALLOVÄ MÁRIA, ŽILINA, ČÄDECKÝ RUDDLF, NESLUŠA54 Prísada zlepšuiñca čistenie kovových povrchov v ohlorovanýoh uhľovodíkoohUvedeného účelu sa dosiahne, ak sa p 0 ~ užije prísada podľa vynálezu, ktorá pozostáva z 1 U až 90 hmotnostných anionalçtĺvneho tenzídu, najmä södnej alebo trietanolamínovej soli zmesí mono- a diesterov kyseliny fosforečnej a oxyetylovaných mastných alkoholov, 5 až 87 hmotnostných Ú/o neíonogenných tenzídov, najmä oxyetylovaných mastných alkoholov a 3 až 10 hmotnostných reakčného produktu diánu s epichlórhydrĺnonl, ktoreho podstatnú časť tvorí 2,2-bis 4 « 2,3-epoxypropoxyfenynpropán. Kalíaci prostriedok sa aplikuje v množstve 0,1 až 0,5 hmotnostných do kvapaliny na konečnom obräbaní povrchu alebo do prvého pracieho kúpeľa.vynález sa týka prísady zlepšujúcej čistenie kovových povrchov, najmä ocelových,V chlórovaných uhlovodíkoch. Prísadu m-ožno aplikovať V prvej fáze čistenia, s výhodou aj za spolupôsobenia mechanického účinku, prípadne aj v poslednej fáze mechanického -opracovania, napríklad v lešteni,superfinišovani atď.Čistenie kovových povrchov v chlóro-vaných uhlov-odíkoch .je Všeobecne známy velmi účinný spôsob charakterizovaný vysokým čistiacim účinkom. Zvlášť Výraznéhuo efektu sa dosahuje pri čisteni takých povrchov,ktoré sú znečistené látkami v chlórovaných uhľovodikoch ľahko rozpustnými, pripadne aj látkami s nevýraznou polarítou. Ide napriklad o petroleje, oleje čisté alebo aditivované), zmesi olej-ov a leštiacich pást obsahujúcich vyššie mastné kyseliny olejové,palmitová, steárová, glyceridy ĺľlčipľ. 1 oj,lan-olín, atď. Za spolupôsobenia mechanickej energie, sa počas čistenia z povrchu predmetov odstraňujú aj mechanické nečistoty ako sú brusné zrná, kovové trieslky a niektoré nerozpustné látky, vzniknuté počas poslednej obrabacej operácie. V tomto prípade sa však nedosahuje vždy dobrý čistiaciúčinok. Najmä vtedy, ak sa na čistených po v-rchoeh. vyznačujúcich sa vysokými parametrami presnosti a výrazným leskom nachádzajú adsorbované látky výrazne polárneho charakteru. Pri takýchto znečisteniach sa aj po opakovanom viacstupňovom čistenní, napríklad a čistenie V petroleji za súčasného kefo-vania, b) čistenie v parách trichlôretylénu, c čistenie V teplom trichlóretyléne za pôsobenia ultrazvuku, d oplach V studenom trlchlóretyléne a konečne e oplach V parách trichlóretylénu nedosahuje dostatočná čistota, pretože na čiastočnom povrchu, napriklad na povrchu guličiek určených na výrobu valivých ložísk sa nachádzajú mikroskopické zhluky pol-otuhých nečistôt nerozpustných v trichlóretyléne, či iných chlórovaných uhľovodíkoch, rozpustných napriklad V etylalkohole.Spomenutý nedostatok uspok-ojivým spôsobom rieši prísada zlepšujúca čistenie kovových povrchov V chlörovaných uhľovodíkoch podľa vynálezu vyznačená tým, že pozostáva z 10 až 90 hmotnostných 0/0 anionaktívneho tenzidu, najmä sodných alebo trietanolamin-ových soli zmesi mono- a diesterov kyseliny fosforečnej a oxyetylovaných mastných alkoholov, 5 až 87 hmotnostných 0/Q nei-onogenných tenzidov, najmä oxyetylovaných mastných alkohol-ov a 3 až 1 D hmotnostných 0/0 reałkčného produktu diánu s epichlórhydrinom, ktorého