Spôsob izolácie paládia z odpadových vôd po katalytickej hydrogenácii

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

POPIS VYN ÁLEZU 242349Autor vynáIezu DOLEZEL PAVEL ing., BRATISLAVA BREZVOVICKÝ ÄN Ing., ŠAĽA PASEK OZEF doc. ing. DrSC., PRAHA MASEK AN ing., BRATISLAVA HANAK MIROSLAV ing., BRATISLAVA, HALOMI MILAN ing., ŠAĽA54 Spôsob izolácie paládia z odpadových vôd po katalytickej hydrogenáciiRiešenie sa týka spôsobu izolácie paládia z odpadných vôd obsahujúcich paládiunl po katalytickej hydrogenácii, pričom na odpadové vody chemicky upravené na hodnotu pH menšiu ako 6 sa pôsobí vodorozpustnou soľou Z-merkaptobenztiazolu za prítomnosti koagulačného činidla a vzniknutá zraženina obsahujúca paládium sa separuje známymi spôsobmi.Spôsob je možné využiť v chemickom priemysle.Vynález sa týka spôsobu izolácie paládla z odpadových vôd po katalytickej hydrogenâcii s použitím. katalyzátora obsahujúceho paládium, zrážaním vodorozpustnou .soľou Z-merkaptobenztiazolu s následnou separáciou vzniknutej zraženiny s použitím koagulačného činidla.Paládium jemne rozptýlené na rôznych typoch nosičov, ktorými môžu byt aktívne uhlie S 102, C 8003, patrí k často používaným priemyselným katalyzátorom, ktoré sú využívané pri rôznych organických syntézach. Ako reakčné splodiny, resp. prímesy týchto syntéz sa v reakčnej zmesi môžu nachádzať latky, ktorých pôsobením dochádza k uvoľňovaniu paládia z nosiča a jeho prechod na rozpustnú formu V podobe komplexu. Túto rozpustnú časť paládia potom nie je možné pri separácií katalyzátora z kvapalnej fázy oddeliť a paládium uniká V odpadovej vode.Vzhľadom na schopnosť paládia tvoriť komplexy s organíckými látkami, ktoré obsahujú rôzne funkčné skupiny NO, SH, oxiiny je toto riziko pomerne veľké. Taketo straty drahého kovu významne vplývajú na Celú ekonomiku výroby.Doterajšie postupy získania paládia z odpadných vôd pri aplikácii na organicky znečistené odpadové vody majú viacero nedostàfkov(Nevýhodou použitia kopolyméru glycidylmetakrylát-etylén-dimetakrylát modifikovaného etylêndiaminom ako selektívneho ionexu je zanášanie sorbentu vyzrážanými organickými prímesami, nízka kapacita sorbentu, vysoká cena, ako aj cenová náročnosť pri jeho aplikácii. Aj vyzrážanie paládia cez amokomplexy je v. tomto prípade neúčinné a podobné výsledky sa dosahujú aj pri použití sulfidu sodnebo ako zrážadla. Využitie špeciálnych analytických zrážadiel V priemyselnom meradle je ekonomicky nevýhodné.Vzhľadom k tomu, že ide o pomerne velké množstvá odpadových vôd s nízkym obsahom paládia rádovo 10 je separácia získanej zrazeniny náročná na filtračnú a čerpaciu techniku.Teraz sa zistilo, že uvedené nedostatky odstraňuje spôsob získavania paládia z odpadových vôd podľa vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že na odpadové vody chemicky upravené na hodnotu pH 6 sa pôsobí vodorozpustnou soľou Z-merkaptobenztiazolu za prítomnosti koagulačného činidla, pričom vzniknutá zrazenina obsahujúca paládium sa separuje známymi spôsobmi. Na separáciu zrazeniny je výhodné použiť filtráciu alebo flotácitl,s výhodou kombinovania s filtráciou, resp. odstreďovania flotačnej peny. Pri spôsobe podľa vynálezu sa pri zrážaní môže použitako koagulačné čínidlo, napr. aktívne uhlie. Proces zražania a koagulácie je výhodné uskutočňovať kontinuálne. Účlnkom vodorozpustnej soli Z-merkaptobenztiazolu dochádza k vyzrážaniu nerozpustného komplexu Pd.Výhodou. uvedeného spôsobu získavania paládia je to, že prídavok koagulačného činidla podstatne urýchľuje proces koagulácie, ktorá je pri nízkych koncentráciach Pd pomalá. vytvorená suspenzia obsahujúca komplex Pd vo forme tuhej fázy sa následne spracováva, t. j. tuhá fáza sa z roztoku izoluje. Pridávanie koagulačného činidla je výhodné aj vzhľadom na ďalšie operácie. Zlepšuje filtračné vlastnosti tuhej fázy a zjednodušuje ďalšie spracovanie tuhej fázy,t. j. spaľovanie. Po spálení vzniká koncentrát paládia, ktorý je možné ďalej spracovať známymi postupmi rozpüšťania paládia.Na dosiahnutie maximálneho výťažku sa pri dáva vodorozpustná soľ Z-merkaptobenztiazolu v 10 až Zünásobnom molárnom prebytku, oproti paládiu. Obsah aktívneho uhlia v základnom roztoku vodorozpustnej soli 2-merkaptobenztiazolu je 1 až 10 hmotnosti.Nasledujúce príklady osvetľujú, ale neob mmedzujú predmet vynálezu.Dvojkomorový flotátor o objeme komory 12 l sa naplnil odpadovou vodou s koncentráciou paládia 2,31 mg/1,t 50 °»C a pl-l r 4,8. K odpadovej vode sa pridala 1,8 hmotnosti suspenzia aktívneho uhlia, 0,97 percenthmotnosti roztoku amónnej soll 2-merkaptobenztiazolu v množstve 240 ml.Zmes sa vo flotatore 30 minút miešala,potom sa pridalo 4 m 1 zmáčadla a pustil sa vzduch. Po 10 minútach flotácie sa flotátor vypol. Vo flotátore zostalo 20,5 1 odpadovej vody s koncentráciou paládia 0,20 mg/l.Do dvojkomorovêho flotátora o objeme komory 12 l sa čerpala odpadové voda znečistená organickými látkami s koncentráciou 2,51 mg Pd/l, teplota t l 50 °C a pH 3,9, rýchlosťou 1,4 l/min. Súčasne sa pridávala suspenzia aktívneho uhlia v roztoku amónnej soli 2-merkaptobenztiazolu s nasledovným zloženímZ-MBT - 4,42 0/) hmotnosti, aktívne uhlie 8,1 9/0 hmotnosti, zmáčadlo 2,5 hmotnosti, rýchlosťou 4 ml/min. Flotačná pena sa zachytávala na nuči. Odpadová voda po flotácii mala priemerný obsah Pd 0,38 mg/l,t. j. účinnosť hola 84,86 .Spôsob izolácie paládia z odpadových vôd rozpustnou soľou Z-merkaptobenztíazolu za po katalytickej hydrogenácíi vyznačujúci sa prítomnosti koagulačného činídla, pričom tým, že na odpadové vody chemicky upra~ vzniknutá zrazenína obsahujúca paládiumvené na hodnotu pH 6 sa pôsobí vodo- sa separuje.

MPK / Značky

MPK: C01G 55/00

Značky: spôsob, izolácie, paládia, hydrogenácii, katalytickej, odpadových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-242349-sposob-izolacie-paladia-z-odpadovych-vod-po-katalytickej-hydrogenacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob izolácie paládia z odpadových vôd po katalytickej hydrogenácii</a>

Podobne patenty