Presúvacia vidlica

Číslo patentu: 244345

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pražák Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

MAD PRO VYNÁLEZV ,A osm 45 vydane 15 11 37Presúvacie vidlica, najmä pre indukčne riadené vozíky, pozostávajúca z pevného dielu, v. ktorom je prostredníctvom vnútorného pohyblivého dielu uložený vonkajší horný pohyblivý diel, opatrený elektrickým vývodom na obidvoch jeho koncoch. Riešeným problémom je zjednodušenie elektrického prepojenia z pevného dielu na horný pohyblivý diel vidlice. To sa dosahuje tým, že v strednej časti pevného dielu 1 sú symetricky voči zvislej osi 3 vedľa seba usporiadané dve vodiace kladky 4 pre ohybný vodič (5), uchytený nad vodlacimi kladkami 4 v strednej časti horného pohyblivého dielu 2 vidlice pomocou výkyvnej príchytky 6 a na jednej strane od nej usporiadanej pevnej svorkovnici (11).vynález sa týka presúvacej vidlice vhodnej najmä pre indukčně riadené vozíky, pozostávajúcej z pevného dielu, V ktorom je prostredníctvom vnútorného p-ohyblivého die~ lu uložený vonkajší horný pohyblivý diel,opatrený elektrickým vývodom na obidva jej konce.Podľa známeho stavu techniky je potrebné, aby každý vývod na hornom pohyblivom dieli vidlice mal svoj vlastný navíjací bubon, upevnený na jej pevnom dieli. Takéto vyhotovenie je výrobné nákladné a prevádzkovo menej spoľahlivé, pretože obsahuje väčší počet pohyblivých súčastí.Uvedené nevýhody v značnej miere odstraňuje presúvacia vidlica podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že v strednej časti pevného dielu presúvacej vidlice sú symetricky voči zvislej osi vedľa seda usporiadané dve vodiace kladky pre ohybný vodič, uchytený nad vodiacimi kladkami v strednej časti horného pohyblivého dielu vidlice pomocou výkyvnej príchytky a na jednej strane od nej usporiadanej pevnej svorkovnice.Výhodou presúvacej vidlice podľa vynálezu je, že má konštrukčne jednoduchšie a tým aj prevádzkovo spoľahlivejšie elektrické prepojenie jej pevného d.ielu s vonkajším horným pohyblivým dielom.Príklad vyhotovenie presúvacej vidlice je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na strednú časť presúvacej vidlice, obr. 2 pohľad smerom P z obr. 1 zospodu na strednú časť vidlice.Presúvacia vidlica pozostáva z pevného dielu 1, v ktorom je prostredníctvom vnútorného pohyblivého dielu uložený vonkajší horný pohyblivý diel 2. V strednej časti pevného dielu 1 sú symetricky voči zvislej osi 3 vedľa seba usporiadané dve vodiace kladky 4 pre ohybný vodič 5, uchytený v strednej časti horného pohyblivého dielu 2 takisto v uvedenej zvislej osi 3, nad vodiacin 1 i kladkami 4, pomocou výkyvnej príchytky B. Vedľa pravej vodiacej kladky 4 je na pevnom dieli 1 vidlice pomocou čapu 7 uchytená navíjacia kladka 8 s vratnou pružinou a zbernými krúžkami 9, ku ktorým sú pritlačené pružné zberače 10 prúdu, tiež prichytené k pevnému dielu 1 vidlice. ohybný vodič 5 je zavedený do svorkovnice 11, umiestnený na ľavej strane od výkyvnej príchytky 6 na hornom pohyblivom dieli 2 vidlice. Svorkovnica 11 musi byť od výkyvnej príchytky 6 v takej vzdialenosti, aby nemohlo dôjsť k nadmernému ohybu vodiča 5. Zo svorkovnice 11 je na obidve strany horného pohyblivého dielu 2 vidlice vedený vývod 12, určený pre elektrický kontaktný snímač obsadenosti regálových buniek.Funkcia zariadenia je jednoduchá, pri pohybe horného pohyblivého dielu 2 vidlice v obidvoch smeroch, sa ohybný vodič 5 navija len na jednu navíjaciu kladku B, pričom je zabezpečený spoľahlivý prívod prúdu na obidva konce horného pohyblivého dielu 2. Výkyvné príchytka B sa v každej polohe horného pohyblivého dielu 2 vychyľuje o iný uhol.Presúvacie vidlica, najmä pre indukčne riadené vozíky, pozostávajúca z pevného dielu, v ktorom je prostredníctvom vnútorného pohyblivého dielu uložený vonkajší horný pohyblivý diel, opatrený elektrickým vývodom na obidvoch jeho koncoch, vyznačujúca sa tým, že v strednej časti pevného dielu 1 sú symetricky voči zvislej osi 3vedľa seba usporiadané dve vodiace kladky 4 pre ohybný vodič 5, uchytený nad vodiacimi kladkami 4 v strednej časti horného pohyblivého dielu 2 vidlice pornocou výkyvnej príchytky 6 a na jednej strane od nej usporiadanej pevnej svorkovnice 11.

MPK / Značky

MPK: B66F 9/12

Značky: vidlica, presúvacia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-244345-presuvacia-vidlica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Presúvacia vidlica</a>

Podobne patenty