Drážkový klín hladkého rotoru

Číslo patentu: 241195

Dátum: 15.08.1987

Autori: Borovec Ivo, Zelenka Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

75 Autor vynálezu PERGLER IVAN ing HRDINA IŘÍ ing., PRAHA54 Drážkový klín hladkého rotoruVynález řeší konstrukcí drážkového klínu vzhledem k jeho kontaktnímu zapojení do soustavy tlumicího vínutí stroje.Drážkový klín hladkého rotoru synchronního stroje se střídačovým napájaním nebo pro těžké rozběhové podmínky, vyznačený tím, že každý z jeho konců 2 je vytvořen z materiálu s vyšší elektrickou a tepelnou vodivosti nejméně o 20 0/0, než je materiál jeho střední částí 1, s kterou je každý konec 2 nerozebíratelně vodivě spojen v úkosové rovině směřující ke střední částí podélné osy rotoru.Vynález se týká drážkoveho klínu hladkého rotoru synchronních strojů, které jsou bud konstruovány pro těžké rozběhové podmínky, nebo napájeny ze střidače.Drážkový klín je součástí tlumicího vínutí uvedených strojů, které je jako celektvořeno soustavou klínů uzavírajících drážky hladkého rotoru, na jehož každé straně jsou konce kiínů spojený nakrátko k nim přilehlou částí bandážové obruče z nemagnetického níateriálu. Materiál drážkových kiínů není voien z hlediska kontaktu, ale podle optimálních pevnostních a jiných potřebných vlastností. Uzavíráním proudů vyšších harmonických nebo při těžkých rozbězích kruhem nakrátko vytvořeným na styčné ploše konců klínů a bandážové obruče, vznikají značné přehřevy jejích kontaktních ploch.V současné době jsou známy různé způsoby nebo konstrukce. kterými jsou tyto ne gativnijevyzmírñovány. Pomíhe-lí se mož-nost odvětrávání různými chladicimi systémy, je druhou možnosti řešení vlastní kon strukce tlumicího vinutí. Pro zlepšení kontaktu klínů s kruhy nakrátko senapříklad používá vodivých spojek či nástavců klínů,a to různých tvarů, Známe je i podkládánídélce drážky a jejích spojení nakrátko na koncích rotoru. Toto řešení má však tu nevýhodu, že zabírá místo v drâžkách a není vhodné pro proudy vyšších harmoníckých,které se vytlačujl na povrch rotoru. K popisovanému vynálezu je nejblíže známé řešení, kde je drážkový klín vytvořen ze dvou různých pevně spojených vodivých materiálů. jeho spodní nosnou část tvoří pevnostní nemagnetický materiál, kdežto horní část je z dobře elektricky a tepelné vodivého materiálu siabšího prüřezu. jeho nevýhodou je však výrobní náročnost, nebot se musí oba materiály spojovat ve značně velké pioše, vlastně v celém podélném průře 4 zu klínu, a to buď pájením nebo pomocí šroubů. Uvedené nevýhody jsou ve větší míře od w straněny drážkovým klínem hladkého roto ru podle vynálezu, určeným pro synchronní stroje se střídačovým napájením nebo proje, že každý z jeho konců je vytvořen z materiálu s vyšší elektrickou a tepelnou vodivosti nejméně o 20 , než je materiál jeho střední části, s kterou je každý konecnerozebíratelně vodivě spojen vúkosovê ro vině směřující ke střední části podélné osy rotoru.Konstrukčním řešením drážkového klínu podle vynálezu je zabráněno nebezpečným přehřevům kontaktních ploch tlumicího vinutí, nebot je zajištěn jeho dobrý kontakt se styčnou částí bandážové obruče tvořící kruh nakrátko, při menší pracnosti výroby samotného klínu. Tvar úkosového spojení zároveň usnadňuje kontrolu kvality spoje pomocí defektoskopie.Na přípojeném výkresu je uveden príklad provedení drážkového klínu podle vynälezu,jehož část je zobrazena v řezu rovinou spojující podélné osy rotoru a klínu.Drážkový klín je podélně sestaven ze tří dílů. jeho střední část 1 je vyrobene z nemagnetického pevnostního níateríálu a oba jeho konce 2 z mědi. vzájemné spojení je provedeno vúkosových rovinách směřujících ke střední části podélné osy rotoru, v tomto případě V úhiu 30. Díly jsou vzájemně spojeny stříbrnou pájkou. V soustavě tlumicího vinutí stroje jsou pak po obvodě každé čelní strany rotoru konce 2 drážko vých klínů opatřeny vybráním, vytrvářejícímjednu část zámku, jehož druhou část- tvoří protilehlé vybrání na spodní straně bandážové obruče 3. Styčná válcovítá plocha bandážové obruče 3 s konci 2 takto uprayených drážkových klínů je opatřena vodivou vrstvou 4 a plní funkcí kruhu nakrátko.Drážkovjí klín hladkého rotoru synchron ního stroje se střídačovým napájenim nebo pro těžké rozběhové podmínky, vyznačený tím, že každý z jeho konců (21 je vytvořen z materiálu s vyšši elektrickou a tepelnouvodivosti nejméně o 20 0/0, než je materiál jeho střední části (l), s kterou je každý konec 2 nerozebíratelně vodivě spojen V úkosové rovině směřující ke střední části podélné osy rotoru.

MPK / Značky

MPK: H02K 3/46

Značky: klín, drážkový, rotoru, hladkého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-241195-drazkovy-klin-hladkeho-rotoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Drážkový klín hladkého rotoru</a>

Podobne patenty