Spôsob výroby káblových olejov z ropných frakcií

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD FRO WNALEZY 45 Vydané 15 08 .87 A OBJlV-V ,75 - Autor vyn-á-lezu MACHD IAN E 1133. MAŤAS MICHAL ing. DISC ŠEBÍK RUDOLF ing. CSC.PRDKEŠ QZEF ing. C 80, MIKULEC JOZEF ing. CSO BADALOVA MARTA ing., BRATISLAVA54 Spôsob výroby káblovýuh olejov z ropných frakciíKáblový olej pripravený hydrogenaciou zmesi odparafínovaząéłio pseudorafínátu z extraktu olejovej frakcie sírno-parafínickej ropy a živice z polymerizäcie nenasýtených uhľovodíkov pyrolýzneho benzínu vhodný pre prípravu káblovej impregnačnej hmoty pre nasycovanie papierovej izolácie káblov pre vysoke napätia do 35 kV. vynález rieši náhradu používanej technológie výroby káblových olejov kyselinovou rafináciou za bezodpadovú hydrogenačílú rafináciu pri zachovaní kvality káblového oleja podľa ČSN 65 684 S.Pre prípravu zmesi sa použije 0,5 až 30 perc. h-motnostných živice, počítané na, vstupný pseudoraľinät. Prítomnosť živice v oleji zabezpečí prepísanü vískozitu a viskozitný index oleja po hydrogenácii. Zmes sa hydrogenuje V prítomnosti hydrogenačněho katalyzätora pri teplote 200 až 400 °C, hydrogenat sa upraví destilácíou a dočisti tuhým adsoxrbentom.vynález rieši spôsob výroby elektroízolacných káblových olejov pre vysoko-napäťové káble z pseudorafinátu ťažkých ropných olejových frakcií a zo zahusťujúcej prísady súčasnou hydrogenačnou ratináciou oboch uvedených zložiek.Česko-slovenské AO 191478 uvádza spôsob výroby kahloveho oleja zo samotného pseudorafinátu ťažkých olejových frakcií jeho kyselinovou, prípadne hydrogenačnou rafináciotl. Psettdoratinát sa získava ochladením extraktu, získaného selektívnou rafináciou olejových trakcií a olejový podiel oddelený z extraktu sa odparafinuje.Pri výrobe kablových olejov ratináciou kyselinou sírovou vznikajú ťažko manipulovatelné a nezužitkovane kyselinové živice, exhaláty a lühy, ktoré vážne narušujú ekologickú rovnováhu krajiny. Reprodukcvatelnost kvality káhloveho oleja vyrobeného kyselino-vou rafináciou ovd-paraiínovaneho pseudoraíinátu je malá.Nedostatky kyselinovej rafinácie pri výrobe káblových olejov sa odstránia použitím postupu podla tohto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že odparaiínovaný pseudorafinát ťažkého olejového destilátu s vlskozitou 260 až 400 mmÄs pri 50 °C a bodom ttlhnutia maximálne -8 °C sa hydrogenuje v zmesi so zahusiujúcou ropnou živicou pripravenou polymerizáClou nenasýtených tthlovoclíkov pyrolýzneho benzínu za prítomnosti kyslého katalyzátora.Hydrogenácia sa v závislosti od hmotové ho pomeru pseudorafinâtu k živici, chemic kej skladby oboch zložiek a typu katalyzátora uskutočňuje pri tlaku 2 až 10 MPa, teplote 200 až 400 C, oíbjemovom zaťažení, 0,1 až 4,0 h a pri pomere minimálne 100 litrov vodíka na 1 liter suroviny.Hydrogenačiíá rafinácia zmesi pseudorafinátu a živice sa uskutočňuje na katalyzätoroch, ktoré sú schopné znižovať obsah olejových živíc, nenasýtených uhľovodíkov a síry. Aktívne kovy Co, Ni, Mo, W, kovy skupiny Pt a prvky vzácných zemín sú jednotlivo, alebo v kombinácii aspoň dvoch prvkov nanesene na nosiči typu aktívna alumina, amorfný alebo kryštalický aluminosilikát alebo na zmesi minimálne dvoch uvedených nosičov.V závislosti na strednej molekulovej hmotnosti pseudoraíinätu a živice, chemickom zložení pseudoraiinátu a použitých podmienkach hýdrogenácie sa použije pre prípravu zmesi minimálne 1 0/0 hmotnostné živice, počítane na pseudorafinát, s molekulovou hmotnosťou minimalne 350 kg/kmol.Hydrogenáciou zmesi pseudorafinátu aživice sa odstráni čast olejových živíc a ne auhlovodíkových látok, čím sa zlepšia elektroizolačné vlastnosti a oxidačná stálosť oleja. Sprievodným javom hydrogenačnej rafinácie je zmena štruktúrno-typového zloženia, pokles obsahu aro-matických uhlovodíkov a vzrast viskozitného indexu oleja. V prípade hydrogenácie samotného pseudorafinatu uvedené doprovodné kvalitatívne zmeny ovplyvñujú nepriaznivo proces impregíiácie káblov káblovou hmotou vyrobenou z liydrogenovaného pseudorafinatu. Prídavkom zahustujúcej živice do východiskového