Spôsob chromatografickej izolácie alditolov z ich zmesí

Číslo patentu: 240483

Dátum: 15.08.1987

Autori: Lafon Louis, Zaleski Stanislaw, Lissák Kálmán

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob c,1 rom 2 tognaí 1 ckej izolácie alditolov z ich zmesí..Vynález sa týka. chromtztograficlšej izolácie alditolov z ich zmesí.Podstata vynálezu spočíva v tom, že v prvom kroku sa Oąkarboxyľnetylcelulózw vý papier zmáčaný vodným roztokom nota.nIu lantanítéhvo alebo octanu vágpeanatého alebo octanu bárnatéhov-vymyje vodou do neutrálnej reakcie eluátoa po vysušení sa na takto získanom Oďkarbosymetyicelulózovom papieri V lantanitoąn alebo vápenver tom alebo bárnatom cykle v druhom kro~ ku chromatografuje zmes troj- až šesťuhlíkatých ąldítoloxz za použitia zmesí rozpüšťadiel 1-butavnol-etanol-voda v o-bje-movom . pomere 1012 ako ryvíjaeej sústavy.vynález má význam V organickej chémíi a v bioichémíi.vynález sa týka chromatografickej izolácie alditolov z ich zmesi.Prakticky všetky postupy delenia zmesi ualditolov sú založené na Chromatografiakých metódach. Klasickou papierovou alebo sltlpcovou -chromatogra-iiou, kde sa uplatňujú adsorpčné, rozdelovacie a permeačné efekty, sa vo väčšine prípadov dosahuje len rozdelenie ich zmesí podľa počtu atómov uhlfka alditolov . A. Cifoneli, F. Smith Anal. Chem. 26, 1132 1954 j. Cer« bulis Anal. Chem. 27, 1400 1955 W. W. Binkley Advan. Carbohyd. Chem. 10, 67 1955 M. G. Lambou Anal. Chem. 29, 1449Chem. Scand. 22, 1252 19681, Veľmi často používaná vyvíjacia sústava v papierove-j chromatografii sacharidov je zmes 1-butanol~etanol- voda V rôznych objemových pomeroch G, N. Kowkabany Advan. Carbohyd. Chem. 9, 303 1954 R. G. Spiro Methods Enzymol. 8, 26 1966 Rozdelenie zmesí niektorých enanciomérov alditolov využívajúce aj chem-isorpčné efekty sa dosahuje pri aplikácii boritanových i-ć-nov. Ako zložku elučného systemu ich využíva papierové Chromatografia jG. R. Barker, D. C. C. Smith Chem. 1 nd. 19 1954 Ľ. Stankovič, V. Bílik, M. Fedoroňko, j. Königstein Chem. Zvesti 29, 685 1975 j. F. Rorbyt Carbohyd. Res. 40, 373 19751, stĺpcová Chromatografia S. A. Barker, E. j. Bourne,0. Iheandeiw j. Chem. Soc. 4276 1955 a elektroforéza na papieri S, Takasaki, A. Kobata Methods Enzymol. 50, Part C, 50 1978 Ako zložka. nosiča boli boritanové iöny využité pri chromatografii na stlpcoch axietroxiých živic v boritanonvom cykle pri lúcii boritanovými puframi A. B. Foster Advan. Caarbohyd. Chem. 12, 114 1957 a na 0-Zdietylaminoetyljcelulózovom papieri v boritanovom cykle s využitím vyvíjacej sústavy etylacetát - pyridin - 5 mmol . l 1 kyselina bóritá v objemovom pomere 32 1 (H. E. Conrad, S. E. Varboncouer, M. E. jones Anal. Blochem 51, 486 1973. Rozdelenie zmesí niektorých, resp. všetkých aldito-lov. s rovnakým počtom at-omov uhlíka,ovpät s využitím chemisorpčného- efektu delenia, bolo dosiahnuté pri ich stĺpcovej chromatografii na katexových živiciach v barnatom cykle . K. N. Jones, R. A. Wall Can. j. Chem. 38, 2290 19601, vápenatom cykle (A. j. Melaja, L. Hamalainen Chem. Abstr. 