Spôsob výroby obuvníckeho tavného lepidla

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu OSWALD ANTONjng., PRIEVIDZA EHLÄR PETER Ing. CSc.,GAJDOS FRANTISEK ing, TURČÁNY JOZEF mg., PARTIZÁNSKE(54) Spôsob výroby obuvníckehu tavnáhu lepidlavynález sa týka spôsobu výroby obuvníc~ keho tavného lepidla. Rieši problém spôsobu polymerizácie dimérov mastných kyselín s cieľ-om získania lepidla s krátkou otvorenou dobou.Podstata vynálezu spočíva v tom, že polymerizácia sa uskutočňuje v troch stupňoch,kde v prv-om stupni teplota reakcie nie je vyššia ako teplota varu amínu s najnižšou číselnou hodnotou o viac ako 20 °C pri tlaku do 0,1 MPa po dobu 1 až 3 hodín v dru~ hom stupni sa zvýši teplota reakcie na 160 až 170 C pri tlaku do 0,25 MPa po dobu 3 až 5 hodín, v~ treťom stupni sa uskutoční doreagovanie pri teplote 200 až 220 °C pri tlaku do 0,5 MPa po dobu 1 až 5 hodín a potom sa odstráni reakčná voda.vynález sa týka spôsobu výroby obuvníckeho tavnéh-o lepidla polymerizáciou mastných kyselín, obsahujúcich 70 až 95 hmotn. dielov dimérov mastných kyselín, prípadne až do 30 hmotn. dielov trimérov mastných kyselín na 100 hmotn. dielov zmesi mastných kyselín, za prítomnosti dikarboxylovej kyseliny s počtom atómov uhlíka 2 až B a monokarboxylových alifatických kyselín s ukončeným polymérnym retazcom s počtom atómov uhlíka 3 až 20.V obuvnĺckej výrobe pri zhoitovovaní lemovaných napínacích stielok, pri napinaní strán obuvi, pri zhotovovaní termotužiniek sa používajú tavné lepidlá, ktoré sú charakterizované ostrou teplotou topenia. Vlastnosti lepidiel sú ovplyvňované spôsobom ich výroby. V súčasnosti je známy spôsob výroby tavného lepidla, ktoré pozostáva z dimérovmastných kyselín, s obsahom dimé ru 80 hmot. d. na 100 hmot. d. mastnýchkyselín, ďalej obsahuje dvojsýtne kyseliny a LZ-diaminoetán. Reakcia sa uskutočňuje pri teplote 150 až 300 C po dobu 5 hodín za následného oddestilovanla vody. Známe je tiež tavné lepidlo pripravené z dimérov mastných kyselín, dvojsýtnych kyselín, etyléndiamínu pri iniciačnej teplote nie vyššej ako 160 °C, minimalne 1 h-odinu a nasledovnom -dokondenzovaní pri teplote 175 až 2 l 2 ~ 5 ° Celsia za vzniku pnoduktu, ktorý je rozpustný v butylalkowhole. Známe je tavné lepidlo,ktoré obsahuje polyamidovú živicu, ktorá sa získala polykondenzáciou alifatického diaminu so zmesou nenasýtených monomérov a polymérov mastnej kyseliny a alifatickej dikarhoxylovej kyseliny a/alebo esteru. Za výhodný sa považuje aj obsah prírodného alebo syntetického vosku. Ďalej je známe tavuné lepidlo, ktoré sa pripravuje polykondenzáciou diaminov s polymérnymi mastnými kyselinami alebo ich estermi, pričom obsah diméru kyseliny je 90 až 100 hmot. dielovľolykondenzácia sa uskutočňuje pri teplote 180 až 250 °C. Nevýhodou uvedených lepidiel vyrobených uvedeným spôsobom je ich dlhšia doba tuhnutia a nižšia pevnosť spojov lepených materiálov.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob podla vynalezu, ktorého podstata spočíva v tom, že polymerizácia sa uskutočňuje vtroch stupňoch, kde v prvom stupni teplota reakcie nie je vyššia ako teplota varu aminu s najnižšou číselnou hodnotou o viac ako 20 °C pri tlaku do 0,1 MPa po dobu 1 až 3 hodín, v druhom stupni sa -zvnýši teplota reakcie na 160 až 170 ~°C pri tlaku do 0,.25 MPa po do-bu 3 až 5 hodín, V treťom stupni sa uskutoční doreagovanie pri teplote 200 až 220 °C pri tlaku do 0,5 MPa po dobu 3 až 5 hodin, potom sa odstráni reakčná voda.Technický účinok spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že sa pripraví tavné lepidlo, ktoré má krátku otvorenú dobu, maximálne 10 