Způsob přípravy roztoku dusitanu amonného

Číslo patentu: 243601

Dátum: 15.05.1987

Autori: Michaleík Rudolf, Šašek Oldoich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) Způsob přípravy roztokurdusltanu ambnnéhoŘešení se týká způsobu přípravy roztoku dusitanu amonného v průmysloyém měřitku, a to absorpci v absorpčním roztoku, obsahujícím dusitan amonný, hydrogenuhličitan amonný, dusičnan amonný a uhličitan amonný. Absorpce se v místě prvotniho styku nitroznich plynu s absorpčním roztokem provádí při teplotě D až 20 °C a složení absorpčního roztoku se udržuje v rozmezi 150 až 300 q/l dusitanu amonného, 1 až 50 q/1 hydrogenuhlir čítanu amonného, 1 až 30 q/1 dusičnanu amon ného a do 40 9/1 uhličitanu amonného, přičemž teplota nitrozních plynu vstupujícich do místa prvotního styku se udržuje v rozmezí 10 až 180 °C.vynález se týká způsobu prípravy roztoku dusitanu amonného.Dusitan amonný, důležitý meziprodukt při výrobě hydroxylaminsulfátu Raschigovou metodou,se pripravuje téměř výhradně absorpcí nitrozních plynu v roztoku uhličitanu amonného(NH 4)2 CO 3 a hydrogenuhličitanu amonného NHAHCO 3. Při syntéze dusitanu amonného NH 4 NO 2 probíhají následující reakceZvýšení teploty při absorpci nitrozních plynu v roztoku NH 4 HC 03 představuje pouze 1,3 °C(rovnice 3). Zvýšení teploty při absorpci nitrozních plynů v roztoku (NH 4)2 C 03 však představuje 23 °C (rovnice 2). Z rozdílu vybaveného tepla při uvedených reakcích jednoznačně vyplývá, že rovnice (3) je z hlediska tepelné bilance výhodnější, neboč klade podstatně nižší nároky na odvádění reakčního tepla a snižuje možnost nežádoucích vedlejšíoh reakcí (4), které jsou navíc potlačovány snížením tenze par amoniaku nad kapalinou.Při nežádoucích vedlejších reakcích dochází ke vzniku dusičnanu amonného NHANO 3, k ínverzi dusitanu amonného na dusičnan amonný a ke vzniku elementárního dusíku rozkladnou reakcí dusitanu amonného a kysličníků duaíku amoniakem.Podle údajů v literatuře lze dosáhnout až B 7 konverze nitrozních plynu na dusitan amonný, což představuje asi 84 výtěžnost na dusitan amonný - počítáno na amoniak vstupující do přípravy nitrozních plynů.Dosud provozované způsoby přípravy dusitanu amonného spočívají v absorpci nitrozních plynu v roztoku uhličitanu amonného a hydrogenuhličitanu amonného bez blíže určeného poměru těchto složek Raschigovou metodou. Výtěžnosti, uvedené v literatuře, se těmito metodami nedosahuje.Výše uvedený nedostatek odstraňuje způsob přípravy roztoku dusitanu amonného podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že při přípravě roztoku dusitanu amonného 0 koncentraci 150 až 300 g/l z nitrozních plynů o koncentraci 9 až 13 S objemových kysličníku dusíku za tlaku 0,05 až 0,3 MPa absorpcí v absorpčním roztoku obsahujícím dusitan amonný, hydrogenuhličitan amonný, dusičnan amónný a uhličitan amonný, se absorpce v místě prvotního styku nitrozních plynů s absorpčním roztokem provádí při teplotě 0 až 20 °C a složení absorpčního roztoku se udržuje v rozmezí 150 až 300 g/1 dusitanu amonného, 1 až 50 g/1 hydrogenuhličitanu amonnáho, 1 až 30 g/1 dusičnanu amonného a do 40 g/l uhličitanu amonného, přičemž teplota nitrozních plynu, vstupujících do místa prvotního styku, se udržuje v rozmezí 10 až 180 °C. Výtěžnost absorpce nitrozních plynů pak roste se snižováním obsahu uhličitanu amonného v této předloze a po jeho eliminaci i se snižovánĺm koncentrace hydrcqenuhličitanu amonného až na úroveň 1 g/1.Výhoda způsobu přípravy roztoku dusitanu amonného podle předloženého vynálezu spočíva ve zvýšení výtěžku nad hranici 80 2 a bylo již dosaženo výtěžku nad 84 8 (v provozních pod Amínkách). Další výhodou je podstatné nižší tepelné zabarvení reakce, a tím snížení nároků naspotřebu energií. Takto připravený roztok dusitanu amonného zajištuje svým složením, je-li použít, vyšší výtěžky při výrobě hydroxylaminsulfátu.Kysličniky dusiku získané oxidaci amoniaku pomocí katalyzátoru se přívádějí do produkční kolony s výplní. V koloně reaguji s absorpčni kapalinou, kterou je vodný roztok dusltanu,dusičnanu, hydroqenuhličitanu a uhličitanu amonného. Dokončeni absorpce nitrozních plynů a uvolněného kysličníku uhličitého se provádí V pracích věžich. Prací roztok, který obsahuje dusitan, dusičnan, hydroxid, uhličitan amonný, protéká pracími věžemi proti směru proudění plynu a je dosycován amoniakem a kysličníkem uhličitým.Dále je uvedeno složení absorpční předlohy, která je na prvotnim styku s nitrozními plyny (celková měsíční bilancel.Výtěžek byl stanoven z látkových bilancl a určuje 5 konverze amoniaku vstupujicího do oxida ce na dusitan amonný.způsob připravy roztoku dusítanu amonnáho o koncentraci 150 až 300 g/1 z nitrozních plynů o koncentrací 9 až 13 objemových kysličníků dusíku za tlaku 0,05 až 0,3 MPa absorpcí v absorpčním roztoku obsahujicim dusitan amonný, hydrogenuhličitan amonný, dusičnan amonný a uhličitan amonný, vyznačený tim, že absorpce v místě prvotníhn styku nitrozních plynů s absorpčnim roztokem se provádí při teplotě 0 až 20 °C a složení absorpčního roztoku se udržuje v rozmezí 150 až 300 g/1 dusitanu amonného, 1 až 50 g 1 hydrogenuhličitanu amonného,1 až 30 g/1 dusičnanu amonného a do 40 g/1 uhličitanu amonnéño, přičemž teplota nitrozních plynů vstupujícich do místa prvotniho styku se udržuje v rozmezl 10 až 180 °C.

MPK / Značky

MPK: C01B 21/50, C01C 1/28

Značky: dusitanů, amonného, přípravy, roztoku, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-243601-zpusob-pripravy-roztoku-dusitanu-amonneho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy roztoku dusitanu amonného</a>

Podobne patenty