pseudoraiinátu sa dosiahne predpísané viskozita a viskozitný index olelâ-Zbytkový benzín a štiepne produkty vzniknuté hyclrogenačnou rafináciou pseudoratinátu a živice sa odstránia destllačne. Väkuovou destiláciou je v prípade potreby možné zvýšiť strednú molekulovú hmotnost hydrogenátu oddestilovaním jeho lahších podielov. V prípade potreby je mož ne dosiahnut normovanê hodnoty káblové ho oleja jeho adsorpčným dočistením tu hým adsorbentom, v množstve minimálne 1perc. hmotne-eine potčítané na destilačne upravený hydrogenát zmesi pseudorafinátu a živice.Výhodou spôsobu výroby káblového oleja podľa tohto vynülezu je vyradenie stupňakyselinovej rafinácie, odstránenie tvorby nežiadúcich odpadov, vysoké zužitkova nie suroviny, zníženie energetickej a cel kovej ekonomickej náročnosti výroby a tovšetko pri zachovaní alebo zlepšení kva-~lity vyrábaných káblových olejov. Zmiešaním takto pripraveného káblového oleja a syntetických prísad pre zvýšenie viskozity a plynovej pevnosti možno pripraviť vyhovujúce káblové lmpregnačné hmo-ty.Pre ilustráciu je uvedený priklad výroby káblového oleja, ktorý však neobmedzuje predmet vynálezu.80 hmotnostných dielov pseudoraflnátu o viskozite 320 mm . 3 pri 50 °C a bode tuhnutia -8 C sa zmieša s 10 dielmi zahustujúcej živice a 10 dielmi benzínu a privedie do kontaktu s vodíkoin a katalyzátorom obsahujúcim Ni a Mo na alumine pri teplote v lôžku katalyzá-tora 285 až 300 °C,pri tlaku 4 MPa, objemovej rýchlosti 0,40 h a prietoku vodíka 493 až 503 N litrov na 1 liter suroviny. Získauý hydrogenät sa zbaví ľahkých zložiek vákuovou destiláciou. Získa sa káblový olej, ktorého kvalitatívne parametre sú uvedené v tabuľke spolu s hodnotami pre káblové oleje podla CSN 65 6846.Ukazovatele akosti Hydrogenát ČSN S 5 6846 Teplota, °C 285 300 Celkový výťažok, 0/0 hmot. » 96,5 83,8 ~ immmam°Qkym 3 9 M 4 xmngwp Viskozita 50 °C, mm . s 313 308 ~ min. 305 Viskozita 100 °C, mm 3.s 1 24,99 24,20 max. 25 Bo-d tuhnutia, °C .-8 8 ~ max. -8 Bod vzplanutia, °C 258 255 min. 220 Číslo kyslosti, mg KOH/g 0,011 0,021 max .0,10 Lúhová skúška - 0 0 max. 2 Obsah popola, hmot. 0,008 0,008 max. 0,01 izolačný odpor 100 °C, v wdod. stave, 1010 o-hm . m 1,5 1,9 min. 1,0 po um. starnutí 101 ohm . m 0,33 0,35 min. 0,3 Stratový činiteľ 100 °C, v dod. stave 0,0110 0,0092 mavx. 0,02 po um. starnutI 0,0623 00606 . max. 0,0651. Spôsob výroby káblových olejov z ropných frakcií hydrogenačnou rafináciou pri,tlaku 2 až 10 MPa, teplote 200 až 400 C°,objemovom zaťažení katalyzátora 0,1 až 4,0 h 1, pomere 50 až 1000 litrov vodíka na 1 liter suroviny v prítomnosti hydrogenačného katalyzátora vyznačujúci sa tým, že hydrogenácii sa podrobí zmes 70 až 99,5perc. hmotnostných pseudorafinátu s bodom tuhnutia maximálne -8 °C, viskozitou pri 50 °C minimálne 260 mm 2.s 1, viskozitným indexom maximálne 30 a 0,5 až 30 perc. hmotnostných zahusťovača s molekulovou hmotnosťou 400 až 2000 kgkmol 1 pripraveného polymerizáciou nenasýtených uhľovodíkov benzínovej frakcie a po hydrogenácii sa zo zmesi odstránia ľahké po~ diely destiláciou.2. Spôsob podľa bodu 1 vyznačujúci satým, že sa destilečne upravený hydrogenát dorčistí tuhým adsorbento-In V množstve 0,1 až 15 0/0 hmotnostnýeh počítané na hydro,genát zbavený ľahkých podielov. v 3. Spôsob podľa bodu 1 vyznačujúci satým, že hydrogenácia .sa uskutočňuje v pritomnosti 0,5 až 50 0/0- hmotnostných zriedo vadia, ktorým je pôvodná benzínová frakcia použitá pre výrobu zahusľovzača, a destilačne zahustený hydrogenát sa dočistí adsorbentom v množstve 0,1 až 15 0/0 hmotnostných počíiané na hydrogenát zbavený ľahkých podielov.4. Spôsob podľa bodu 1 vyznačujúci satým, že hydroigeuačným katalyzatorom je, kombinácia kysličuíkov alebo sírnikov kovov VI. a Vlllgskupiny periodickej sústavy nanesené na alumine, alebo eluminosilikáte. ~

MPK / Značky

MPK: C10G 67/04

Značky: ropných, olejov, káblových, frakcií, spôsob, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240454-sposob-vyroby-kablovych-olejov-z-ropnych-frakcii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby káblových olejov z ropných frakcií</a>

Podobne patenty