sekúnd, počas ktorej sa dosiahne konečná pevnost spoja zlepovaných materiálov. Týmto sa skráti doba lepenla.Spôsob výroby lepidla ozrejmujú nasledovné príklady, kde množstvá zložiek sú uvádzané z hmotnostných dieloch.Do reakčnej nádoby sa nadávkovala zmes obsahujúci 190 hmotn. d. diméru kyseliny palmitovej a 10 hmotn. d. kyseliny palmitovej, 2 hmot. d. kyseliny adipovej, 216 hmot. d. etyléndiamínu a 3 hmot. diely kyseliny olejovej. Zmes sa polymerizovala v troch stupňoch. V prvom stupni sa zahriala na teplotu 110 °C pri tlaku do 0,1 MPa po dobu 2 hodín. V druhom stupni sa teplota zvýšila na 170 °C pri tlaku do 0,25 MPa po dobu 5 hodín. V treťom stupni sa zvýšila teplota na 200 °~C pri tlaku d-o 0,5 MPa po dobu 4 hodin. Potom sa odstránila reakčná voda pomocou válkuovej vývevy. Takto pripravené lepidlo- sa vypustilo a granulovalo. Lepidl-o bolo krehké s nasledovnými fyzikálno-mechanickými vlastnosťamiteplota mäknutia 110 °C číslo kyslosti max. 10 amínové číslo max. 7Do reakčnej nádoby sa nadávkovala zmes obsahujúca 160 hmot. d. diméru kyseliny olejovej, 30 hmot. d. triméru kyseliny olejovej a 10 hmot. d. kyseliny olejovej, 10 hmot. d. kyseliny aselaikovej, 28 hmot. dielov etyléndiamínu a 4 hmot. d. kyseliny palmitovej. Zmes sa polymerizovala v troch stupňoch. V prvom stupni sa zahriala na teplotu 120 °C pri tlaku do 0,1 MPa po» dobu 1 hodiny. V druhom stupni sa teplota zvýšila na 160 °C pri tlaku do 0,25 MPa po dobu 5 hodín. V tretom stupni sa zvýšila teplota na 220 °C pri tlalku do 0,5 MPa po dobu 3 hodín. Potom sa odstránila reakčná voda pomocou vákuovej vývevy. Takto pripravené lepidlo sa vypustilo a granulovalo. Lepidlo bolo krehké s nasledovnými fyzikálne-mechanickými vlastnosťamiDo reakčnej nádoby sa nadavkovala zmes obsahujúca 160 hmot. d. kyseliny stear-ovej a 40 hmot. d. triméru kyseliny steanovej, 23 hmot. d. kyseliny sebakovej, 26 hmot. d. etyléndiamínu, 13 hmot. d. hexametyléndiamínu a 8 hmot. d. kyseliny stearovej. Zmes sa po-lymerizovala v troch stupňoch. V prvom stupni sa zahriala na teplotu 115 °C pri tlaku do 0,1 MPa po dobu 1,5 hodiny.V druhom stupni sa teplota zvýšila na 165 °C pri tlaku do 0,25 MPa po dobu 4 hodín. V treťom stupni sa teplota zvýšila na 210 °C pri tlaku do 0,5 MPa po dobu 3,5 hodín. Potom sa odstránila reakčná voda použitím vákuovej vývevy. Takto pripravené lepidlo sa vypustilo a granulovalo. Lepidlo boloSpôso-b výroby obuvníckeho tavnêho 1 epidla polymerizäciou mastných kyselín, ob~ sahujúcich 70 až 95 hmotn. dielov dimérov mastných kyselín, prípadne až do 30 hmotn. dielov trimérov mastných kyselín na 100 hmotn. dielov zmesi mastných kyselín, za prítomnosti dikarboxylovej kyseliny s počtom atómov uhlíka 2 až 8 a monokarboxylových aliiatických kyselín s ukončeným polymérnym retazcom s počtom atómov uhlíka 3 až 20, vyznačujúci sa tým, že polyme rizäcia sa uskutočňuje v troch stupňoch,kde v prvom stupni teplota reakcie nie je vyššia ako teplota varu amínu s najnižšou čislenou hodnotou o viac ako 20 °C pri tlaku do 0,1 MPa po dobu 1 až 3 hodín, v druhom stupni sa zvýši teplota reakcie na 160 až 170 °C pri tlaku do 0,25 MPa po dobu 3 až 5 hodín, v treťom stupni sa uskutoční doreagovanie pri teplote 200 až 2 x 20 °C pri tlaku do 0,5 MPa po dobu 1 až 5 hodin a potom sa odstráni reakčná voda.

MPK / Značky

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidla, obuvnického, tavného, výroby, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-244989-sposob-vyroby-obuvnickeho-tavneho-lepidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby obuvníckeho tavného lepidla</a>

Podobne patenty