Spôsob zneškodňovania exhalátov obsahujúcich pary toxických organických rozpúšťadiel

Číslo patentu: 241562

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kyburz Emilio, Imhof René

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0 mm rno vvNALEzv (45) Vydané 15 09 37 A OBJEVY75 Autor vynálezu KULLA ŠTEFAN ing., ŽILINA VALLOVÄ HELENA ing., BYTČA(54) Spôsob zneškodňovania exhalátov obsahujúcich pary toxických organických rozpúšťadielVynález rieši zneškodňovanie exhalátov obsahujúcich pary toxických organických rozpúšťadiel, ako trichlóretylén, perchlóretylén, benzen alebo toluén, vznikajúcich pri priemyselnom používaní značných množstiev predmetných rozpüštĺadiel vyskytujúcich sa v procesoch čistenia rôznych látok.Účelom vynálezu je dosiahnut zníženie obsahu organického rozpúšťadla v plynnej zmesi pod hodnoty najvyšších pripustných koncentrácii pri súčasne vytvorenej možnosti spätného získania rozpúšťadla.Podstatou vynálezu je absorpcia pár organických rozpúšťadiel obsiahnutých V exhalátoch za absolútneho tlaku 90 kPa až 200 kPa, do vodného roztoku o teplote -20 °C až 60 °C obsahujúceho 30 až 80 0/0 hmotnostných B-kaprolaktámu.Fyzikálne vlastnosti použitého absorpčného činidla umožňujú za prijatelných energetických nákladov spätne získat naabsorbovanê organické rozpüšťadlo známym postupom heteroazeotropickej destiläcie za použitie vodnej pary.Spôsobu zneškodňovania exhalátov podľa vynálezu bude pravdepodobne možné využiť i v prípadoch, ak v exhaláte bude obsiahnutá iná organické látka v kvapalnom stave obmedzene miešateľnä s vodou.Predmetom vynálezu je spôsob zneškodňovania exhalátov obsahujúcich pary toxických organických rozpúštadiel, ako trichlóretylén, perchlóretylén, benzên alebo toluén.V technickej praxi sa pomerne často používa toxických organických rozpúšťadiel,ako čistiacich prostriedkov v procesoch extrakcie organických látok, odolejovania kovových súčiastok, prípadne odmasťovania textilií.Pre vysokú prchavosť organických rozpúštadiel dochádza v priebehu pracovných operácii prevádzaných i pri normálnej teplote k odparovaniu rozpúšťadiel do okolitého priestoru za vzniku toxických exhalátov.Na zabránenie prekračovania najvyšších dovolených koncentrácii pár organických rozpúštadicl v pracovnom ov-zduší sa často používa odsávacích zariadeni. Odsávanie exhalätov však podporuje odparovanie organických rozpúšťadiel a vedie k vyššiemu znečisťovaniu vonkajšej atmosféry.Správnejším postupom je uzatváraníe aparatúr a pracovných priestorov s cieľom dosiahnút menšieho výskytu exhalátov za cenu vyššieho obsahu pár organického rozpúštadla v exhaláte. V tomto prípade sa nielen znižuje hnacia sila odparovania, ale sú vytvorené i priaznivejšie podmienky pre operácie umožňujúce spätné získavanie rozpúšťadla z exhalátov.Najbežnejším spôsobom znižovania obsahu pár organických ro-zpúšťadiel v plynnej zmesi je chladenie plynnej zmesi spojenej s kondenzácíou pár organických rozpúšiadiel.Pre bežnú prítomnost vodnej pary V exhalátoch však ich ochladzovanie na teploty nižšie ako 0 °C naráža na problém vytvárania ladu na chladených plochách. Ochladzovaním exhalátov na teploty nad 0 °C zase nie je možné dosiahnut potrebného zníženia obsahu pár v exhalätoch, Tak napriklad ochladením exhalátov obsahujúcich pary trichlóretylénu na teplotu 0 °C možno znížiť obsah trichlóretylénu V plynnej zmesi na 0,6 0/0 obj., resp. 35 g/m 5, čo podstatne prevyšuje najvyššiu pripustnú koncentráciu ~ 250 mg trichlóretylénu na m 3 vzduchu.Lepšich výsledkov možno dosiahnut chladením exhalátov po ich predchádzajúcej kompresii, resp. adsorpciou pár organických rozpúšťadiel na vhodnom adsorbente - napriklad aktívnom uhlí. Známe sú i spôsoby zachytávania pár organických rozpúšťadiel z ich plynných zmesí za použitia absorpčných činidiel, ako metanol, etanol alebo pyridín.Každý z uvedených postupov umožňuje za vhodných podmienok dosiahnuť významné zníženia