podstatnú čast tvorí 2,2-bis-4-2,3-epoxy)-propoxyfe-nyll-pnopán.Prísada podľa vynálezu sa aplikuje vkoncentrácii 0,1 až 0,5 hmotnostných V pr I n FJ x na E .vej fáze čistenia bud do ropněho rozpúštadla ako je ťažký benzin, petrolej alebo ľahký olej alebo do cblörovaného uhľovodíka,ako je napr. trichlóretylén, perchlóretylén,LLI-trichlóretylén alebo do pracovnej kvapaliny použivanej pri konečnom opracování čistených predmetov. Prisada okrem zlepšenia čistiaceho efektu znižuje korozivitu chlórovaných uhľovodíkov a zlepšuje ich stabilitu.Prísada podľa Vynálezu je bližšie objasnená príkladmi, ktoré rozsah vvnálezu neobmedzujú.Prísada obsahujúca 90 hmotnostných sodnej soli alkylpolyglykoléterfiosfátovaného tenzidu, 5,5 hmotnostných oxyetylovaného allkylfenolu a 7 hmotnostných dián-bis-glycidyléteru bola V množstve 0,5 hmotnostných pridaná do petroleja, v ktorom sa za otieranie molitanovým kotúčom predčistili guličky na Výrobu valivých ložísk po lešteni polotuhými pastami. Predčistené guličky po ďalšom čisteni V trichlóretyléne boli bez akýchkoľvek pozovrovatelných znečistení. Guličky čistené tým istým postupom, avšak bez pridania prísady, pov konečnom čistení neboli dostatočne čisté, na povrchu sa nachádzali mikroskopické, poliotuhé zhluky.Prísada obsahujúca 10 hmot-mastných trietanolaminovej soli alkylpolyglykolétertosfáto-Vaného tenzidu, 80 hmotnostných oxyetylovaného mastného alk-oholu a 10 hmotnostných dián-bis-glycidyléteru sa pridala V množstve 0,3 hmotnostných do trichlóretylénu. V talkto upravenom rozpúštadle sa za pomoci kief predčisti-li valčeky do valivých lo-žisk po supertinišovani. Takto predčistené valčeky boli po ďalšom čistení v trichlóretyléne bez pozorovateľných nečistôt. Ak sa čistenie uskutočnilo bez prídavku prísady, valčeky, najmä na čelách,boli po konečnom čistení nevyhovujúco očistené.LPrisaclu obsahujúca 70 hmotnostných 9/0 ropné-ho sulfonátu sodného, 23 hmotnostných °/o oxyetylovaného alky 1 feno-lu a 3 hmotnostné dián-bis-glycidyléteru sa pridala V množstve 0,1 hmotnostných 9/) do zmesi používanej -na superfinišovanie valčekov. Takto uopracova-né valčeky boli čistené v trichlóretyléne bez ďalšieho mechanického predčistenia. Povrch valčekov bol vyhovujúce čistý.Prísada zlepšujüca čistenie kovových povrchov v chlórovaných uhľovodíkoch vyznačená tým, že pozostáva z 10 až 90 hmotnostných anionaktívneho tenzidu, najmä sódnej alebo trleta-n-olamínovej soli zmesi mono- a diesterov kyseliny fosforečnej a oxyetylovaných mastných alkoholov, 5 až 87hmotnostný/ch 0/0 nelono-genných tenzídov,najmä oxyetylovaných mastných alkoholov a 3 až 10 hmotnostných 9/0 reakřného prvoduktu diánu s epichlörhydrínom, ktorého podstatnú časť tvorí 2,2-bis-4-2,3-epoxy-prOpU-XVfenyIJ-propán.

MPK / Značky

MPK: C11D 1/83

Značky: uhľovodíkoch, chlorovaných, kovových, prísada, čistenie, zlepšujúca, povrchov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-244993-prisada-zlepsujuca-cistenie-kovovych-povrchov-v-chlorovanych-uhlovodikoch.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prísada zlepšujúca čistenie kovových povrchov v chlórovaných uhľovodíkoch</a>

Podobne patenty