Spôsob analýzy leštiarenských kúpeľov

Číslo patentu: 244975

Dátum: 15.11.1987

Autori: Stopp Fritz, Lindner Heinz, Georgi Wolfgang

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ix AUTORSKÉMII OSVEDČENIU 51 Int. CláJŘAD rnó VYNÁIEZY 45 Vydané 15 11 37 A omvv(75) Autor vynálezu DRAGÚŇOVÁ EDITA RNDL CIBAK MILAN ing., TRENČÍN54 Spôsob analýzy leštiarenských kúpeľovRiešenie sa týka spôsobu analýzy leštiarenských kúpeľov používaných na lešteniePodstata riešenia spočíva v tom, že na vzorlku leštiarenského kúpeľa sa pôsobí jednosmerným prúdom, vlplyvom ktorého migrujúce aniony jednotlivých zložiek leštiaren-ského kúpeľa sa separujú do zón, ktoré prechádzajú cez vodivostný článok, ktorý na základe vodivosti a doby prechodu zóny vysiela elektricky spracovateľný signál úwmerný látkovým množstvám jednotlivých zložiek v leštiarenskom kúpeli.-Vynález rieši analýzu leštiarenskych kúpeľov používaných na leštenie uolovnatého krištálu pre určenie množstva jednotlivých zložiek v leštiarenskych kúpeľoch, aJk-o sú kyselina sírová, kyselina fluorovodíková a kyselina fluorokremičitá.Pri lešteni skla z olovnatého krištálu musi byť dodržané zloženie leštiarenského kúpeľa, t. j. pomer kyseliny sírovej, kyseliny fluorovodíkovej a kyseliny fluorokremičitej,a preto je potrebné pred leštením výrobkov z olovnatého krišľálu vykonať analýzu leštiarenského Ikúpeľa. Dosiaľ používané spôsoby analýzy sú titračné stanovenie jednotlivých zložiek leštiarenského kúpeľa a stano-venie fluoridov pomocou ionoselektívnej fluoridovej elektródy. Ďalším známym spôsobom je kombinácia merania hustoty a hmotnosti. Nevýhodou uvedených spôsobov anałýzy~leštirenského~ kúpeľa je popri ich nepresnosti najmä časová náročnosť, pretože podľa uvedených spôsobov trva analýza niekoľko hodín, takže pokiaľ sa zistí, či zloženie leštiarenského kúpeľa je podľa technologického predpisu, môže dôjsť pri leštení, ktoré trvá cca 20 minút, k znehodnoteniu leštených výrobkov.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob analýzyieštlarenskych kúpeľov používaných na leštenie olovnatého krišťáľu, izotachoi-orézou, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na vzorku leštiarenského kúpeľa vnesenú na rozhranie vodiaceho a zakončovacieho elektrolytu sa pôsobí jednosmerným elektrickým prúdom, vplyvom ktorého migrujúce anióny jednotlivých zložiek leštiarenského kúpeľa, kyseliny sírovej, kyseliny fluorovodíkovej a kyseliny tluorolkremičitej,sa separujú do zón, ktoré pri svoj-om pohybe ku kladnej elektróde prechádzajú cez identifikačný vodivostný článok, ktorý na základe vodivosti a doby prechodu zóny vysiela elektricky spracovateľný signál úmerný látkovým množstvam jednotlivých zložiek v leštiarenskom kúpeli.Hlavným účinkom spôsobu analýzy leštiarenskych kúpeľ-ov, podľa vynalezu, je rýchlosť analýzy leštiarensikeho kúpeľa, ktoje približne 12 minút a najmä presnost stanovenia koncentrácie kyselín v leštiarenskom kúpeli, čo umožní upravit zloženie leštiarenského kúpeľa ešte v priebehu procesu leštenia, čím sa dá predísť znehodn-oteniu leštených výrobkov Ďalšou výhodou spôsobu analýzy podľa vynálezu je, že signal vysielaný identifikačným vodivostným článkom je elektricky spracovatelný, čo umožní napr. i automatické ovládanie procesu leštenia.Príklad vykonania analýzy leštirenského kúpeľa podľa vynálezu.Pri analýze leštiarenského kúpeľa sa stanovuje