Laboratórne zariadenie na skúšanie opotrebenia materiálov

Číslo patentu: 244976

Dátum: 15.11.1987

Autori: Oehm Werner, Müller Liesbet

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VVNÁLEZV 45 Vydané 15 11 37 A OBJEVV75 Autor vynálezu KROČKO VLADIMÍR ing. CÍBIK JOZEF ing., NITRA54 Laboratórne zariadenie na skúšanie npatrebenia materiálovLaboratárne zariadenie na skúšanie opotrebenia materiálov pozostáva z treciehol kotúča opevneného na kuželovej stopke Spolu s rozstrekovačom niaziacej náplne, s ktorým sú V rčelnom kontakte duté valcovê vzorky s vloženýnii termo-článkami, nosiča vzoriek V tvare nádoby pre mazaciu náplň s prudkým uložením vzorielk a pákovým prevodom s meniteľným závažím, pričom palec stopky nosiča vzoriek vymedzuje jeho polohu opretim o voľný ko-niec nosníka s nalepenýrmi tenzometrami spojeného so stolom hnacieho zariadenia. Laboratórne zariadenie umožňuje zisťovat vplyv druhu a intenzity mazanie na opotrebenie materiálov pri meniacich sa parametroch trecieho procesu so súčasným sledovaním spotrebovanej práce a, energie trenie prostrednictvom termočlánkov a tenzometrov.vynález sa týka laboratórneho zariadenia na skúšanie opotrebenia materiálov.Proces opotrebenia zavisi na mnohých činiteloch a z toho vyplýva obtiažnost skúšobných metód. Pre skúšanie odolnosti materiálov proti opotrebeniu bolo vyvinutých veľa skúšobných zariadení, ktoré umožňujú sledovat procesy trenia a opotrebenia za rôznych podmienok tlaku, rýchlosti, teploty a pod. a dávajú možnosť porovnat navzájom rôzne materiály. Konštrukcia takýchto skúšobných zariadení je vždy ovplyvnená prioritou skúmania závislosti vplyvu podmienok a materiálov, určenou požiadavkami praktického vyústenia.Podstata laboratórneho zariadenia na skúšanie opotrebenia spočíva v tom, že pozostáva v trecieho kotúča upevneného na kuželovej stopke spolu s rozstrek-ovačom mazacej náplne, s ktorým sú v čelnom kontakte. duté- valcovê vzorky s vloženými termočlánkami, nosiča vzoriek v tvare nádoby pre mazaciu náplň s pružným uložením vzoriek a pákovým prevodom s meniteľným závažim, pričom .palec stopky nosiča vzoriek je usporiadaný pre Vymedzenie jeho polohy opretím o voľný Ikoniec nosníka s nalepenými tenzometrami spojeného s telesom zariadenia upevnenom na stole hnacieho zariadenia.Na výkrese je v čiastočnom oso-vom reze znázornený priklad usporiadania zariadenia na skúšanie opotrebenia materiálov strojných častí.Na kuželovú stopku 1 umožňujúca upnutie do pinoly vhodného obrábacieho stroja,prípadne vlastného- hnacieho zariadenia atým 1 zmenu frekvencie otáčania, je upevnený trecí kotúč 2 a rozstrekovač 3 mazacej náplne. Duté vzorky 4 s vloženými termočlankami 5 sú pritláčané k povrchu trecieho kotúča 2 pružinami B cez stopku 7 nosiča vzoriek prostredníctvom pákového prevodu 8 Inenitelným závažím 9. Palec 10 stopky 7 nosiča 11 dutých vzoriek 4 sa opiera o volný Ikoniec nosníkra 12 s nalepenými tenzometrami 13. Nosník 12 s nalepenými tenzometrami 13 je spojený s telesom zariadenia upevnenom na stole hnacieho zariadenia 14.Pri -otáčaní trecieho kotúča 2 dochádza pri trení medzi čelnými plochami trecieho kotúča 2 a dutých vzoriek 4, vzniknutom pri ich pritláčaní pružinami i zataženými cez stopku 7 nosiča 11 dutých vzoriek 4 prostredníctvom pákového prevodu I menitelným závažím 9, k vzniku tepla registrovaného termočlánkami 5 vloženými do dutín dutých vzoriek 4 a k pootá~čaniu nosiča 11 dutých vzoriek 4, ktorého stabilná poloha je daná opretím palca 1 D stopky 7 nosiča 11 dutých vzoriek 4 o voľný ko-niec nosníka 12, s nalepenými tenzometrami 13 je ineraná velikost trecieho momentu.Konštrukcia zariadenia na skúšanie -o-potrebenia materiálov umožňuje skúšať odolnost materiálov proti opotrebeniu pri meniacej sa trecej rýchlosti a zaťažení vzoriek s možnosťou zisťovania vplyvu druhu a intenzity mazania styčných plôch dutých vzoriek 4 a trecieho. kotúča 2. Súčasne umožňuje sledovat spotrebovanú prácu a energiu trenia prostredníctvom vložených termočlánkov 5 a nalepených tenzometrov 13.Laboratórne zariadenie na skúšanie opotrebenia materiálov, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z kuželovej st-opky 1, na ktorú je pripevnený trecí kotúč 2 spolu s rozstrekovačom 3 mazacej náplne, s ktorým sú v čelnom kontakte duté vzorky 4 s vloženými termočlánkami 5, nosiča 11 dutých vzoriek 4 v tvare nádoby pre maza ciu náplň s uložením dutých vzoriełk 4 na.pružinách 6 a pákovým prevodom 8 s menitelným závažim 19, pričom palec 10 stopky 7 nosiča 11 dutých vzoriek 4 je usporiadaný pre vymedzenie jeho polohy opretim o volný -koniec nosníka 12 s nalepenými tenzometrami 13 spojeného so stolom hnacieho zariadenia 14.

MPK / Značky

MPK: G01N 25/32

Značky: skúšanie, opotrebenia, materiálov, zariadenie, laboratórne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-244976-laboratorne-zariadenie-na-skusanie-opotrebenia-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Laboratórne zariadenie na skúšanie opotrebenia materiálov</a>

Podobne patenty