Prísada proti starnutiu so zvýšenou účinnosťou

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZV 45 Vydané 15 11 B 7 A OBJEVYl 751 Autor vynálezu ýOĎR RĎBERT ing. CSc., POLACH JÁN, ORLÍK IVO ing SELEPAK ŠTEFAN, BRATISLAVASl Prísada proti starnutiu su zvýšenou účinnosťouPredmetom Vynálezu je prísada proti starnutiu so zvýšenou účinnosťou, vhodná pre biele, farebné a sadzonvé vulkanizáty z prírodného a syntetického kauvčuku, pozostávajúca z 20 0/0 Z-merkaptohnidazolu s minimálnoru čistotou 98 °/o, 45 - 60 °/o hmotnostných technickej zmesí fenyletylfenolov o hustote 1,08.105 kg.m 5 a 30 - 35 9/0 S 102vynález sa týka prísady proti starnutiu pre biele, farebné a sadzové vulkanizáty z prírodného a syntetického kaučuku. Prísada proti starnutiu je zmesou 2-merkapto~ benzimidazolu a arylallkylfenolov s anorganickým plnivom.Podľa dosiaľ známych postupov sa vyrábala prisada proti starnutiu pre biele, farebné i sadzové vulkanizáty z prírodného a syntetického kaučuku len v jed-nom druhu A 0 č. 165 480. Tato prísada proti starnutiu pozostávala z technického 2-merkaptobenzimidazolu, ktoreho čistota bola 80, maximálne 85 0/0 účinnej látky, a ostat-ok tvorili sprievodné nečistoty, vznikajúce pri výrobe Z-merkaptobenzimidazolu, predovšetkým Voľná sira, ktorej obsah bol 10 až 17 proc. Druhou zložkou prísady proti starnutiu je Antioxidant 3, ktorý predstavuje technickú zmes fenyletylfenolov vo forme svetlej viskóznej kvapaliny, dobre rozpustnej v bežných organicIkých rozpúšťa-dlá-ch. Tretou komponentou prísady proti starnutí bolo anorganické plnidlo, upravujúce fyzikálne vlastnosti zmesi účinných látok. Nevýhodou dosiaľ známej prísady proti starnutiu bola nízka Čistota .použivanej účinnej látky, a tým vysoký obsah nežiadúcich vedľajších komponent, ktoré neprispievali k účinnosti, resp. V bezsirnych vulkalnizátoch mali negatívny vplyv na -antioxidačnú účinnost prisady ako takej. Dosiaľ využívaná prisada proti starnutiu obsahovala maximálne 35 0/0 plnidiel, minimálne 19 Z-merkaptobenzimidazolu a minimálne 46 0/0 zmesných fenyietvlfenolov.Zistili sme, že je možne pripraviť prísadu proti starnutiu so zvýšenou účinnosťomvktorá je vhodná pre aplikáciu d-o bielých, farebných i sadzových vulkanizätov z prirodného a syntetického kaučułku.Prísada proti starnutiu pozostáva z 2-merkaptobenzimidazolu minimálnej čistoty 98 proc., pričom obsah je 15 - 25 0/0 2-merkaptoimidazolmz 45 - 60 0/0 hmotnostných technickej zmesi fenyletylfenolov, zložených z o- a p-izomér-ov monofenyletylfenolu, 2,4 a 2,6-izomérov difenyletylfenolov a trifenyletylfenolu, pričom táto zmes má hustotu 1,08.105 kg.m 5. Treťou komponentou je oxid kremičitý, ktorého obsah V prísade proti starnutiu so zvýšenou účinnosťou je maximálne 3 U - 33 0/0 hmotnostných.Použitím novej prísady proti starnutiu pripravenej podľa predmetu vynálezu, vykazujú suro-vé zmesi hodnoty Spracovateľskej bezpečnosti o 20 0/0 vyššie.Nová prisada proti starnutiu v sledovanej koncentrácii neovplyvňuje fyzikálne-mechanické vlastnosti vulkanizátu. V priebehu teplovzdušného starnutia po dobu 1 až 10 dní pri teplote 13000 dochádza k spomaleniu