Spôsob impregnácie ťažkoimpregnovateľných drevín

Číslo patentu: 240456

Dátum: 15.08.1987

Autori: Cunliffe Frank, Jefferson John Roderick

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

°.L. MŠ W lží äêüäâgr °i x AUToRSKÉñU osveoäeusuom no rytmu (451 Vydané 15 03 37 A omw175) v 7 . Autor vynâlezu KOMORA FRANTISEK ing. csc., BRATISLAVA IAVORSKY FERDINAND ing., STUPAVA(54) Spôsob impregnánie ťažkoímpregnnvateľných drevínImpregnácia dreve podľa vynálezu spočíva V mechanickej predpríprave, ochrane čiel voči trhlinám, v ohreve dreva o maixi- × málnej vlhkosti 40 0/0 absolútnych v olejovitom impregnàčnom prostriedku, ktorý spravidla cirkuluje pri teplote 70 až 140 °C 4,tlaku 0,1 až 0,5 MPa po dobu 2 až 6 hod. Následne sa drevo impregnuje olejov-itýmkimpregnłrčným prostriedkom tak, že sa na~ tlači do dreva pri tlaku 0,4 až 1,2 MPa, pri teplote 70 až 140 C po dobu 60 až 300 min.Účelom vynálezu je možnosť impregnácie aj biologicky čiastočne napadnutých drevín, pretožetv popísanom procese dôjde k likvidácii všetkých škodcov, napr. drevokazný hmyz, drevostarbujúce a drevokaznéšhuby.Vynález rieši spôsob impregnácieiažkoimpregnovateľných drevín, aj napadnutých drevokaznými hubamí a hmyzom.Mnohé iistnatéidreviíiy, a to hlavne tie,ktorú majú prevažný, až rozhodujúci podiel jadrového dreva, sa dajú len veľmi tažko impregiíovat. Na impregnáciu ťažkoimpregnovateľných drevín sa V súčasnosti používajú impregnačííé postupy do plna,podľa Bethela, Lawryho a podobne. Podľa týchto postupov sa zvyčajne používajú jeden až dva združené cykly olejotlaku a vákuovania pri nízkych hodnotách tlaku vzduchu. Nevýhodou týchto postupov je to, že príjem impregnačného prostriedku u tažkoimpregnovateľných drevín aké sú dub, agát,jadrový podiel bukového dreva a podobne,je veľmi nízky, resp. nedostatočný. Bežný príjem im-pregnačného oleja pri výrobe drevených podvalov sa pohybuje od 15 do 40 kg/rn 3 impregnovaného dreva. Hranice toxlcity, či účinnosti dechtověho olejasa pohybuje od 50 do 90 kg/m 3 dreva, čo znamená, že v súčasnosti dosahovaný príjem oleja je z hľadiska snahy po dlhodobej úžitkovej hodnote týchto výrobkov nedostatočný. Popísanú problematiku impregnacie dreva rieši aj PV 9253 ~ 80, predmet ktorej je zameraný naochranu surového, čiže mokrého dreva. Podľa tohoto postupu sa drevo pred ímpregnáciou suší a až potom následne impregnuje tak, že v prvej etape sa natlačí vzduchom a až v ďalšej etape sa tlačí olej. Pri vysúšaní sa z mo-kreho dreva uvoľňuje voda do olejovitého impregnačného prostriedku, čo spôsobuje v- ďalšom postupe problémy.Uvedené nedostatky známych spôsobov do značnej miery odstraňuje spôsob impregnácie tažko-lmpregnovatelných drevín podľa vynálezu, ktorého. podstatou je to, že výrobky z dreva, o maximálnej vlhkosti 40 absolútnych, ktorých čelá sa opatria protištiepnymi oceľovými sponamí sa ohrejú pred impregnaciou v olejovzitom impregnačnom prostriedku, ktorý sprav-idla cirkuluje pri teplote 70 až 140 °C a tlaku 0,1 až 0,5 MPa po dobu 2 až 6 hodín a následne sa impregnujú olejovitým impregnačným prostriedkom, s výhodou impregnačným olejom tak, že sa tento natlačí do výrobkov z dreva pri tlaku 0,4 až 1,2 MPa, pri teplote 70 až 140 °C po dobu 60 až 300 minút.Výhody vynálezu spočívajú v tom, že tažkoimpregnovateľné dreviny, s polotovary,resp výrobky z nich vyrobené sa upravia tak, že príjem ochranného prostriedku je dostatočný a te-da poskytuje chränenému drevu požadovanú, resp. optimálnu životnosť. Mechanická predpríprava na im-pregnáciu spolu s ochranou čiel výrobkov voči tvorbe trhlín, umožňujú použiť pri impregnácii prostriedok o teplote vyššej ako sa doposiaľ aplikovala, čo zároveň umožňuje lepšie preimpregnovanie drevnej hmoty,resp. vyšší príjem prostriedku. Celý proces