Rýchloupínacia matica

Číslo patentu: 243931

Dátum: 15.11.1987

Autori: Poledna František, Wangler Jan Csc

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO vvnmszv A OBJEVYCABADAJ ÄN ing., NOVÉ ZÁMKY ŠUKOLA IURA ing., PRIBETAvynález sa týka rýchloupínacej maticeurčenej predovšetkým na upínacíe jednotky používané na obrábacích strojoch pre rýchle upnutíe obrobkov.Rýchloupínacía matioa je tvorená telesom a v ňom najmenej dlvomi posuv-ne uloženými odjpruženýmí závitovýmí segrnentami vybavenýmí do-razov-ou plochou a závritom p-re záber so závítovým svorníkom.vynález sa vzťahuje na rýchloupínaciu maticu určenú predovšetkým pre yipinjącjlje jednotky používané na obrábacích strojoch pre rýchle upnutie obrobkov.Doposiaľ známe rýchloupínacie matice sa vyznačovali tým, že mali vnútorný závit -prerušený hladkým otvorom, ktorého os bola s osou vnútorného závitu rôznobežná. Uvedené prevedenie rýchloupínacej matice Inalo nevýhodu v tom, že jej stavebná výška bola vzhľadom na jej priemer veľká, čo nepriaznivo ovplyvňovalo predovšetkým celkové rozmery a tým i váhu rýchloupínacej matice. Okrem toho takéto prevedenie rýchloupínacej matice malo obmedzenú spoľahlivosť jej funkcie, pretože nezaručovala záber všetkých jej závitov s upínacím svornikom, čo malo vplyv na zhoršenie celkovej únosnosti.Uvedené nevýhody sú do veľkej miery odstránené rýchloupinacou maticou podľa vynálezu, ktorého podstata je V tom, že je tvorená telesom a V ňom najmenej dvoma posuvne uloženými odpruženými zálvltovými segmentami vybavenými dorazovou plochou a závitom pre záber so závitovým svorníkom.Rýchloupínacia matica podľa vynalezu má tú výhodu, že jej konštrukčné riešenie zamerané na vyvodenie funkcie jej závitových segmentov umožňuje znižovatjej výšku a tým i váhu rýchloupínacej matice. Okrem toho je manipulácia s rýchloupínacou maticou jednoduchá pretože po dorazení závitorvých segmentov na upínaný predmet sú tieto samočinne uvádzané do záberu so závitovým svorníkom. Vzhľadom na to, že funkcia rýchloupínacej matice je viazaná na styk dorazovej plochy s upínaným predmetom zaručuje sa spoľahlivý záber závitových segmentov so závitom svorníka a tým i väčšia bezpečnost spoja.Príklad prevedenia rýchloupínacej matice podľa rynálezuąje znázornený na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je pôdorysný pohľad rýchloupínacej matice a na obr. 2 je rez AA v obr. 1.Rýchloupínacia matice podľa obr. 1 a 2 pozostáva z telesa 1 l a sady závitových segmentov 2 U. Zárvitové segmenty 20 sú posuvne uložené v telese 10 vo vodiacich otvoroch 11, do ktorých zaberajú ich vodiace povrchy 22. Uloženie závitových segmentov 2 D je pružné, čo zabezpečujú tlačné pružiny 14 pôlsowbiaxce na oporné plochy 13 telesa 10 a na vymedzovacie plochy 23 závitových segmentov, Proti pootočeniu sú závitove segmenty 20 zabezpečené vodiacimi elementami 12 telesa 10 zabenajúcimi so zabezpečvovacimi plochami 25 závltových segmentov 20. Závitové segmenty 2 D je možné navzájom spojit spojkou, čím sa zabezpečuje ich súčasný pohyb. Pre záber závitových segmentov 2 D s upínaným predmetom, ktorý nie je zakreslený, sú tieto vybavené dorazovými plochami 24 .a pre záber s neszakresleným závitovým stvornik-om sú vybavené závitom 21. V iných príkladoch prevedenia môžu dorazové plochy 24 závitových segmentov ZI pôsobiť na adaptačný člen prispôsobujúci sa povrchu obrobku.Pri uvedení rýchloupínacej matice do funkcie sa jej teleso pohybuje pozdĺž osi nezakresleného závitového svorníka. Po doraze dorazových plôch 24 s wpinaným predmetom sa závitové segmenty 20 posúvajú smerom do stredu, čím sa zabezpečuje záber ich zavítonv 21 s nezakresleným závitovuým svorníkom. Pootočením telesa 1 U sa dosiahne pevné spojenie.Rýchloupínacia matica je použitelná napríklad i pri manipulácii s obrobkami.1. Rýchloupínacia matica vyznačujúca sa tým, že je tvorená telesom 10 a v ňom najmenej dvoma prosuvne uloženými odpruženými závitovými segmentámfjjzüj, vybavenými dorazovou plochou 24 a zavíta-m 21 pre záber so závitovým svorníkom.2. Rýchloupinacia matica podľa bodu 1 vyznačujúca sa tým, že vodiace plocha (11) telesa 10 je vytvorená ako valcový otvor a vodiaci povrch 212 závltových segmentov 20 je valcový.

MPK / Značky

MPK: B23Q 3/10, B23Q 7/00

Značky: rýchloupínacia, matica

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-243931-rychloupinacia-matica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rýchloupínacia matica</a>

Podobne patenty