degradâcie namáhaného vulkanizátu. Úroveň pevnosti v ťahu a ťažnosti starnúceho vulkanizátu s novou prísadou .proti starnutiu je o 10 0/0 vyššia v- porovnaní s vulka 4nizátom, Iktorý obsahoval doteraz známu prísadu proti starnutiu.Predmet vynälezu dokumentujú nasledujúce príklady prevedeniaPodľa dosiaľ známeho postupu výroby sa prísada proti starnutiu pripravuje nasledovnejDo 2120 kg technického Z-merkaptobenzimidazolu, obsahujúceho maximalne 85 0/0 účinnej látky, sa za miešania pridalo 315 kg S 102 a postupne sa za miešania pri teplote miestnosti prípustilo 515 kg zmesi fenyletylfenolov. Analýzou prísady proti starnutiu sa zistili obsah Z-merkłaptobenzimidazolu minimálne 19 0/0 a obsah nerozpustného zvyšku v acetóne maximálne 35 0/0. Obsah voľnej síry v prisade proti starnutiu bol minimálne 3 0/0.Podľa nového postupu výroby sa prísada proti starnutiu pripravuje nasledovnejDo 200 kg technického Z-merkaptobenzimidazolu, obsahujúceho minimálne 98 0/0 účinnej látky, sa za miešania pridáva 315 kg S 102 a postupne za miešania pri teplote miestnosti sa pridáva 535 Ikg zmesi fenyletylfenolov o hustote 1,08. 105 kg. m 4. Analýzou prísady proti starnutiu sa zisťuje obsah z-merkaptobenzimidazolu minimálne 19,5 0/0 a nerozpustný zvyšok V acetóne maximálne 33 0/0 hmotnostných. Obsah voľnej síry klesá na hodnotu menšiu ako 0,1 0/0 hmotnostného.Účinnosť týchto zmesí bola hodnotené bežnými testami používanými v technológii kaučukov a gumy.Vzorka novej prísady proti starnutiu bola porovnávaná s doteraz vyrábanou prísadou proti starnutiu podľa A 0 165 480. Skúšobná zmes mala nasledujúce zloženie dsk- prisad proti starnutiu 1,0V pripravených surových zmesiach a vulkanizátoch sme sledovalia vplyv na spracovateľskú bezpečnosť a Vulkanizačné charakteristikyc vplyv na priebeh teplovzdušného starnutia.Porovnanim výsledkov sledovania sa zis 244977ttli u vzorky č. 2 o 2 U vyššia hodnota spracovateľskej bezpečnosti, rovnaké mechanicko-fyzikálne vlastnosti ako vzorka č. 1 a v priebehu teplovzdušného starnutia po dobu 1 - 10 dní pri teplote 130 °C dochádzak spomaleniu degradácie namáhaného vulkanizátu, úroveň v pevnosti ťahu a ťažností starnutia je o 10 0/) vyššia V porovnaní so vzorkou č. 1.Prísada proti starnutiu so zvýšenou účinnosťou, vhodná pre biele, farebné a sadzové vulkanizáty z prírodného i syntetického kaučuku obsahujúca Z-merkaptoimidaz-ol, technickú zmes arylalkylfenolov a plni-dla, vyznačená tým, že obsahuje 15 ~ 25 0/0 2-merkaptolmidazolu s minimálne 98 9/0 účinnej látky, 45 - 60 9/0 hmotnost-ných tech nickej zmesi fenyletylfenolov obsahujúcej 0-, p-izomér monofenyletylfenolu, 2,4 a 2,6 izoméry difenyletylfenolu a trifenyletylfenvol o hustote 1,08.103 kg.m 3 a 30 - 35 hmotnostných oxida kremičitého, pričom obsah volnej síry neprevyšuje 0,1 hmotnostných.

MPK / Značky

MPK: C08K 13/00

Značky: prísada, účinnosťou, stárnutiu, zvýšenou, proti

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-244977-prisada-proti-starnutiu-so-zvysenou-ucinnostou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prísada proti starnutiu so zvýšenou účinnosťou</a>

Podobne patenty