Otočný pružný ovládač na ovládanie nastaviteľných prvkov

Číslo patentu: 244979

Dátum: 15.11.1987

Autor: Novikov Boris Grigorjevie

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

okno mo VVNÁLEZY A omsvv(75) Autor vynmazu ZALEWSKI ROMAN mgr. inž., WARSZAWA PLR(54) Otočný pružný ovládač na ovládanie nastaviteľných prvkovPredmetom vynálezu je otočný pružný ovládač na ovládanie nastaviteľný/ch prvkov,hlavne hydraulických ventilov poľnohosp~o~ 2 dárskych traktorov.Otočný pružný ovládač sa skladá zo skrutkovicovej skrutovej pružiny, nástrčky a ru~ koväti. Skrutkovicová skrutná pružina, montovaná s osovým i obvodovým predpätímje jedným koncom pripevnená k vodlacemu čapu nástrčky a druhým k vodiacemu ča- pu rukoväti. Vodiace čapy nástrčky a ru- žłľäš kovätí sú opatrené kanálikmi v tvare skrut- ggzzs kovice, zakončené otvormi, do ktorých za- łěšípadajú príslušné konce skrutkovicovej skrut- a,nej pružiny. Nástrčka má otvor a skrutku šš s poistnnu matícou na zaistenie rovládača na ga nastavlteľnom prvku.Predmetom vynálezu je otočný pružný ovládač na ovládanie nastaviteľných prvkov,hlavne hydraulických ventilov poľnohospodárskych traktorov.Doposiaľ sú na ovladanie hydraulických ventilov .používané ovládače tuhé nechybné alebo zložené kĺbové. Uvedené ľnevýhody odstraňuje vynález,ktorého podstata spočíva v tom, že otočný pružný ovládač sa skladá zo sľkrutk-ovicovej skrutovej pružiny, nástrčky a rukoväti. Skrutkovicová skrutová pružina, montovaná s osovým i obvodovýrn predpätím, je jedným koncom pripevnená k vodiacemu čapu nástrčky a druhým k vodiacemu čapu rukoväti. Vodiace čapy nástrčky a rukoväti sú opatrené kanálikmi v tvare skrutk-ovice,zakončené otvormi, do ktorých zapadajú príslušné konce skrutkovicovej skrutnej pružiny. Nástrčka má otvor a skrutku s poistnou maticou na zaistenie ovládače na nastavitelnom prvku.Výhodo-u tohoto riešenia je možnosť vyhnutia pružného ovládača vzhľadom k tažko pristupnému miestu umiestnenia nastavitelných prvkov a jeho vzdialenosti od rukoväti ovládača. Otočný pružný ovládač je lacnejší a výrobne jednoduchší a pri správnej voľbe počtu vinutí pružiny účinne zabŕäñüjepöškoděniu nastavitelných prvkov pri výskyte veľkých bočných síl.Otočný pružný ovládač podľa vynálezuje znázornený na výkrese, kde na obr. 1 je otočný pružný ovladač v osovom reze, na obr. 2 v reze A a A podľa obr. l.Otočný pružný ovládač na ovládanie nastavitelných prvlkov sa skladá zo skrutkovicovej skrutovej pružiny 1, nästrčky 2 a rukoväte -3. Nástrčka 2 má tvar puzdra ukončeného vodiacim čapom. Puzdro. nástrčky» 2 má otvor, umožňujúci prenášanie krútiaceho momentu a skrutku 4 s poistn-ou maticou 5, ktorá slúži na zaistenie pružného ovládače na nastaviteľnou prvku. Rukovät 3 má tvar valca s vrúbkovaným povrchom a je tiež zakonvčená vodiacim čapom. Vodiace čapy nástrčky 2 i rukoväti 3 majú kanáliky 6 v tvare skrutlk-ovice, zakončeně otvormi 7. Skrutkovicová skrutová pružina 1 je jedným koncom pripevnená k vodiacemu čapu nástrčky 2 a druhým koncom ,pripevnená k vodiacemu čapu rukoväti 3. Aby bola zaistené požadovaná tuhost pružného ovladača je skrutkovioová skrutová pružina 1 montovaná s os-ovým i obvodovým predpätim a príslušné ko-nce pružiny 1 sú zasunute do otvorov 7, čo bráni natáčaniu pružiny 1 pri natáčani ovládače na niektorú stranu, zatial čo počiatočné zovretie a prislušný počet v-inuti vytvára treciu západkovú brzdu, v dôsledku čoho nemôže dôjsť k vyšmyknutiu .pružiny 1 z nastrčky 2 a rukoväti 3.1. Otočný pružný ovládač na ovládanie nastaviteľných prvkov, vyznačujüci sa tým,že sa skladá zo. skrutkovicovej skrutovej pružiny 1, nástrčky 2 a ruk-oväti 3,pričom skrutkovicová skrut-ová pružina 1,montované s osovým i obvod-o-vým predpatím, je jedným koncom pripevnenä k vodiacemu čapu nastrčky (21 a druhým konc-om k vodiacemu čapu rukoväti (3).2. Otočný pružný ovládač podľa bodu 1v-yznačujúci sa tým, že vo vodiacich čapoch nástrčky 2 a rukoväti 3 sú tkanáliky 6 v tvare skrutkovice, zakončené otvormi 7,do ktorých sú nasunuté príslušné konce skrutkovicovej skrutovej pružiny 11.3. Otočný pružný ovládač podľa b-odu 1 vyznačujúci sa tým, že v nástrčke 2 je otvor so- skrutkou 4 a poistnou matlcou 5 na zaistenie pružného ovládače na nastaviteľnom prvku.

MPK / Značky

MPK: F16K 31/44

Značky: prvkov, nastaviteľných, otočný, ovládanie, ovladač, pružný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-244979-otocny-pruzny-ovladac-na-ovladanie-nastavitelnych-prvkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Otočný pružný ovládač na ovládanie nastaviteľných prvkov</a>

Podobne patenty