Optická zostava pre výber zorného poľa s rozkladom obrazu na systém detektorov

Číslo patentu: 240496

Dátum: 16.07.1985

Autor: Giraudon Raymond

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vom vmétrze li automatu osvrnćnuui(54) Optická zostava pre výber zorného poľa s rozkladom obrazu na systéme1 vynález sa týka optickej zostavy pre vý ber zorneho poľa jedneho z teleskopov s 4mechanickooptickým rozkladom obrazu vo vertikálnom a horizontálnom smere na sy« stém detektorov a so zobrazením na zobrazovacej jednotlke v reálnom čase. Priekopníltom V tejto oblasti je švédska firma AGA so svojími termovíznyníi kamerami. Tato však zásadne využíva na vstupe objektív a tým rozklad obrazu prevádza v zbiehavých zuväzkech lúčov s použitím k-ombinácie areflexntrrefrakčných rozkladových elementov v prvých zariadenia-ch .a V zariadeniach no-všieho prevedenia dvoch retrakčných rozkladových elementov. Zmena zorného poľa je možná. len výmenou objektívu. Systémy sú vh-odné pre rozklad obrazu .na jednotlivý. detektor. Niektoré západné fir~ my propagujú termovízne systémy s využitím ÍBIBSKOPGM Výber zornêho poľa sa uskutočňuje výmenou teleskopom .alebo je možná skoková volba dvoch zorných polí otočením karuselu so šošovkami v systéme teleskopu. Rozklad obrazu rieši pomocou kmitajücich rovin.ných zrkadielok .a pravi delného rotujúceho hranola, nie je však.známe usporiadanie zostavy. je známé zariadenie, ľktoré využíva síce dva teleskopy,je však určená nie na zobrazovanie rozkladom obrazu na systém detekto-rov, .ale .nafotometrické účely. Tým zostava nepoužíva systemy vertikálneho rozkladu a možnost výberu zornêho poľa. Do zostavy nie je za radený pravidelný otačajúci sa hranol horiązoniálneho rozkladu obrazu. Nie je teda známa žiadna podobná optická zostava. Podstata vynálezu spočíva v tom, že odrazne plochy kmitajúcich zrkadielok systému vertikálneho rozkladu obrazu prechádzajú jednotlivo st-redmi výstupných pupil teleskopov- a Odrazné plochy pravidelného o~ täčajúceh-o sa hranola systémuhoriz-ontálneho rozkladu prechádzajú striedavo obrazom výstupných pupil teleskopov.Talkéto umiestnenie rozkladových elementov dovoľuje minimalizovať ich rozmery. Tým sú znížené nároky na parametre pohonných jednotiek týchto elementov a zvyšuje sa mechanická odolnost optickej zo~ stavy. Usporiadanie zostavy dovoľuje konštrukčnú va~riabilítu s využitím systému detektorov umiestnených vo zvislej, alebo voderovnej rovine. Ďalej dovoľuje rozklad obrazu na jednotlivý .detektor, na radu detektorov s využitím sériového, .alebo .paralelného rozkladu obrazu, resp. systemu rad detektorov s využitím sériovo-paralelného rozkladu obrazu a to buď s prekladaním, alebo bez prekladanie riadkovPlrincipálna schéma opticlke zostavy vjednom alternatívnom usporiadani s použitím dvoch teleskopov je v pôdoeryse znázornená na výkrese. Optická zostava obsahuje dva teleskopy 1 a 2, dva kmitajúce zrka-diel ka 3 a 4 systému Ivertikálneho rozkladu ob-i.razu, kombináciu fokusačných šošoviek 5,E a kolimačnej šošovky 7, hranol 8 systému.horizontálnehou rozkladu obrazu, objektív 9 so systémom detektorov 15, ako aj -odraznú sústav-u rovinných zrkuadielok 11, ktorá. slúži na výber zorného poľa jedného z teleskopov 1, 2. Táto sústava rovinných zrkadielok 11 je zásadne umiestnená medzi tokusačnými šošovkami 5, 6 a kolimačnou šošovkou 7. Odrazné plochy zrkadielok 3 a 4 systému vertikálneho rozkladu »obrazu prechádzajú V polohe s nulovým uhlom rozkladu cez stredy -zodipovedajúcich výstupných pupil teleskopouv 1 .