Spôsob prípravy sulfoetylderivátu bemicelulóz

Číslo patentu: 244990

Dátum: 15.11.1987

Autori: Elman Vladimir Iljie, Jost Gunter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0 MB PRO WNALV (453 Vydané 15 11 37 A omvv(751 Autor výnálezu EBRINGEROVÁ ANNA ing. CSC., PASTÝR ÄN ing. CSC., BRATISLAVA54 Spôsob prípravy sulfoetylderivátu hemicelulózRiešenie sa týlka spôsobu prípravy sulfo« etylderivátu hemicelulóz. Podstata prípravy spočíva v tom, že sa hemícelulózy aktivujú 26 až 55 0/0 hmot. vodným roztokom hydroxidu amónneho ale plynným čpavk-onm pri teplote O až 20 C po dobu 30 min. až 2 hodín a následne alkylujú v~ prostredi organického rozpúšťa-dla vinylsulfonátom sodným pri teplote 40 až 70 °C po dobu 1 až 3 ho~ din za použitia hmotnostného» pomeru hemicelulózy čpavok vinylsulfonát sodný organické rozpúštadlo 120,2 až 510,5 až 2,5 15 až 30. Ako organické rozpúšťadlo sa použije izopropylalkohol, n-propylalkwohol,acetón alebo benzén. vynález má využitie V priemysle celulózmpapierenskom, textilnom, chemickom a analytickej chêmii.vynález sa týka spôsobu prípravy sulfoetylderivátu hemicelulóz.Podľa doterajšieho stavu výskumu boli sulfoetylderiváty hemiceluloz pripravené V heterogénnej fáze za použitia koncentrovaných roztokov hydroxidu .sodného a pri zvýšenýchteplotáeh AO 200 676 AO 107 914. Za týchto podmienolk je reakcia sprevádzaná štiepením glykozidických väzieb v polysasha-ride, čo má za následok zníženie Inolekulovej hmotnosti hemicelulóz a straty na výtažku. Reakcia v homogénnej fáze sa uskutočňuje v prostredí dimetylsulf-oxidu a hydridu sodného, čo je z hľadiska ekonomického nevýhodná B, Focher, A. Marzetti,M. Cattaneo, V. Sarto Carbohydrate Polymers 2, 290 1982Uvedené nevýhody odstraňuje v podstatne miere spôsob prípravy sulioetylderivátu hgwmiąglulózg podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa hemicelulózy aktiv-ujú 26 až 55 0/0 hmot. vodným roztokom hydroxidu amónneho alebo plynným čpavkom .pri teplote 0 až 20 °C po dobu 30 min. až 2 hod. a potom sa v prostredi organického rozpúštadla alkylujú vinylsulfonátom sodným pri teplote 40 až 70 C po dobu 1 až 3 hDd. za použitia hmotnostného p-omeru hemicelulózy čpavok vinylsulfonát sodný organické rozpúšťadluo 10,2 až 50,5 až 2,515 až 30. Organickým rozpúšťadlem je izopropylalkouhol alebo n-propylalkohol alebo acetón alebo benzén.Výhodou navrhovaného spôsobu prípravy sulfoetylderivátu hemiceiulóz oproti doterajším postupom prípravy je, že predmetný spôsob je ekonomicky výhodnejší a menej náročný na čas a chemikálie. Použitím čpavku a vinylsulfonátu sodného nevznikajú soli, roztok hydroxidu amónneho je možné po doplnení koncentrácie čpavku znova použiť na aktiváciu hemicelulóz. Postup je možné aplikovat na hemicelulózy, získané z rôznych odpadov mechanického spracovania dreva pilíny, drevná múčkaj, z odpadových lúhov z prevádzky viskózy a odpadu polnohospodárskych rastlín kukuričné okláslky a palice, slama a pod..1 kg vzduch-osuchých hemicelulóz, izolovaných z bukových pilín sa zmieša s 1,3 l 26 hmot. vodného roztoku hydroxidu amönneho a mieša pri teplote 20 °C po dobu 2 hod. Potom sa k reakčnej zmesi pridá za intenzívneho miešania 15 1 izopropylal 4kzoholu a 500 g vinylsulfonátu sodného a mieša pri 50 °C po dobu 1 h. Z reakčnej zmesi sa sulfoetylované hemicelulózy odfiltrujú, premyjú 2 i 75 obj. etylalkoholu. Vlhká zrazenina sa suspenduje vo vode a lyofiPostupuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že ak-o východiskový materiál sa použijú hemicelulózy, izolované z kukurlčných oklaskov, na aktiváciu sa použije 3,1 l 55 hmot. vodného roztoku hydroxidu amónneho pri 10 °C, po dobu 1 hod. a na alkyláciu 800 g vinylsulfonátu sodného pri 40 °C po dobu 3 hod. v acetóne. Získaný produkt 0,08 kg má obsah siry 5,6 .Postupuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že sa ako východiskový materiál použijú hemicelulózy, izolované z odpadového úhu z prevádzky visłkózy, na aktiváciu sa použije 3 kg plynného čpavku pri 0 °C po do-bu 30 min. a na alkyláciu v prostredí 30 l benzénu 1 kg vinylsulfonátu sodného pri 70 °C po dobu 2 hod. Získaný produkt 1,05 kg má obsah siry 10,0 0/o.Postupuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že sa ako východiskový materiál použijú hemicelulózy, iz-olované zo smrekových pilín, na aktiváciu sa použije 3 l 26 0/0 hmot. roztoku hydroxidu amónneho a alkylácia sa uskutočňuje v prostredí 20 l n-propylalkoholu 2,5 lkg vinylsulf-onätu sodného po dobu 3 hod. pri teplote 60 °C. Alkylov-ané hemicelulózy sa vysušia premývaním p-o dobu 3 hod. pri teplote 60 °C. Alkylované hemicelulózy sa vysušia premývaním 1 1 96 0/0 obj, etylalkoholu. získaný produkt 1,15 kg má obsah siry 15,1 0/0.Vynález môže nájsť široké použitie pri zúžitkovaní rôznych odpadov spracovania dreva, buni-činy a jednoročných rastlín na získanie vo vode rozpustných sultoetyiderivátov» hemicelulóz. Tieto môžu mať využitie ako vod-orozpustné aniónmeniče v analytickej chémii a iných apllkác-iách ako antiredepozičná prísada pri výrobe pracích a čistiacich prostriedkov ako náhrada za polyfosfáty a aditív-a pri výrobe papiera.1. Spôsob prípravy sulfoetýlderivátu hemicelulóz, vyznačený tým, že sa hemicelulózy aktivujú 26 až 55 hmot. vodným roztokom hydroxídu amónneho alebo plynným čpavkom pri teplote 0 až 20 °C po dobu 3 U min. až 2 hod. a následne alkylujú V prostredí organického rozpúšťadla vtnylsulf-onátom sodným pri teplote 40 až 70 °C po do bu 1 až 3 hod, za použitia hmotnostného pomeru hemicelulózý čpavok vlnýlsulfonát sodný organické rozpúšťadlo 1 0,2 až 5 20,5 až 2,5 15 až 30.2. Spôsob podľa bodu 1 vyznačený tým,že organické rozpúšťadło je izopropylalkohol alebo n-propylalkohol alebo acetón alebo benzén.

MPK / Značky

MPK: C08B 37/14

Značky: spôsob, bemicelulóz, přípravy, sulfoetylderivátu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-244990-sposob-pripravy-sulfoetylderivatu-bemiceluloz.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy sulfoetylderivátu bemicelulóz</a>

Podobne patenty