Zariadenie na uzatváranie a otváranie priesvitu artérií

Číslo patentu: 244971

Dátum: 15.11.1987

Autori: Herold Frank, Kuznicov Dmitrij Dmitrijevie, Tolkmitt Uwe

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD FRO VYNÄLEZY 45 Vydané 15 11 87 A ÓBJEVY75 v q Autor vynáiezu Küjć-NÍK STEFAN MUDr. 080. ALCOVÁ HILDA RNDIx IALC PAVOL RNDr., KOSICE(54) Zariadenie na uzatváranie a otváranie priesvitu artériíRiešenie sa týka zariadenia na uzatváranie a otváranie priesvitu artérii. V podstate ide .o V tupom uhle ohnutú dutú sklenenú trubicu s dvoma otvormi pre navlečenie catgutového vlákna na vytvorenie zaťahovateľnej slučky, pričom po zatiahnutí je umožnené fixovanie catgutového vlákna. Zariadeníe je určené pre uzatváranie a otváranie priesvitku artériĺ, hlavne u malých laboratórnych zvierat vo fixovanej polohe zvieraťa na podložka chrbtom nahor, vhodné najmä pre nepretržite sledovanie niektorých bio« fyzikálnych parametrov. Zariadenie je možné využít vo vedecko-výskumných laboratóriách biologického zamerania, v chirurgických odboroch a v praktických cvičeniach pre poslucháčov niektorých vysokých škôl.vynález sa týka zariadenia na uzatváranie a otváranie priesvitu arterií, hlavne u malých laboratórnych zvierat vo fixovanej polohe zvieraťa na podložke chrbtom nahor,vhodného najmä pre nepretržite sledovanie niektorých biofyzikálnych parametrov.Doteraz známe spôsoby vyvolania prerušovaněho prívodu krve do drieko-vej časti mieohy kontrolovaného ionselektívnymi elektródami používali na uzáver artérie silonovú slučku V rovnom, kolmo zakončenom ramene z umelej hmoty, za súčasnej fixácie zvieraťa v stereotaktickom aparáte. Stereotalktický aparát tu okrem fixácie miechy slúžil na polohovanie zvieraťa nad podložku, aby bol zachovaný pristup do brušnej dutiny zvieraťa. Nev-ýhodou doteraz používaných postupov bolo, že vyžadovali 2 zariadenia, a to sil-onovú slučku v rovnom vodiacom ramene, ako aj stereotaxický aparát. Sterewotaxický- aparát je nákladným zariadením, vyžaduje zložitú a odbornú obsluhu a navyše merania ionselektívnymi elektródami musia prebiehať vo Faradayovej klietke, ktorá vzhľadom k rozmerom stereotaxického aparátu musí byt dostatočne velka.Uvedené nevýhody odstraňuje vynález,ktoréhor-podstata spočíva v tom, že je tvorený dutou sklenenou trubicou, ktorej dve ramená zvierajú navzájom uhol 120 až 150 pričom jeden koniec trubice je vypukle zaoblený a nachádzajú so v ňom dva otvory,druhý koniec trubice je opatrený pružným prvkom, pričom do trubice je navlečené vlákno naprimer catgutové, predchádzajúce danými dvoma otvormi a vytvárajúce zaťahovatelnú slučku.Hlavné výhody zariadenia na uzatváranie a otváranie priesvitu artérii podľa vynálezu spočívajú v tom, že toto zariadenie nevyžaduje pre polohovanie malého laboratórneho zvieraťa nad podložku inak nutný a drahý stereotaxický aparát, pričom náklady na zhotovenie zariadenia podľa vynálezu sú veľmi nízke. Použitie navrhovaného zariadenia zvyšuje úspešnosť operácií, pretože uzáver artérií je vždy presný a jednoznačný. Navyše i opakovaný uzáver použitím tohto zariadenia neznemožňuje opätovnú plnú priechodnosť artérií, čím nedochádza kznehodnoteniu vynaložených náklad-ov na priebeh pokusu a spracovanie materialov získaných v pokuse experimentálne zviera,chemikálie, elektrická energia, pracovný čas atď). Teda zariadenie podľa vynálezu umožňuje pri značnom znížení nátkladov spojených s výkonom experimentálnej práce zvýšiť úspešnosť uzáveru a opätovného otvorenia artérií.Zariadenie podľa vynálezu je zobrazené na výkrese v náryse v čiastočnom osovom reze. Ide o dutú sklenenú trubicu 1 s dvoma ramenami 4, 2. Použité sklo je hrúbky 1 až 2 mm. Vnútorný priemer sklenenej trubice 1 je 5 až 15 mm. Dlžka ramena 4 je ľubovoľná a slúži len na zamedzenie pohybu ramena 2. Voľný koniec ramena 4 je opatrený pružným prvkom 3, ktorý ho chráni pred poškodením a slúži k upevnenia celej sklenenej trubice 1. Dĺžka ramena 2 závisí od velkosti použitého zvieraťa. Uhol medzi ramenami 4, 2 je vždy tupý, najvhodnejšie rozl medzie je 120 až 150. Rameno 2 je zatav-ené vo forme vypuklého zaoblenia, v ktorom sú vytvorené dva otvory 5, 6 s priemerom 0,6 až 1,5 mm. Vzdialenosť medzi otvormi 5, 6 závisí od priemeru artérie, čo u malých laboratórnych zvierat predstavuje 1 až 7 mm. Do trubice 1 je navlečené vlákno 7 s priemerom 0,5 až 1,0 mm. Veľmi tenké vlákno môže arteriu poškodiť narezaním. S velmi hrubým vláknom sa pre jeho tuhosť ťažko maanipuluje. Kvôli zamedzeniu vzniku statickej elektriny pri posunovani vlákna 7 je vhodnejšie použiť napríklad Catgut. Vlakno 7 je prevlečené otvormi 5, 6 a vytvára slučku 8, ktorá obwopíná príslušnú artériu 9. Naloženie slučky B na artériu 9 sa realizuje tak, že vlákno 7 naprimer catgutové sa prevlečie pod artériou 9. Potom sa voľné konce vlákna 7 vsunú do otvorov 5, G ramena 2,vyvedü sa asi 10 cm za ukončenie ramena 4 a zauzlia sa. Artéria 9 sa uzatvára povytiaihnutím a fixovaním zauzlených koncov vlálkna 7, napr. peanom 10 z ramena 4 a otvár sa uvolnením tohto fixovania. xVynález je možné použiť vo všetkých experimentálnych aj klinických pracoviskách,kde je potrebné uzatvárať a opätovne otvárať priesvit arterií.Zariadenie na uzatváranie a otváranie priesvitu artérií vyznačené tým, že pozostáva z dutej sklenenej trubice 1, ktorej dve ramená 2, 4 zvierajü navzájom uhol 120 ° až 150 °, pričom jeden koniec trubice 1 je vypukle zaoblený a nachádzajú sa v ňomdva otvory 5, 6 a druhý koniec trubice 1 je opatrený pružným prvkom 3, pričom do trubice 1 je navlečene vlákno 7 naprimer catgutové, prechádzajúce otvormi 5, 6 a vytvárajúce zaťahovateľnü slučku

MPK / Značky

MPK: A61D 1/00

Značky: zariadenie, artérií, priesvitu, otváranie, uzatváranie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-244971-zariadenie-na-uzatvaranie-a-otvaranie-priesvitu-arterii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na uzatváranie a otváranie priesvitu artérií</a>

Podobne patenty