Zařízení ke snímání rychlosti pístu, zvláště plnicího pístu tlakového licího stroje

Číslo patentu: 241693

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novák Karel, Svoboda Pavel, Strakoš Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

rr 2 p o pgg vYNsÁlE zu 24159375 7 Autor vynálezu 13 AGAN EMIL ing. csc. RIŠKO PAVOL, SNINA ZINČAK AN ing., MODRA n./C.54 Zařízení ke snímání rychlosti pístu, zvláště plnicího pístu tlekuvêhtm licího strojeZařízení ke snímaní rychlosti pístu je ur~ čené zvláště pr-o snímání rychlosti plnicího pístu tlakového licího stroje. Sestává z válce naplněného kapalinou, a V něm souose umístěného jednak dutéhuo~ pístu se středo- .ą vým otvworem V činné ploše a jednak pístu, -. ., V 0 ązavlrajlcmo valec, ktery e mechanlckym a f členem spřažen s plnícím pístem, přičemž 4 É mezi těmito písty je umístěno čidlo tlakové- .ą e B g ho snímače kapaliny spojené s násobičem Làäm f signálu. v ,ąvynález setýká zařízení ke snímaní ry v losti pístu zvláště plnicího pístu tlako o o licího stroje.V současnosti jsou známé snímač dráhy pístu, ze které se vyp-očítáva rychlo pístu. Při výpočtu dochází k nepřesnostêm a odchylkám oproti skutečným hodnotám a navíc nelze v časové krätkém intervalu, který je nutný vzhledem k tuhnutí kovu, rychlost korlguovat.iný způsob je měření průběhu tlaku hydraulickeho media, ze kterého se vypočítává rychlost pístu. Vzhledem k nestejnému tuhnutí kovu, zvláště v zářezu vtokové soustavy a vzniku tlakových špiček na konci lisovacího zdvihu, nevystihuje průběh tlaku rychlost pístu s dostačující přesností.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení ke snímaní rychlosti pístu, zvláště plnicího pístu tlakoveho- licího stroje podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že ve válci pro kapalinu je mezi souose umístěným prvým dutým pístem, se středovým otvorení v čínne ploše, a druhým pístem, uzavírajícíín válec a spojeným mechanickým členem s plnicím pístem, čidlo tlakového snímače, na jehož výstup je připojen náso bič.Hlavní výhody uspořádání zařízení ke snímaní rychlosti pístu, zvláště plnícího pístu tlakového licího stroje podle vynálezu spočívají v tom, že toto zařízení je výrobné a k-onstrukčně jednoduché a dosahuje požadovanou přesnost což se-odrážísi-na. kvalitě vý 19 j.Na přípojeném výkrese je příklad provedení zařízení kesnlmání rychlosti pístu, přičemž je mechaľíícká část zobrazena V podélněm řezu. Ve válcí 1 naplněněm kapalinou jsou souose umístěny prv-ý dutý píst 2 se středov-ým otvorom 3 v činné ploše a druhý píst 4 uzavírající valec 1 s kapalínou, přičemž mezi písty 2, 4 je čidlo tlakového spínače 6,na jehož výstup je připojen nasobič 7.Pohyb plníoího pístu se přenaší přes mechanický člen 5 na druhý píst 4 a přes, kapalinu ve válci 1 na prvý dutý píst 2. Při pohybu prveho duteho pístu 2 kapalina prochází přes středovy otvor 3 v jeho člnne ploše, čímž vzniklý odpor a tlak kapaliny,je úměrný rychlosti pohybu kapaliny. Platí vztahp - tlak kapaliny ve válci v ~ rychlost kapaliny ve válcí k - konstantaTento tlak se snímá čidlem tlakového snímače 6, kterého signál se násobí převrácenou hodnotou knonstanty v násobiči 7.Toto zařízení ke snímaní rychlostí pístu podle vynálezu umožňuje jednoduše Zvýšit kvalitu odlitku.Zařízení ke snímání rychlosti pístu, zvláště plnicího pístu tlakového licího stroje, vyznačující se tím, že ve válcí 1) pro kapalinu je mezi souose umístěným prvým dutým pístem 2, se stredovým otv-orem 3 V čin né ploše, a druhým pístem 4, uzavírajícím valec 1 a spojeným mechanickým členem 5 s plnicím pístem umístěno čidlo tlakového snímače 6, na jehož výstup je připojen násobič 7.

MPK / Značky

MPK: B22D 2/00, B22D 17/32

Značky: tlakového, licího, plnicího, zařízení, pístů, zvláště, snímání, stroje, rychlostí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-241693-zarizeni-ke-snimani-rychlosti-pistu-zvlaste-plniciho-pistu-tlakoveho-liciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení ke snímání rychlosti pístu, zvláště plnicího pístu tlakového licího stroje</a>

Podobne patenty