Rozprašovacia tryska, najmä pre stomatologické striekačky

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚÍID FRO VYNÁLEZY 45 Vydané 15 11 87 A ONE-VV(75) Autor vynálezu BAČA MILOS ing, TOMKA jÁN ing MARCINKA PETER, STARÁ TURÁ54 Rnzprašovacia tryska, najmä pre stomatologické striekačkyRozprašovacia tryska pre stomatologické striekačky je určená na dopravu, zmiešavanie a presné usmernenie pretekajúcich médií do pracovného poľa, pričom sa dá reguľovat kvalita rozprašku.Podstatou rozprašovacej trysky sú koaXiálne uložené trubky 1, 2), kde vnútorná trubka 1 je vedená prelismí 3 vonkajšej trubky 2, ktoré vytvárajú vodiace kanáliky 4, pričom vonkajšia trubka 2 je opatrená posuvnou regulačnou spojkou 5.Okrem využitia v zdravotníctve je možné rozpraš-ovaoiu trysku využít všade tam, kde sa vyžaduje doprava, zmíešavanie a presné usmernenie pretekajúcich médií do pracovného poľa.Vynález sa týka rozprašovacej trysky najmä pre stomatologické striekačky a rieši presné usmernenie pretekajúcich médií na jej výstupe.Známe konštrukčné riešenia sú buď koaxiálne to znamená také, že vo vonkajšej trubke slúžiacej obvykle pre vedenie vzduchu je volne uložená trubka napriklad pre vedenie vody a nekoaxiálne to. znamená také, že každé médium je vedené samostatnou trubkou. K-oaxiálne trysky majú výstup usporiadaný tak, že vnútorná trubka vo vonkajšej trubłke je upevnené excentricky, pričom jej čelo je proti ústiu vonkajšej trubky zošikmené. Iné známe riešenie koaxiálnej trysky je také, že koniec vonkajšej trubky je opatrený vnútorným kužeľom a vnútorná trubka je vyvedená excentriciky.Nevýhodou takto- konštruovaných trysiek je náročná technologie výroby, ale najmä to, že jemnosť rozprašku nie je možné regulovať a usmernovat na pracovné pole. V prípade, že sa do niektorého z pretekajúcich médiidostane nečistota, stava sa tryska nepoužitelnou.Uvedené nedostatky odstraňuje rozprašovacia tryska podľa vynálezu, vytvorená z vonkajšej a vnútornej trubky, ktorého podstata spočíva v tom, že vnútorná trubka je vedená vo vonkajšej trubke prelismi, ktoré vytvárajú vodiace kanáliky, pričom vonikajšia trubka je .opatrená posuvnou regulačnou spojkou.Výhodou rozprašovacej trysky podľa vynálezu je, že prellsy na konci vonkajšej trubky vytvárajúce symetrícké kanáliky za 4ručujú presnú centricittt vnútornej trubky,čo umožňuje optimálne usmernenie pretekajúceh-o média na pracovné pole. Vonkajšia trubka rozdelená posuvnou regulačnou spojkou umožňuje optimálne nastavenie jej polohy vo vzťahu kústiu vnútornej trubky a tým meniť kvalitu rozprašku. Dalšimi výhodami sú jednoduchá technológia výroby a možnosti jednoduchej údržby ústia trysky.Príklad rozprašovacej trysky je znázornený na priloženom výkrese, kde naobr. 1 je rez tryskou až po posuvnú regulačnú spojku, a naobr. 2 je pohľad na zalkončenie trysky v smere P.Rozprašovacia tryska je vytvorená tak, že vnútorná trubka 1 je zasunutá do vonkajšej trubky 2 opatrene posuvnou regulačnou spojkou 5. Táto vonkajšia trubka 2 prechádza pred vyústením 4 usmerňujúce prietok média a jednak vedú v.nútornú trubku 1 jej stredom.Médium prúdiace cez vnútornú trubku 1 sa vplyvom. rýchlosti prúdiaceho média, napríklad vzduchu usmerneného vodiacimi kanálikmi 4 v ústi rozpráši v hmlovinu. Kvalita takto vytvorenej hmloviny je závislá od polohy ústia vonkajšej trubky 2 oproti ústiu vnútornej trubky 1 a jej zmena sa dosiahne pôsobením na posuvnú regulačnú spojlku 5.Vynález je možné využiť pre dopravu a rozprášenie kvapalných a plynných médií v zdravotníctve a všade tam, kde je potrebné presne nasmerovať viac médií do pracovného poľa.Rozprašovacia tryska najmä pre stomatologické striekačky, vytvorená z vonkajšej a vnútornej trubky, vyznačená tým, že vnútorná trubka 1 je vedená vo vonkajšejtrublke Z) prelismi 3, ktoré vytvárajúvodiace kanáliky 4, pričom vonkajšia trubka 2 je opatrená posuvnouregulačnou sponkou 5.

MPK / Značky

MPK: A61C 17/02

Značky: striekačky, stomatologické, rozprašovacia, tryska, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-244966-rozprasovacia-tryska-najma-pre-stomatologicke-striekacky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozprašovacia tryska, najmä pre stomatologické striekačky</a>

Podobne patenty