ohrevu sa urýchli, ked prostriedok vetape ohrevu dreva cirkuluje, čiže prebieha rýchlejšie odovzdävaníe tepla drevu. Výhody vynáiezu z pohľadu celospoiočenského spočívajú V tom, že pre výrobu podvalov pri docielení minimálne SO-ročnej životnosti predmetných výrobkov, je možné využiť aj ťažkoimpregnovateľně prevažne celojaderné dreviny, napr. agát, dub a pod.Navyše je možná aj výroba podvalov z hromadne vysých-ajúceho duha, t. j. guľatiny biologicky čiastočne napadnutej. Ďalšou výhodou vynálezu je, že vo fáze ohrevu dreva s nasledovnou bezprostrednou impregnáciou olejovitým impregnačným prostriedkom, sa drevo v celom priereze ohreje na takú teplotu, že sa v ňom úplne zastaviaprípadné prebiehajúce fyziologické procesya súčasne dôjde k likvidácii všetkých biologických škodcov,- ktorí sa v dreve nachádzajú, napr. drevokazný hmyz, drevosfarbujüce a drevokazné huby.Z dubovej guľatiny čiastočne napadnutejdrevokaznými hubami, prípadne aj hmyzom sa vyhotovia drevené podvaly, ktoré sa ihned opatría 8 bodovým spodným a 8 hodovým horným predvŕtaním s hĺbkou vývrtu do 14 cm s priemerom vývrtu 1,6 cm a čelá podvalu sa chránia voči tvorbe trhlín protištiepnymi ocelovými sponami. Podvaly sa pri vlhkosti 35 abso-lútnych impregnujú nasledovným 6 hodinovým technologickým postupom impregnácie. Do uzavretého impregnačného kotla nap-lneného dubovými podvalmi sa napustí impregnačný olej ohriaty na .00 až 140 C a v ďalšom sa vytvorí tlak oleja o výške 0,3 MPa. Olej pri 2,5 hod. trvajúcom ohreve cirkuluje. Po ukončení cirkulácie sa zvýši tlak oleja na 0,9 MPa a tento tlak sa udržuje po dobu 3 hodín, Nakoniec sa podvaly podrobia nízkemu tlaku vzduchu o absolútnych hodnotách 20 kPa po dobu 30 minút. Po tejto dobe zvýšime tlak vzduchu na atmosférický a kotol otvoríme.Agátová vinohradnícke koly o rozmeroch10 × 10 260 cm o vlhkosti 25 abso lútnych sa opatria otvormi pre drátenkový systém a v ďalšom sa impregnujú impregnačným prostriedkom Pentor nasledovne, Do uzavretého kotla naplneného agátovými kolami sa napustí Pentor vyhriaty na 80 °C. Pentor pri 2 hod. trvajúcom ohreve cirkuluje. Po ukončení cirkulâcie sa zvýši tlak Pentoru na 0,9 MPa a tento tlak sa udržuje po dobu 5 hodín. Na záver sa koly podrobia nízkemu tlaku vzduchu a obsolútnych hodnotách 15 kPa po dobu 30 minút. Po tejto dobe zvýšime tlak vzduchu na atmosférický a kotol otvoríme.Spôsob impregnácie dreve podľa vynálezu sa s výhodou využije najmä na výrobu im-pregnovaných podvalov, kolov. do zemea pod., pričom sa na výrobu dá využiť ičiastočne napadnutá gulatiila. Popísaná impregnácia sa môže vykonávať vo všet» kých drevospracujúcich podnikoch.Spôsob inlpregnácie ťažkoimlpregnovateľných drevín, ktoré sa pred impregnáciou po spracovaní na výrobky opatria 2 až 50101 vormí o hĺbke 0,5 až 25 cm o priemere 1 až 30 mm a po skončení impregnácie sa prebytočný impregnačný prostriedok späť ne získa pôsobením vzduchu pri tlaku 1 až 40 kPa, vyznačený tým, že výrobky z dreva o maximálnej vlhkosti 40 9/0 absolútnych,ktorých čelá sa opatrla protištiepnymi oce lovými sponami, sa ohrejü pred impregná ciou v olejovitom impregnačnom prostried~ ku, kľüľý spravidla cirkuluje pri teplote 70 až 140 °C a tlaku 0,1 až 0,5 MPa po dobu 2 až 6 hodín apnásledne sa impregnujú olejovitým impregnačným prostriedkom, s výhodou impregnačným olejom tak, že sa tento natlačí do dreva pri tlaku 0,4 až 1,2 MPa, pri teplote 70 až 140 °C po dobu 60 až 300 minút.

MPK / Značky

MPK: B27K 3/02

Značky: spôsob, drevín, impregnácie, ťažkoimpregnovateľných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240456-sposob-impregnacie-tazkoimpregnovatelnych-drevin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob impregnácie ťažkoimpregnovateľných drevín</a>

Podobne patenty