ą 2. Jednotlivé funíkčné plochy hranola 8 systému horizontálneho rozkladu obrazu v polohe s nulovým uhlom rozkladu prechádzajú striedavo stredom obrazu výstupnýuch pupil teleskopov 1 a 2. Voľba obrazu výstupných pupil sa uskutočňuje odraznou sústavou rovinných zrkadielok A 11 a k zobrazeniu d-o jednej obrazovej roviny sa používajú fokusačné šošovky 5, 6 a kolimačná šošovka 7.Obrazy zorných polí vytvorené teleskopmi 1 a 2 sa rozkladajú pomocou kmitajúcich zrkadielołk 3 a 4 systému vertikálneho rozkladu obrazu, ktoré pracujú synchrónne. Po fokusácii šošovxkamivä a B je možné pomocou ocl-raznej sústavy rovinných zrkadielok11 voliť obraz zorného poľa jediného z telesko.pov 1, 2 ktorý. sa ďalej rozkladá v horizontálnom smere pomocou otáčajúceho sa pravidelného hranola 8 systému horizontálneho igozklgadu po kolimácii šošovkou 7. 0.vládanie činnosti odraznej sústavy rovinných zrkadielok 11 je možné elektromagnetickou cestou, čo umožňuje ovládanie na diaľku a prakticky okamžitú voľbu zorného poľa. Obraz r-ozkladaný vo ve-rtikálnom a horizontálnom smere -dopadá po fokusácii objektívom 9 na systém detektorov- 1 U.~Obrazový elektrický signál získaný na vývodoch detektorov lil »sa po zosilnení zobrazí na zobrazovacej jednotke, ktorej snimková frekvencia sa rovná frekvencii vertikálneho rozkladu obrazu a riadková frek vencia sa rovná frekvencii horizontálneho rozkladu obrazu. Pri paralelnom a sériovo-paralelnom rozklade obrazu rovnosť medzi riadkovou frekvenciou obrazovej jednotky a frekvenciou horizontálneh-o rozkladu obrazu neplatí. Zobrazovacia jednotka je synchronizovaná zmesou synchronizačnývch impulzov získaných v systémoch rozkladu. Takto .pri využití systému cletektorov 1 l s rýchlou odozvou je zobrazenie na zobrazovacej jednotke v reálnom čase. Medzi takéto detektory patria chladené fotónové detektory.Uvedená optická zostava má typické p-o užitie tv termovíznych zobrazovacích systémoch.Optická zostava pre výber zorného poľa s rozkladom obrazu na systém detektorov pozostávajúca z teleskopov, na ktorých výstupe sú usporiadané kmitajúce rovinné zrkadielka pre vertikalny rozklad obrazu, u ktorých jednotlivé uodrazné plochy v polohe s nulovým uhlom rozkladu prechádzajú stredom výstupných pupil teleskopov, v smere odrazených rov-nobežných zväzkov lúčov sú fokusačné šošovky a odrazná sústava rovin ných zrkadielok pre výber zorného poľajedného z teleskopovr, za ktorou v smere odrazených zväzkov lúčov je kolimačná šošov ka, vyznačujúci sa tým, že za kollmačnou šošovłkou 7 je otočne usporiadaný pravidelný odrazný hranol 8 systému horizontálneho rozkladu obrazu, ktorého jednotlivé funkčné .plochy V polohe s nulovým uhlom reozklaclu prechádzajú striedavo» stredom obrazu výstupných pupil .teleskopov 1, 2 zobrazených samostatne do jednej zobrazovaoej roviny výberom zorného poľa jedného z teleskopov l, 2 a v- smere odrazených rovunobežných zväzkov lúčov je umiestnený objektív 9 so systémom detektorov 10.

MPK / Značky

MPK: G02B 26/10

Značky: obrazů, optická, poľa, detektorov, zostava, systém, rozkladom, výběr, zorného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240496-opticka-zostava-pre-vyber-zorneho-pola-s-rozkladom-obrazu-na-system-detektorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Optická zostava pre výber zorného poľa s rozkladom obrazu na systém detektorov</a>

Podobne patenty