obsahu pár organických rozpúšťadiel V plynných zmesiach.Vysoké energetické náklady, problematické spätné získavanie organických rozpüšťadiel z adsorpčného, resp. absorpčného činidla však bránia širšiemu využitiu uvedených technických možností.Bolo teraz nájdené, že zneškodňovanie exhalatov obsahujúcich pary toxických organických rozpúštadiel, ako trichlöretylén, perchlóretylén, benzén alebo toluén možno dosiahnút technicky i ekonomicky efektívnejšim postupom, ktorý je predmetom tohoto vynálezu.Podstatou predmetného vynálezu je uvádzanie plynnej zmesi obsahujúcej pary organických rozpúšiadiel do kontaktu s vodným roztokom o teplote -20 °C až 60 °C obsahujúcim 30 až 80 hmotnostných 6-kaprolaktámu za absolútneho tlaku V rozsahu 90 kPa až 200 kPa.spracovaním exhalâtov obsahujúcich pary organických rozpúštadiel postupom podla vynálezu možno dosiahnut zníženia obsahu pár organických rozpúštadiel pod dovolené hranice najvyšších prípustných koncentrácii, a tak odstranit ich toxicitu.Nájdené absorpčné činidlo umožňuje použitie v pomerne širokom teplotnom rozmedzí a ekonomická výhodnost jeho voľby vyplýva z jednoduchej možnosti spätného získavania absorbovaného organického rozpúšťadla známymi postupmi heteroazeotropickej destiläcie za použitia vodnej pary.Spojením absorpcie pár organických rozpúšťadiel s ich desorpciou známym postupom heteroazeotropickej destilácíe za použitia pary možno vytvoriť čistiacu jednotku, na ktorej sa za prijatelných energetických nákladov- dosiahne rozdelenie exhalátov na zdraviu neškodnú plynnú zmes a organické rozpüšťadlo, ktoré možno opätovne použiť.V prípade použitia predmetného postupu zneškodňovania exhalátov vznikajúcich v operáciach čistenia B-kaprolaktámu, nie je potrebná spätná desorpcia pár organického rozpúšiadla z absorpčného roztoku, nakoľko tento možno bez problémov použiť v,.naväzujúcich operáciach čistenia G-kaprolaktámu.60 litrov vzduchu obsahujúceho pary trichlóretylénu bolo v priebehu 1 hodiny uvádzanej do spodnej laboratórnej absoírpčnej kolóny priemeru 28 mm o účinnej výške náplne 500 mm. Náplň kolóny bola skrápana prúdom 20 l/hodinu vodného roztoku obsahujúceho 65 0/0 hmotnostných ô-kaprolaktámu o teplote 30 °C.Protiprúdnym prechodom vzduchu cez absorpčný systém došlo k poklesu obsahu trichlóiretylénu vo vzduchu z pôvodných 4 500 mg/m 5 na 150 mg/m 5.80 litrov plynnej zmesi s obsahom pár toluénu bolo v priebehu 1 hodiny uvádzané do spodnej časti laboratórnej absorpčnej kolóny popisanej v príklade 1, skrápanej prúdom30 l/hodlnu vodného roztoku obsahujúceho 65 0/0 hmotnostných S-kaprolaktámu o teplote 20 °C.Protiprüdnym prechodom plynnej zmesí cez absorpčný systém došlo k poklesu obsahu toluénu v zmesi z pôrvovdzných 3 600 kg/Inä na 60 mg/mő.80 litrov plynnej zmesi S obsahom pár benzénu bolo V priebehu 1 hodiny uvádzané dospodnej časti laboratórnej absorpušnej koiló~ ny popísane v príklade 1, skrápanej prúdom 30 l/hodinu vodného roztoku obsahujúceho 60 hmotnostný/ch E-kaprolaktámu o teplote -15 °C.Protiprúdnym prechodom plynov cez absorpčný systém došlo k poklesu obsahu benzénu v plynznej zmesí z pôvodný-ChS OODmgISpôsob zneškodňovania exhalátov obsahujúcich pary toxických organických rozpúštadlel ako trichlóretylén, perchlóretylen,benzén, alebo toluén v-yznačujüci sa tým, že plynná zmes obsahujúca pary organickýchrozpúšťadíel sa za absolútneho tlaku 90 kPa uvádza do kontaktu s vodným roztokom o teplote -20 °C až 60 °C obsahujúcim 30 až 80 0/0 hmotnostných B-kaprolaktámu.

MPK / Značky

MPK: B01D 53/14

Značky: obsahujúcich, toxických, organických, zneškodňovania, exhalátov, rozpúšťadiel, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-241562-sposob-zneskodnovania-exhalatov-obsahujucich-pary-toxickych-organickych-rozpustadiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob zneškodňovania exhalátov obsahujúcich pary toxických organických rozpúšťadiel</a>

Podobne patenty