Spôsob spracovania odpadného vodného roztoku kyseliny mravčej a kyseliny octovej

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD FRO VYNÁLEZY 45 Vydané 15 09 87 A OBJEVY75 Autor vynálezu LICřiYAR MILAN ing. osc., MICHALOVCE OLEINÍK VINCENT ing.,STRAZSKEE BINDAS jAN, vRAlyov nad Topľou ČORNÝ JOZEF,IjUMuNNE AMBIgoz FRANTISEK mg CHOCHOLÄČEK ĽUDOVÍT ing.,ZEDENYI MIKULAS ing., MICHALOVCE KOLESÁR JÁN ing., STRÁŽSKE(54) Spôsob spracovania odpadného vodného roztoku kyseliny mravčej a kyseliny octovejSpôsob spracovania roztoku tzv. kyslých odpadových vôd z výroby cyklohexanónu,ktoré obsahujú 2 až 10 hmot. kyseliny mravčej a 0,25 až 5 hmot. kyseliny octovej. Spracujü sa v procese výroby pentaerytritolu na mravčan vápenatý v stupni jeho separácie z neutralizovaných reakčných roztokov, do ktorých boli kyslá vody a suspenzie hydroxídu vápenatého dávkované v hmotnostnom pomere 0,674 až 4,29 z 1 za dodržania pH výsledného roztoku pred jeho spracovaním 5,5 až 6,5. Získaný mravčan vápenatý sa používa na výrobu kyseliny mravčej alebo ako konzervačný prostriedok pre zelenú rastlinnú hmotu. Octan vápenatý odchádza vo vedľajšom produkte výroby pentaerytritolu v tzv. sirupoch.vynález rieši spôsob spracovania roztoku zmesi kyseliny mravčej a kyseliny octovej,vznikajúcich pri výrobe cyklohexanonu z benzénu v procese oxidácie cyklohexánu vzduchom.Tento vodný roztok obsahujúci 2 až 10 0/0 hmot. kyseliny mravčej a 0,25 až 5 0/0 hmot. kyseliny octovej predstavuje pri výrobe cyklohexaiíonu nežiadúci odpad, ktorý je po jeho predchádzajúcej neutralizácii alkaliami,napriklad roztokom sódy získaným V stupni spaľovania tzv. allsálických odpadových vôd výroby cyklohexanonu spracovaných na mechanicko-biológickej čistiarni odpadových vôd.Ekonomicky výhodnejšie je, ale tento roztok kyselín využiť v reakčnom stupni výroby pentaerytritolu na ukončovanie reakcie formaldehydu s acetáldehydom a hydroxidom vápenatým na pentaerytritol. Vyšším účinkom sa vyznačuje spôsob ich využitia,pri ktorom sa časť roztoku kyselín použije na ukončenie reakcie V reakčnom stupni výroby pentaerytritolu, druhá časť je v reakčnom stupni alebo v stupni úpravy reakčných roztokov pentaerytritolu pred ich spracovaním konvertovaná na mravčan vápenatý. Z takto pripraveneho roztoku sa mravčan vápenatý získa frakčnou kryštalizáciou, octan vápenatý je z výroby pentaerytritolu odtahovaný vo vodnom roztoku odpadného produktu výrobý V tzv. pentasirupoch.Známe sú tiež návrhy využiť vodný roztok kyselín ako konzervačný prípravok pre zelenu rastlinnú hmotu, alebo ako jeho zložku bez predchádzajúcej úpravy alebo po ich zakoncentrovaní, respektíve využiť túto zmes kyselín na výrobu mravčanu vápenatého, svýhodou využitia hydroxidu vápenatého od padajúceho pri výrobe etínu z karbidu vápnika.Pri aplikácii uvedeného roztoku kyselín v stupni ukončovania reakcie prípravy pentaerytritolu existuje však možnost priebehu nežiadúcich reakcií prímesi prítomných v roztoku kyselín a formaldehydu, respektíve reakčných medziproduktov v procese rektifikačného ocldelovania v reakcií nezreagovaného formaldehydu pri teplotách 120 až 140 stupňoch Celsia o tlaku 0,2 až 0,5 MPa. Avšak aj v tomto prípade je možné celé množstvo roztoku zmesi kyselín spracovať na mravčan vápenatý, ak sa využije postup podľa vynálezu.Podstatou tohto vynáiezu je spôsob spracovania odpadného vodného roztoku obsahujúceho 2 až 10 hmot. kyseliny mravčej a 0,2 až 5 0/0 hmot. kyseliny octovej, vznikajúcich v procese oxidäcie cyklohexánu vzduchom,ktorý sa vyznačuje tým, že k roztoku z reakčneho stupňa výroby pentaerytritolu po rektitikačnom oddelení v reakcii prípravy pentaerytritolu nezreagovaného formaldehydu sa súčasne pridáva suspenzia hydroxidu vápenateho a odpadový roztok kyselín, pričom na jeden diel hmot. suspenzie hydroxidu vápenatého sa pridáva 0,674 až 4,29 dielovhmot. odpadového roztoku zmesi kyseliny mravčej a octovej. Vzhladom na zvýšenú pravdepodobnosť priebehu nežiadúcich reakcií vedľajších produktov reakcie samotného lormaldehydu, samotného acetaldehydu a ich nežiadúcich vzájomných reakčných medziproduktov, ako aj samotného monopentaerytritolu a jeho derivátov je výhodné pripraviť roztok o pH 