Zariadenie na pozdľžne rezanie plášťov a izolácie celoplastových káblov

Číslo patentu: 241593

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hegedüs Béla

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNALEIY A OBJEVY75 Äutâ, vynalgzu MARIANEK VOITECH dípl. tech BRATISLAVA(u) Zariadenie da pozdĺžne rezanie plášťnv a izolácie celoplastových káblovZariadenie je určené na montáž a spájanie kábmv- nad uvedenú dimenziu.Zariadenie sa skladá z priečnych rukonvä« tí privarených na tyčkách, na ktorých sú privarené konzoly, spojené tiahltami a zaistené čapmi, .pričom predná tyrčlça je zakončenä vidlicou, ktorej konce sú nabrüsezné do tvaru dláta a zadná mierne prehnutá tyučka je zakončená tupým hrotom, v .ktorom je vo vzdialenosti tri až vpäť mili-metrov uchytený irezný hmot.Vvnález sa týka zariadenia na pozdĺžne rezanie pláštov a izolácie celoplavstových káblov nad priemer 20 milimetrov.V súčasnosti sa pozdĺžne rezanie plastov a izolácie cenloplastovýoh káblov nad prielmer 20 milimetrovf pri ich obnažovaní vspôsobmi, rôzne upravený-mi nožmi, prípadne použitím riešení uvedených v patentových wspiwsoch Fr. 2161 (185, USA 3 38139519,USA 38185190 .a USA 3516 515, z ktorých niektoré sú výurobne nákladné a ~s niektorými je práca fyzicky značne namáhavá. Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na pozdĺžne rezanie plášťov a izolácie celoplastových káblov nad priemer 20 milimetrov podľa výnálezu, ktoré saskladá z priečnych rnkoväti prixvarených na tyčkäch,z tupého hrotu, na ktorý je vo vzdialenosti tri až pat Imilimetrov -u-chytený rezný hrot.- Dôležitou častou vynálezu je zakončenie prednej tylčky vidlicou, |ktorej .konce sú nabrúsené do tvaru dvláta a konzoly privarene na oboch tyčkáoh, ktoré sú spojené tla-hlam-i a zaistené čapmi. Vynálezom sa znižuje fyzická námaha, lebo pohyb rezného hrotu je zabezpečovanýpomocolu pákového pre vodu, oadstrvaňuje sa možnost výskytu úrazu a značne zvyšuje produktivita práce zvlášť pri montážach za nižších teplôt, ked stúpne tvridost pláštov uceloplastových káblov. Na pripojenom výkrese je znázornená zariadenie v »axonometrickotm pohľade spredu. Zariadenie sa skladá z priečnych rukoväti 2 -a 11 privarenýeh na tvčkách 1 a -10, ztuupêho hmotu B, na. ktorý je vo vzdialenosti tri až päť milimetrov uchytený rezný hrot 7.Ďalšou dôležitou častou vvnálezu je zakončenie prednej tyčky 10 vidlicou 12 nabrúseunou do tvaru dluáta a konzoly 3 a 8 privarelné na tyrčłkauch 1 a 10, ktoré sú spojené tiahlavmi 4 a zaistené čapmi 5 a 9.So zariadením sa pracuje nasledovneZ-ariwdennie môže pracovat -vo všetkých polohách. Z tohto dovodu sa môže kabel pred započatíam rezu položiť na zem, podstavec .alebo opriet o stenu, t. j. musí mať oporu v pevnom zásklade. Tupý hrot 6 sa vsunie medzi izoláciu a vodiče .kábla 13 až po rezný hnot 7 a pomocou -priečnej rukoväte 11 sa mierne vtlačí vidlica 12 umiestnená na tyčlke 10 ido povrchu izolácie kabla. 13 .a pri miernom tlak-u smerom k podložke sa s ňou vykonáppohyb dopredu, pričom tpotilahne dopredu aj tyčku 1 a rezný hrot 7, pretože izoláciu kábla 13 oca o trids-at milimetrov.Dodržanie presnej polohy tuxpěho hrobu B tesne pod povrchom izolácie a rovnosti rezu sa zabezpečuje pomocou .prieičlnej rwkno~väte 2, ktorá cez tyčku 1 ovláda polohu tupého hrotu G s irezným hrotom 7. Posledný zápich -do izolacie kábla 13 vidlicou 12 musi byt v presne požadovanej dĺžke pozdĺžneho rezu iriečny rez sa už dá vykonať veľmi jed~ n-olduoho ,pomocou obyčajného .nože so zabezpečovacím zariadením hlbky rezłu.Zariadenie na pozdĺžne rezanie (plastov a izolácie celoplastových káblov nad priemer 20 milimetruov, ktoré sa skladá z priečnych rwko-vätí privarerných na tyčkách, z tlupého hrovtu, na ktorom je vo vzdialenosti tri až pät rmizlilmetrov ułchytenýrezný hrot, rvyznačujúce »sa tým, že pre-dna tyčka 10 je zakončenâ vidlicou 123 nnnaibrúsenou do tvaru diéta a na oboch tyčkach 1, 10 sú priwvarené konzoly 3, 8, ktoré sú spojené tiahlami 4 .a zaistené ~čapmi 15, 9.

MPK / Značky

MPK: H02G 1/12

Značky: káblov, plastov, izolácie, rezanie, pozdĺžne, zariadenie, celoplastových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-241593-zariadenie-na-pozdlzne-rezanie-plastov-a-izolacie-celoplastovych-kablov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pozdľžne rezanie plášťov a izolácie celoplastových káblov</a>

Podobne patenty