82, 73 397 1975 S. j. Angyal, G. S. Bethell, R. j. Beveridge Carbohyd. Res. 73, 9 19791, resp. lantanitom cykle L. Petruš, V. Bílik, Ľ Kuniak, Ľ Stankovič Chem. Zvesti 34, 530 1980 uvedené postupy však neumožňujú rozdeliť pentitoly od hexitolov- s podobnou stereochémiou,napr. xylitol od glucitolu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že v prvom kroku sa 0-karbokymetyljcelulózový papier zmáčaný vodným roztokom octanu. lantanltého, alebo octanu vápenatého alebo octanu bárnatého, vymyje vodou doneutrálne reakcie eluátu a po vysušení sa. na takto ziskanom O-karboxymetyljcelulózo-vom papieri. V lantanitom alebo- vapenatom alebo bárnatom cykle v druhom kroku chromatografuje zmes troj~ až šesťuhlí~ íkatých alditolov za použitia zmesi rozpúš tadiel l-butanoLetanol-votla v objemom/ompomere 101 2 ako vyvijacej sústavy. Výhodou navrhovaného spôsobu Chromatografickej izolácie alditolov z ich zmesí je,že súčasne sa tu uplatňujú adsorpčné, rozdelovacie, permeačné a chemisorpčné efekty, čo umožňuje maximálne pri kombináciiho papiera, najprv na papieri v lantanitomcykle a potom ak je to podla zloženiazmesi alditolov potrebne rechromatografiou napr. na papieri vo vápenatom cykle, účinne rozdeliť ľubovoľné zmesi troj- ažvyvíjacej sústavy sa nevyužívajú pufrovaicie roztoky, ale len čisté rozpúštadla, odstraňujíí sa tu aj dodatočné odsolovacle procedúry ktoré sú nevyhnutné pri aplikácii boritanových iónovj, čo umožňuje po elúcii zón alclitolov z papiera a odparení extrakčnehow rozpúšiadla získat. čisté jedĺ notlive alditoly. Celkove je postup velmi jednoduchý a reprodukovatelný.Whatman CM 82 sa technikou zostupnej Chromatografia nechá pretekať 0,1 mol.l 1vodný roztok octanu lantenitého počas 24 hodiny. Potom sa V zásohnej .nad-obe vymeníroztok za vodu. a papier sa ďalej premýva2 dni. Po vysušení pri teplote 25 °C sa takto získa O-karboxymetylcelulózový pap-ier v lanta-nitom cykle. Na ten sa potom bodo~ vo nenesú 2 hmot. vodné roztoky obsahujúce glycerol 0,2 mgj, erytritol 0,1 mg), D-treitol 0,1 mg), D- aleboL-arabinitol . 0,1 mg), ribitbl 0,1 mg), xylitol (0,1 mg), alitol 0,05 mg, D~a 1 tritol 0,05 mgl, galaktitol 0,05 mgj, D-glucitol 0,05 mg), L-iditol 0,05 mg a D-manitol 0,05 mg a papier sa nechá pretekať technikou zostupne Chromatografia zmesou rozpúšťadiel 1-butanol-etanol-voda v objemovom omere 101 2 počas 2 dní glycerol, te ritoly),resp. 6 dni pentitoly alebo 7 dní hexitoly.Po vysušení chomatogramov sa alditoly detegujú postrekom čerstvo pripravenou zmesou vodných roztokov 2 0/0 hmot. man ganistanu draselného, 2 hmot. jodistanu sodného a 4 0/0 hmot. uhličitanu sodného v objemovom pomere Bzlzl. Relatívne pohyblivosti jednotlivých alditolov vztahované na pohyblivost D~glucltolu 1,00 sú pre glycerol 8, erytritol 4,5, D-treitol 4,0, ribi tol 2,8, D- alebo L-arablnitol 2,4, xylitol 1,64,Postupuje sa ako V príklade 1, s tým rozdielom, že na aktiváciu chromatografického papiera Whatĺman CM 82 sa použije 0,15 mol.11 vodný roztok octanu Vápenatého, čim sa získa O-karboxymetyncelulózový papier Vo vápełnatom cykle. Potom relativne pohyblivosti jednotlivých alditolov vztahované na pohyblivost D-glucitolu 1,00 sú pre glycerol 6, erytritol 3,7, D-treitol 3,1, ribítol 2,4, D- alebo L-arabinitol 2,1,xylitol 1,69, alitol 1,56, D-altritol 1,31, D-manitol 1,20, galaktitol 1,05 a L-iditol 0,85.Postupuje sa ako V príklade 1, s tým rozdielom, že na aktiváciu chromatografického papiera Whatman CM 82 sa použije 0,15 mol.l 1 vodný roztok ocťanu bárnatého, čím sa získa O-karboxymetyUcelulozoVý papier V bárnatom cykle. Potom relativne pohyblivosti jednotlivých alditolov Vztahované na pohyblivost D-glucitolu 1,00 sú pre glycerol 6, erytritol 3,6, D-treitol 3,3,ribitol 2,2, D- alebo L-arąbinitol 1,94, xylitol 1,64, alitol 1,46, D-altritol 1,29, D-manitol 1,22, galaktitol 1,02 a L-iditol 0,81.Zmes alditolov pripravená zo zmesi D-U-14 Cglukuózy 465 Bq, 0,2 mg), D-U-14 Cgalaktôzy 506 Bq, 0,2 mgJ, D-U-,Mclmanózy 375 Bq, 0,2 mg a D-U-14 Carabinózy 270 Bq, 0,2 mg redukciou V zmesi Vody 5 all, 1 mol . 