Způsob získávání koncentrátu kovů z koloidních či suspenzních vodních roztoků

Číslo patentu: 244459

Dátum: 15.09.1987

Autor: Cipová Marta

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rr. Po PIS vvnÁLEzu 244459(54) Způsob zíakúvánl koncomrátu kovů z koloidnĺch či susponzníohz kolo dních či. ounponzních vodních -ostoků. Tento způsob je pŕedevlíl vhodný pro ziokivin( koncentrdtu druhých kovů ronptýletných vo noutologlckých odpodních vodách vmxklých ř. oprnoovůní subních náhrada ůrałsých ovů. Podatntn způsob podle vynáľezu počtu v ton, lo vodní roztok se pronjo přes vrstvu gronuli pěnovó plastické hmoty. .vynález řeší způeob zíekávání kovů z koloidních či auspenzních vodných roztoků,zojmóna čáetic drahých kovů rozptýleąých ve stomatologickýoh odpadních vodách vzniklých při opracování zubních náhrad z drahých kovů.Dopoeud se kovy z kíloidních či suepenzních vodných roztoků zízkávají nejčastěji filtraoí, zejména při oddłlovlní pevných ćáatic z protákajicíoh vodných roztoků. Pri známých způsobeoh protáká koloidní či auspenzní roztok přes filtr, ktorý je tvořen různým vláknitým materiálem, jakýmje treba papír, textil nebo plot a případně zrnitým materiálem, jakým je kupŕíkladu kremelina, aktivní uhlí, bentonit, perlit a pod.V jiných případech ze k filtrovanómu roztoku přidává před filtrom filtrační hmota e cílem filtraci urychlit. K tomu za převážně poułívá hmot na bázi křemičitanů hlinito-draze 1 rąých.Se zaměřením na potravina-aký průmysl se používá táä dŕevní hmota. Oproti kremičitanům je dtsvní hmota e výhodou dále zpracovetelná jakopalivo, čími se organická látky zlikvidují a nejsou nároky na úloäiětä upotřebenć a tím i znehoůnocané filtrační hmoty. Prípadné neepelitenć hmoty, jaldmi jsou i kovy, se v popelovinách koncentrujťa lze je dále zpracovat. AByl vynalezen i způsob zpracování euspenzí a kepalin nepotravináŕekáho charakteru,pomocí jemných ćúetic umělých hmot vzniklých kupŕíkladu obruaem laminátů a dŕevotříekových desek.Takto získaná jemná člatice, která jeouv technologii zpracování umělých hmot odpadam, o velikosti 3 ai 3 000 M v hmotnostním množství 0,05 a 15 i ae promíchají s kapalinou či suspenzí a po provedení filtrace ze získaný filtrační koláč vyjms a apálí.Tento způsob je vázán na technologii produkující jemná čáetice o velikosti 3 až J OOOMm a je vhodrw pro přerulovanou technologii.Zmínäná způsoby filtrace jsou pro atomatologickou praxi nevyhovující a nepoułitelná. Ľ zechgcováni drobných čáetic drahých kovů rozptýlených ve atomatologických vodách vzniklych pri opracováxxí zubnich náhrad z drahých kovů musí být filtr patrične hustý a tím i současně se zníženou propuetnoetí. Filtry tvorená platí. která ee pro tento júčel používají, je nutno pravidelně měnit.Vzhledem k tomu, že atomatologickí odpadní vody obsahují i biologická látky, která ulpívají na filtru, stává se pak znečiütůný filtr živnou půdou pro nežádoucí mikrobiologická procesy. Výměna znečiltěnćho filtru je jen obtížně zajistitelná při dodržaní hvgienicłdch zásad. Rovniä i postup filtrace, kde se k filtrovanómu roztoku pred filtrom přidtvl filtrační hmota, je ve atomatologickě praxi nerealizovatelny.Výle uvedená nedostatky odstraňuje způsob podle vynálozu, kterým ae zíekává koncentrůt kovů z koloidních či suzpenzních vodných roztoků. Zejmána tento způsob je vhodný pro zízkávání koncentrltu drahých kovů rozptýlaných ve etomatologických odpadních vodách vzniklýoh pri opracování zubních náhrad z drahých kovů. Podstata způzobu podle vynálezu tkví v tom, ie koncentrát kovu so zíaká prolitím vodního roztoku pre vrstvu granulí penovéProláváním vodnáho roztoku obaahujícího jemná častice kovů zejména v nízke koncentraci praa vrstvu granulí pánovi plastickó hmoty ulpí üástiee kovů na povrchu granulí. vrstve panulí z plnová plastická hmoty zachytí jemnú Matice kovů menší než jeou mazery mezi granulemi. Takto získaný koncentrát kovů je vztupní aurovinou pro získání zachycenćho kovu.3 244459 Jako příklad provedení způaobu podle vynálezu jsou uvedeny nhledujici příkladyStomatologickó odpadní vody vzniklé při opracováni znbních náhrad z drahých kovů se pronjí přes vrstvu granulí z pěnového polystyrenu. . .Stomatologická odpadmi vody vzniklé při opracováni zubnich náhrad a drahých kovůe prolijí přes vrstvu granuli s pěnového polyuretanu.Použití granuli pěnové plastická noty jako prostředku pro zhkávúní koncentrútukovů z koloidních či suspenzních vodníc ve stomatologicląých odpadních vodách vzniklých při opracování zubních náhradh rostoků, zejména čáatic drahých kovů rozptýlených

MPK / Značky

MPK: C22B 11/00

Značky: způsob, vodních, kovů, koloidních, roztoku, suspenzních, koncentrátů, získavání

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-244459-zpusob-ziskavani-koncentratu-kovu-z-koloidnich-ci-suspenznich-vodnich-roztoku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob získávání koncentrátu kovů z koloidních či suspenzních vodních roztoků</a>

Podobne patenty