Směs k vytváření nátěrů, postřiků a past

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šäišfąíćššírąrz POPIS vvmszu ggsm ml( AUTORSKÉMU osvñnćsuGMB no vvNALzzY 1 A 0 mm 45 Vydano 5 O 8 87(75) ZIKUŠKA AROMÍR ing., CHYTIL BOHUMIL, BRNO,Autor vynâlozu ŠKROB FRANTISEK ing., OCHOZ u Brna, KNECHT DALIBOR, BRNO,PLACHY KAREL, BLANSKOÚčelom řešení je směs k vytváření nátěrů,postřiků a past používané ve slévárenství k provádění povrchové ochrany slévárenských jader a forem. Podstata spočíva 1 v- towm, že-směs je slxožena z 2 až 85 0/0 hmot. jemného cyklónovvéh-o prachu z elektrografitu, -dále z 10 až 933 9/0 hmot. ředidel, např. líhu, dále z 5 až 8 D 0/0 hmot. pojiv, např. bakelitového tmelu nebo melasy. Dále lze přimíchávat do 80 nvm-ot. plniv, např. amorñního grafítu nebo mastence a do 5 hmo-t. sxmáčedel,např. pekorolu.vynález se týfké směsi k vytváření nátěrťą postřikü a past, používané ve slévärenství k provádění povrchové ochrany slévárenských jader a forem. Ve slálvárnách k vytváření ná-těrů, postřiků a past .se pG-ltŽĺVá k provádění povrchové ochrany -slávárenských jader a forem směsi, sestávající z náteru zejména z lihu, grafitu armorfniho, grafitu krystalického a třicetiprocenbního roztoku hakelitového tmelu ví lihu, u postřiků z melasy, grafitu lamorfního, grafitu krystalického a pekorolu, u past z křemenné moučlky, grafitu amorfního,bakelitového trmellu a lihu.Grafi-t armorfní obsahuje často zvýšený podíl včästic -nuad 0,08 mm až do 315 0/0 hmot. a má vysoký obsah popela do 40 0/0 hmot.nebo v postřiku rychle sedimentuje a vysoký obsah popela způsobuje mitmoto snížení ochranného efektu nátěrů, postřiků i past proti pene-traci a připečeninam kovu na povrchu jader a forem.Další nevýhodou stávajícího stavu je, že u krystali-clkého graiitu není výrobce schopen smluvně zajistit požadovanou kvalitu i množství. Znaljistitelná jakost krystalického grafitu obsahuje až 2-0 0/0 hmot. popela a jeho cena je vysoka. Často je dodáván grafit lkrystalický s obsahom popela do 30 0/0 hmot. popela. ~Výše uvedené nedostatky odstraňuje slměs k vytváření nátěrů, postřiků, past pro povrchovou ochranu slévárenských jader a forem podle vynálezu.Podstata vynálezu .spočíva .v tom, že směs je slložena z 2 až 85 0/0 hmot. jemného cyklónového prachu z elektrognaiitu, »dále z 10 až 93 0/0 hmot. ředidel, napr. lihu, dále z 5 až 80 0/0 hmo-t. pojiv., např. bakelitovéh-o tmelu nebo melasy. Dále lze přitmíchávat do 80 0/0 hmot. plniv, např. amortního grafitu nebo mvastence a do 5 0/0 hmot. smáčedel,např. pekorolu. vVýhody směsi k vytváření nátěrů, postřiků a past spočívají v tom, že jemný cyklonový prach obsahuje maximálně 2 0/0 hmot. popela a .jed-ná se tedy o velmi čistou surovinu. Disperzita jemného cyklónového prachu je vyšší než grafitu amorfníh-o i grantu krystalického podíłl častíc nad 0,1 mm je do 8 0/0 hmot). Cena jemného cyklonového prachu je nižší než cena krystaliclkého grafltu. Nátěry a postřľky s jemným cyklónovým pravchem méně sedimentují a mají zvýšený ochranný efekt proti připečeninám .a penetraci. S ohledem na to je možno použití nátěrů, postřiků -a past obsahujících cyklóunový prach dosáhnout zvýšení kvality povrchu odlitků, snížít více práce spojené s jejich do 4čistěním, a to i v tom spřípadě, že celkový podíl grantu a jemného cykionového prachu z ełekitrograiitu bude nižší než podíl graiitu, axmorfního a krys-talíckého v původ ~ních natěrech, postřicích a pastách.Při použití wcyklönovvého prachu-z elektrografitu mohou »nastat i úspory při jeho doprave a manipulaci s ním ve srovnání s týmiž náklady u původních surovín.Niže je uvedene kvantitatívní složení směsi u konkrétních přílkladůsložení směsi k vytvoření nétěru obsahuje 30 hmot. lihu, (l 070 hmot grafitu smartního, 6 U hmot. jemného cyklonového prachu z elektrog-ratitu .a 10 0/0 hmot. třicetiprocentního roztoku bakelltového tmelu v lihu.Složení směsi k vytvoření na-těru obsahuje 70 0/0 hmot. lihu, 5 0/0 hmot. grafitu amorfního, 20 0/0 hmot. jemného ícyklonovéhvow prachu z elektrografltu a 5 0/0 hmot. třicetlłproCentního roztoku bakelituového tumeiu v lihu..složení směsi Ik vytvoření postřiku obsahuje 68 0/0 hmot. melasy, 30 hmot. jemnéhoycyklonolvého »prachu z elektrografi-tu a 2 0/0 hrmot. pekordlu. P ř í k la d 4složení směsi k vytvoření postřikxu obsa huje 70 00 hnmot.inelasy, 25 00 hrnot grafbtu .anvorfního, 2 0/0 hmot. jemného cyklomvého prachu z elektrografitu a 3 hmot. pekorolu. Asložení směsi k vytvoření pasty obsahuje 1-0 0 x 0 hmot. lihu, 35 hmot. jemného cyklónovéhor prachu z elek-trograiitu a 5 0/0 hmot. třicetiprocentního roztoku bakelitovêho tmelu v lihu.Složení směsi k vytvoření pasty obsahuje 25 hmot. lihu, 10. 0/0 hmot. grafivtu amoriIniho, 50 0/0 hmot. jemného» cyklôn-ového prachu z elektrografitu, 1 U 0/0 hmot. mastence a 5 hmot. třicetiprocentního roztoku bakelihového tmellu v lihu.je 2 až 85 0/0 hmot. jemného cyklônovéľło prachu z elektrografitu, 10 až 93 0/0 hmot. ředidel, 5 až 800 hmot. .pojiv, až 80 V hmot. plniv a až 5 hmot. smáčedel.Směs k vytváření nätěrů, postřiků a past pro povrchovou ochranu slénvárenských jader a forem na bázi grafítu, řeüldel, pojiv,nplniv- a smáčedel, vyznačená tím, že »obsahtk

MPK / Značky

MPK: C09D 3/54

Značky: postřiků, nátěrů, vytváření, směs

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240719-smes-k-vytvareni-nateru-postriku-a-past.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Směs k vytváření nátěrů, postřiků a past</a>

Podobne patenty