5,5 až 6.Uvedeným spôsobom o mravčan a octan vápenatý obohatený roztok z reakčného stupňa výroby pentaerytritolu obsahuje pentaerytritol, mravčan a octan vápenatý, reakčně produkty samotného acetaldehydu a ich vzájomné nežiadúce produkty, tzv. sirupy, sa koncentruje na roztok nasýtený na pentaerytritol pri teplotách 75 až 95 °C. V priebehu nasycovania roztoku na pentaerytritol vypadáva z neho kryštalický mravčan vápenatý, ktorý je oddelovaný horúcou filtráciou,najčastejšie filtračným odstreďovaním. Koláč mravčanu vápenatého sa premýva vodou a sušením sa získa technický produkt s obsahom minimálne 97 mravčanu vápenatého, ktorý sa používa na výrobu kyseliny mravčej, s výhodou však ako konzervačný prostriedok pre zelenú rastlinnú hmotu.Octan vápenatý je vzhľadom na jeho rozpustnosť a množstvo, ktoré pri spracovaní roztoku kyselín vzniká v priebehu separačného procesu mravčanu vápenatého a pentaerytritolu, v roztoku a z výroby týchto produktov odchádza vo vedľajšom nežiadücom produkte, tzv. pentasirupoch.Hlavnou výhodou spracovania roztoku zmesi uvedených kyselín podľa vynálezu v procese výroby pentaerytrítolu je využitie separačného procesu tejto technológie na výrobu mravčanu vápenatěho z roztoku týchto kyselín. Významnou výhodou postupu je tiež zníženie nákladov na neutralizáciu tzv. kyslých odpadových vôd z výroby cyklohexanonu, zníženie solnosti týchto vôd a zníženie nákladov na následné biologické čistenie neutrallzovaných odpadových vôd z výroby cyklohexanonu.Výhodnosť použitia postupu podľa vynálezn ilustrujú nasledujúce príkladyK 4 500 kg/h roztoku tzv. kyslých odpadových vôd s obsahom 4,2 0/0 hmot. kyseliny mravčej a 0,9 hmot. kyseliny octovej, odpadajúcich z výroby cyklohexanonu sa prida 1 120 kg/h 22 hmot. roztoku uhličitanu súdneho o obsahu 4 0/0 hmot. hydrogenuhličitanu súdneho. Vznikne roztok o pH 6,1, ktorý je odvádzaný do biologickej Čistiarne odpadových vôd. Vody vypúšťané z bioluógického čistenia obsahujú o 110 kg/h sodíkového kationu viac ako V prípade čistenia vôd bez tzv. kyslých odpadových vôd z výroby cyklohexanonu. Z použitého množstva roztoku uhličitanu súdneho je možné vyrobiť cca 200 kilogramov pevnej sódy.V procese výroby pentaerytritolu pri mólovom pomere formaldehydu k acetaldehydu 6 1 V prítomnosti hydroxidu vápenatého vzniká alkalický roztok V množstve 15000 kilogramov/h o koncentrácii 0,1 mólu/kg roztoku voľného hydroxidu vápenatého. Tento sa upravuje 162 kg/h 85 kyseliny mravčej na roztok o pH 6,1. Po rektífikačnom oddelení nezreagovaného formaldehydu sa z roztoku v separačných stupňoch procesu výroby pentaerytrítolu získa 599 kg/h mravčanu vápenatého.výroby pentaerytritolu pripraveněho rovnakým spôsobom ako v príklade 2 po rektifikačnom oddelení nezreagovaneho formaldehydu sa súčasne pridá 4500 kg/h tzv. kyslých odpadových vôd z výroby cyklohexanonu s obsahom 4,2 0/0 hmot. kyseliny mravčej a 0,9 hmot. kyseliny octovej a 2200 kg//SO/o-nej suspenzie hydroxidu vápenatého. Vznikne roztok o pH 6,5 z ktorého sa frakčnou kryštalizáciou získa 850 kg/h mravčanu vápenatého o čístote 97 0/0 hmot.spracovaním roztoku zmesi kyselín z výroby cyklohexanönu sa výroba mravčanu vápenatého zvýši o 251 kg/h.Spôsob spracovania odpadného vodného roztoku kyseliny mravčej a kyseliny octovej obsahujúceho 2 až 10 0/0 hmot. kyseliny mravčej a 0,25 až 5 hmot. kyseliny octovej a vznikajüceho v procese oxidácie cyklohexánu vzduchom, vyznačujúci sa tým, že odpadný vodný roztok kyselín a suspenzia hydro xidu vápenatého sa vo vzájomnom hmotnostnom pomere 0,674 až 4,29 1 dávkuje do roztoku z reakčného stupňa výroby pentaerytritolu po rektiiikačnom oddelení v reakcii nezreagovaného formaldehydu, s výhodou za dodržania pH výsledného roztoku 5,5 až 6,5.

MPK / Značky

MPK: A23K 3/02, C07C 53/02, C07C 31/24, C07C 49/403, C07C 53/06

Značky: spôsob, roztoku, spracovania, kyseliny, mravčej, odpadného, vodného, octovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-242250-sposob-spracovania-odpadneho-vodneho-roztoku-kyseliny-mravcej-a-kyseliny-octovej.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spracovania odpadného vodného roztoku kyseliny mravčej a kyseliny octovej</a>

Podobne patenty