množstvo- kyseliny sírovej, Ikyseliny fluorovodíkovej a kyseliny fluorokremičitej V leštiarenskom kúpeli. Vzorka leštiarenskébo kúpeľa sa zriedi redestilovanou vodou a zneutralizuje roztokom hydroxidu sodnéhuo. Takto upravená vzorka sa vnesie na rozhranie vodiaceho elektrolytu a zakončovacieho elektrolytu. Vodiacim elektrolytom je kyselina chlorovodíková, histidín a polyvinylalkohol. Zalkončovacím elektrolytom je kyselina glutámová. Po zapojení jednosmerného elektrického prúdu nastáva migrácia aniónov jednotlivých zložiek leštirenského kúpeľa, kyseliny sírovej, kyseliny fluorovodikovej a kyseliny fluorokremičitej a ich separácia do ostroobraničených zón, ktoré sa vplyvom jednosmerného elektrického prúdu pohybujú ku kladnej elektróde a pri svojom pohybe prechádzajú cez identifikačný vodivostný článok, ktorý na základe vodivosti a doby prechodu zóny vysiela elektrický signál, ktorý sa vedie na zapisovací prístroj. Týmto spôsobom sa stanovi obsah siranov v kyseline sírovej a celkový obsah fluoridov prislúchajúcích kyseline fluorovodikovej a kyseline iluorokremičitej. Obsah fluoridov v kyseline floorovodíkovej určíme tak, že zo vzorky leštirenského kúpeľa pomocou elektrolytu a hydroxidu draselného sa vyzrážajú a odiiltrujú fluoridy prislúchajúce kyseline fluorokremičitej vo forme fluoroikremičitanu draselného a takto upravena vzorka sa vnesie na rozhranie vodiaceho a zakonnčovacieho elektrolytu. Vodiacim elektrolytom je kyselina chlorovodíková, histidín a polyvinylalkohol, zakončovacím elektrolytom je kyselina glutámová. Po zapojení jednosmerného elektrického prúdu nastáva migrácia aniónov jednotlivých zložiek a ich separácia d-o zón, ktoré sa vplyvom jednosmerného elektrického prúdu pohybujú ku kladnej elektróde a pri svojom pohybe prechádzajú cez identifikačný vodivostný článok, ktorý na zaklade vodivosti a doby prechodu zóny vysiela elektrický signal, ktorý sa vedie na zapisovací prístroj. Takto sa získa íntegrálny záznam,kde dtžka zón je priamo úmerná lát-kovým množstvám jednotlivých zložiek vzorky leštiarenského kúpeľa, ktorý sa vyhodnotí pomocou kalibračných kriviek. Kalibračné krivky sú namerané zvlášť pre každú zložku a za rovnakých podmienok ako analyzovaná vzorka leštiarenského kúpeľa. Obsah fluoriclov prislúchajücich kyseline fluorokremičitej sa stanoví ako rozdiel medzi celkovým obsahom fluoridov a obsahom fluoridov V kyseline tluorovodíkovej.Spôsob analýzy leštiarenslçych kúpeľov používaných na leštenie olovnatéhow krištáľu, izotachvoforézou, vyznačujúci sa tým, že na vzor-ku leštiarensikého kúpeľa vnesenú na rozhranie vodiaceho a zakončovacieho elektrolytu sa pôsobí jednosmerným elektrickým prüdom, vplyvom ktorého migrujúce anióny jednotlivých zložiek leštiarenského kúpeľa, kyseliny sírovej, kyseliny fluoro vodíkovej a kyseliny fluorokremičitej, sa separujú do zón, ktoré pri svojom pohybe ku kladnej elektróde prechádzajú cez identifikačný vodivostný článołk, ktorý na základe vodivosti a doby prechodu zóny vysiela elektricky spracovateľný signál úmerný látkovým množstvám jednotlivých zložiek v leštiarenskom kúpeli.

MPK / Značky

MPK: G01N 27/26

Značky: spôsob, analýzy, kúpeľov, leštiarenských

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-244975-sposob-analyzy-lestiarenskych-kupelov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob analýzy leštiarenských kúpeľov</a>

Podobne patenty