1 karbonátového pufru 5 1 a 0,5 mol.l 1 hyclridu boritosodného V 0,1 mo 1.l 1 hydroxide sodnom 5 l pri teplote 50 °C po dobu 30 mimdeionizáciou na kolwone s priemerom 1 cm a výškou 5 cm ionomeniča s funkčnými sulfoskupinami pri prietoku 0,25 m 1.min 1, ovdparením eluátu 15 ml na odparke pri tlaku 5 kPa a teplote 35 až 40 °C, skoncentrovaním zvyšku 0 d. parením z vody Skrát 2 ml a dalším od parením z metanolu 5 krát 2 m 1 sa rozpusti vo vode 0,2 Inl, nanesie na 0-kar boxymetyncelulózový papier V lantanitomcykle šírka pásu nanášky 3 cm a Chroma 6 . tografuje podľa príkladu 1 počas 7 dní.Eluciou jednotlivých zón papiera vodou a odparením eluátov sa získajú čisté D-IU-Mcjgiucitoi 431 Bq, 92 ), ĺU-14 Cgalaktitol 459 Bq, 90 O/oj, D.U 14 Cmanitol 335 Bq, 89 a D-U-14 Carabinitol 239 Bq, 88).Postupuje sa ako v príklade 4, s tým rozdielom, že sa vychádza zo zmesi D-U-14 Cglukózy 465 Bq, 0,2 mg,- D-U-14 Cmamózy 375 Bq, 0.2 ms). D-U-14 Cxylózy 435 Bq,0,2 mg a D-U-14 Caräbinózy 270 Bq, 0,2 miligramuj, a že získaná zmes alditolo-v sa nanesie na O-karboxymetyncelulôzový papier vo Vápenatom cykle. Postupom sa zís kajú čisté D-U-Mcjglucitol 445 Bq, 95 , D-U-14 Cmanít 0 l 344 Bq, 91 , U-14 C~Postupuje sa ako V príklade 4, s tým rozdielom, že sa Vychádza zo zmesi D-U-14 Cglukózy 465 Bq, 0,2 mg), D-U-14 Cgalaktózy 506 Bq, 0,2 mg), DU-14 Cmanózy 375 Bq, 0,2 mg), D-U-14 Cxy 1 »özy 435 Bq,0,2 mg) a D-U-14 Carabinózy 270 Bq, 0,2 miligramu). Postupom sa získaj-ú čisté D-U-14 Cglucitol 428 Bq, 92 0/0), U-14 Cgalaktitol .466 Bq, 92 0/0 a D-U-14 Carabinitol 232 Bq, 85 0/0 a zmes D-U-14 Cmanitolu a U-14 xylitolu 730 Bq, z ktorej sa rechromatografiou na O-karboxymetyucelulózovom.papieri vo Vápenatom cykle podľa príkladu 5 získajú čisté D-U-14 Cmanitol 303 Bq, 80 0/0 a U-Mclxylitol 358 Bq,82 .Vynález má Význam pri príprave a izolácil ľubovoľne izotopicky značených alditolov,ktoré takto možno získat po redukcii lubovolćtąých zmesi aldóz, ketóz a ich oxidačných derivátov pripravených rôznymi chemickými i biochemickými premenami ,sacharidov, ako i v analytickej chémii sacharidov, predovšetkým pri štrukturálnych štúdiach oligo- a polysacharidov.Spôsob chromatografickej izolácie alditolov z ich zmesí na O-karboxymetyncelulózovom papieri s použitím vyvíjacej sústavy 1-butanol-etanol~voda V objemovom pomere 10 1 2, Vyznačujúoi sa tým, že V prvom kroku sa 0-karboxymetyljcelulózový papier zmáča vodným roztokom octainu lantanltého- alebo octanu vápenatého alebooctanu bárnatého, vymyje vodou do neutrálnej reakcie eluátu a po vysušení sa na takto získanom O-karhoxymethylcelulózovom papieri V lantalnitom alebo Vápenatom alebo bárnatom cykle V druhom kroku chromato-grafuje zmes úroj- až šestuhlíkatých al lditolov.

MPK / Značky

MPK: C07C 31/18, G01N 30/92

Značky: alditolov, spôsob, izolácie, chromatografickej, zmesí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240483-sposob-chromatografickej-izolacie-alditolov-z-ich-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob chromatografickej izolácie alditolov z ich zmesí</a>

Podobne patenty