Kapalné tvrdidlo

Číslo patentu: 242020

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tobiášek Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

mm mo VYNÁLEZY ,A 081 BW 45 Vydano 15 09 87(15) Autor vynálezu WIESNER IVO ing., USTI nad LabemŘešení se týká »oboru syntetických pryskyřic a tvrdídel. e řešen technický problém tvrzení kapalnými kompozicemi na bázi arylbiguanidů s allfatickýlní nebo cyklanickými polyamíny či jejich směsemi. Vynálezu může být využite při vytvrzování epoxidových pryskyřlc.Vynález se týká kapalného tvrdidla na bázi biguanidů a polyaminů.Biguanidy představují skupinu tvrdidel pro epoxidove pryksyřice, poskytující vytvirzeným hmotám řadu příznivých vlastností, včetně zvýšené tepelné stability. jejich nedostatkem je, že se v epoxidu musí roz~ pouštět za zvýšené teploty kolem 100 °C,čímž se však značně zkracuje doba zpraco~~ vatelnosti a rychle roste viskozita lici směsi. e známe též používání biguanidů ve formě roztoků v ketonech, což však vyhovuje pouze pro připravu impregnačnich a penetračních laků. Způsob snížení bodu tání ne~ bo ztekucení biguanidů při teplotách do 30 stupňů Celsia nebyl zatím pnopsán.Nyní jsme zjistili, že lze připravit kapalné tvrdidlo, zejména pro epo-Xidové pryskyřice na bázi polyaminů podle vynálezu, sestávajici z 5 až 50 arylbiguanidů obecného vzoncekde R H, CH 3-, C 2 H 5-, CsH-7 nebo C 4 H 9 a z 50 až 95 hmot. 0/0 alifatických nebo cyklánických polyaminů či jejich technických směsi, o střední molekulové hmotnosti 60 až 300 a aminovém čísle 900 až 1870. Kapalne tvrdidlo podle vynálezu je středně až vysokoviskózni kapalinou, dobře misitelnou s bežnými typy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic. Vytvrzování se uskutečňuje při zvýšených teplotách B 0 až 150 °C a vytvrzené hmoty maji dobrou mez pevnosti v tahu a poměrně vysokou hodnotu bodu zeskelnění. Kapalné tvrdidlo je vhodné pro přípravu epoxidových laminačních a impregnačních kompozic, lepídel nebo pojiv plastbetonů. V případech, kdy nelze pro Množství PTBB 0/0vádět vytv-rzováni při zvýšené teplotě, je nezbytné používání urychlovačů tvrzení v množství 0,1 až 1 hmot. 0/0, zejména kreslolu, kyseliny salicylové, chelátu kyseliny salicylové s kyselinou boritou a podobné.Z biguanidů se běžně používají zejména fenyl~ a omolylbiguanid, s dobrými výsledky však lze použít l další, zejména etylfenylą propylfenyb, izopropy 1 feny 1-, n-buty 1 fenyl-,sec.butylfenyl~, terebutylfenyl- nebo izobu~ tylfenylbiguanid. Druhou složkou kapalného tvrdidla podle vynálezu jsou alifatické 13 | 0 lyetylénpolyaminy, pvolypropylenpolyaminy či jejich technické směsi nebo destilační zbytky, trlmetylhexametyléndiamin, triacetondiamín, propandiamin, butandiamin, izoforondiamin, metandiamin, diaminocyklohexan a další.45 g o-tolylbiguanidu se mísí s 55 g izoforondiaminu a za michánI se homogenizu~ je při 100 až 110 °C. Po ochlazení se ziská kapalné tvrdidlo o viskozitě 90 320 mPa . s na 25 °C, jehož ekvivalentní hmotnost je 40,63.100 g nizkom-olekulärní epoxidovê pryskyřice na bázi dianu o střední molekulove hmotnosti 375 se misí s 21,7 g připraveného tvrdidla a vytvrzuje 48 hodin při 80 °C. Doba zpracovatelnosti 1 kg vzorku činí při 25 °C 3,5 hodiny. Vytvrzená hmota má bod zeskelnění Tg 105,1 °C, mez pevnosti v tahu 56,2 MPa, tažnost 3,1 9/0 a rázovou houževnatost 9,8 kj/mRůzné množství p-terobutyibiguanidu PTBB se misí s destilačnimi zbytky z výroby propylenpolyaminů o aminovém čísle 903 mg KOH/g a střední molekulové hmotnosti 298. Směsi se při 100 až 120 °C homogenizuji. Získají se kapalná tvrdidla.kapalné tvrdidlo ekvivalentní hmotnost5 1 573 42,93 10 7 600 43,28 25 29 152 44,35 50 122 050 46,12 P ř i k l a d 3 nízkomolekulární epoxidové pryskyřice o20 g fenylbiguanidu se při 100 až 120 °C rozpusti v 80 g etyléndiaminu o aminovém čísle 1 867 mg KOH/g. Po ochlazení se získá kapalne tvrdidlo o viskozitě 3 420 mPa . s/střední rmolekulově hmotnosti 375, se misí s 9,91 g připraveného tvrdidla a vytvrzuje se 8 hodin při 100 °C. Vytvrzená hmota má bod zeskelnění Tg 92 °C, mez pevnosti v tahu 48,6 MPa, tažnost 2,7 a rázovou houževnatost 8,9 kP/m 2.Kapalné tvrdidlo, zejména pro epoxidové kde R je H, CH 3-, Cfłřĺő, C 5 H 7 ~, C 4 H 9 ~pryskyřice na bázi polyaminů, vyznačené a z 50 až 95 0/0 alifatíckých nebo cyk 1 ánic~ tím, že sestává hmotnostně z 5 až 5 U 0/0 a- kých pxolyaminů nebo jejích technických rylbiguanidu obecného vzorce směsi, o střední molekulové hmotnosti 6 D až 300 a aminovém čísle 900 až 1870 mg KOH/g. NH-C-NH-C-NHÄ /1 /1 Ř NH NH

MPK / Značky

MPK: C08G 59/50

Značky: kapalné, tvrdidlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-242020-kapalne-tvrdidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kapalné tvrdidlo</a>

Podobne patenty