Cisternový automobil určený pre prácu v neupravenom teréne

Číslo patentu: 244961

Dátum: 15.11.1987

Autor: Walkow Fred

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEZY 45 Vydané 15 11 37 A OBŠĚVY(751 Autor vynálezu LEŽÄK PETER ing., KOŠICE54 Cisternuvý automobil určený pre prácu v neupravenum terineCisternový automobil je určený najmä pre poľnohospodárske účely, kde sa striedavo pohybuje v teréne a na verejných komunikáciách. Umožňuje Inu čistenie podvozku na ľubovoľnom mieste pred výjazdom na verejné komunikácie. Využíva sa tu priestor medzi budkou vodiča a nadstavbou k umiesneniu zásobníka vody nap-ojeného na zdroj stlačeneho vzduchu na vstupe a výťlačným potrubíin s hadicou na výstupe.Vynález sa týlka cisternového automobi 1 u určeného pre prácu v tneupravenom teréne hlavne v poľnohospodárstve.Pri výjazde cisternových automobilov z poľných a lesných ciest na verejné komunikácie je potrebné vozidlo očistit od nečistôt. Dosiaľ používané cisternové automobily neboli vybavené žiadnym čístiacim zariadením. Táto činnosť sa prevádzala nedostatočne mechanicky alebo sa zriaďovali stabilne inštalované čistiace zariadenia, kt-orě si však v-yžadujú zdroj vody, usadzovaciu nádrž a napojenie na kanalizácia.Uvedené nedostatky odstraňuje cisternový automobil určený pre prácu v neupravenom teréne, ktorého podstata spočívavtom,že medzi budkou vodiča a nadstavb-ou sa umiestni zásobník vody napojený na zdroj stlačeného vzduchu. Výtlačným potrubím cez hadicu s koncovkou strieka voda na žiadané miesto.Použitím tohoto vynálezu sa dosiahnemožnost čistenia automobile pri výjazde z terénu na ľubovolnom mieste, čím sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premavky.Na pripojenom obrázku je schematicky znázornený konkrétny prílklad vyhotovenia vynálezu pri pohľade na v-ozidlo z boku. Zariadenie pozostáva z tlakového zásobníka vody 3, ktorý je umiestnený medzi budkou vo-diča 8 a nadstavbou 9. stlačený vzduch sa privádza zo zdroja tlaku vzduchu podvozku 1 -pomocou vzduchového rozvodu 2. Voda je vytlačené cez rozvodné potrubie 4,navíjaci bubon 5, hadicu E do rozstrekovacej koncovky 7, ktorou obsluha reguluje smer a množstvo vytekajúcej vody.Cisternový automobil možno s výhodou použit všade tam, kde dochádza k časté-mu striedaniu jazdy terén - verejné k-omunikácie. Konkrétne využitie sa pripravuje u cisternového automobilu sacieho určeného pre poľnohospodárovr.Cisternový automobil určený pre prácu v neupravenom teréne vyznačený tým, že medzi budkou vodiča 8 a nadstavbou (9) je umiestnený tlakový zásobník vody 3napojený vzduchovým rozvodom 2 na zdroj tlakového vzduchu 1 a výtlačným potrubím (41 na uavíjací bubon (5) s hadicou 6 a rozstrekovacou koncovkou 7.

MPK / Značky

MPK: B60P 3/22

Značky: určený, prácu, teréne, neupravenom, cisternový, automobil

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-244961-cisternovy-automobil-urceny-pre-pracu-v-neupravenom-terene.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cisternový automobil určený pre prácu v neupravenom teréne</a>

Podobne patenty