Tekutý směsný anionaktivní tenzid, určený do mycích a čisticích past

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

75 - Autor vynálezu KRSNAK FRANTISEK ZLESÁK IVAN ing. QSC. ELľNjžK MILOŠ ÚSTÍ nad Labem ZELENKA PAVEL ing EZEK ZDENEK54 Tekutý směsný aniunaktívní tenzid, určený do mycích a čisticich pastCílem vynálezu je formulące tekutého směsného tenzidu, uľčeľlěhü do myclch a čisticĺch past.Tohoto cíle se dosáhne podle vynálezu kapalným směsným anionaktívním tenzidem, který obsahuje hmotnostněz až 20 solí sulfatovaného alifatickěho alkoholu Ca až C 20, ~1 až 12 solí Cs až C 24 alkylpolyglykolétersulfátu, A40 až 89 °/o vody, přičemž se vždy jedná o sodné, draselné, amonné nebo etanolaminové, s výhodou tríetanolamiunvé soli.Tekutý anionaktivní tenzid může dále s výhodou obsahovat přídavek amfcterních tenzidů na bázi Ca až C 20 alkylbetainů v množství 0,5 až 5 i, který ještě zvyšuje příznivý dermatologický účinek. ž3 vynález se týká směsného anionaktivní ho tenzidu, určeného převážně pro přípra vu mycích a čisticích past.Mycí a čistící pasty jsou technické směsi tenzidü, převážně s abrazívně působící příměsí organického původu, např. pilin, případně anorganického původu, např. pemzy. V některých případech tyto připravky obsahují malá množství pomocných přísad,které bud snižují nepříznivé dermatologické účinky, např. přitučňovadla, případně tyto přísady mají příznivé organoleptické vlastnosti, např. parfemy.procesu odstraňovaní nečistot, jsou kladeny specifické požadavky. Tenzid nesmí negativně působit na pokožku, musí mít příznivé organoleptické vlastnosti konzistence, barva, zápachj. Nejčastější nevýhodou používaných tenziclů je zvýšení jejích účinnosti na úkor posunutí hodnoty pH do silně alkalické oblasti.lekuté tenzldy jsou najvhodnejší pro manipulaci s materiálem jak uvýrobcetemidů, tak u zpracovatele, umožňující navíczvýšit podíl abrazivní složky při zachovánípastovité konzistence mycí pasty. Používání organických rozpouštědel pro úpravu konzistence tenzidü je další nevýhodou používaných tekutých tenzidů. Výběr rozpouštědel, která jsou dermatologicky nezávadné a nehořlavá je značné omezen. Navíc se používaná rozpouštědla podílejí na pracím a čisticím účinku v mnohem nižší míře nežll tenzidová složka.Nyní bylo zjištěno, že uvedené nevýhody odstraňuje tekutý směsný anionaktivní tenzid podle vynálezu, určený převážně pro přípravu mycích a čisticích past, který obsahuje hmotuostně 2 až 20 °/o solí sulfatovaného alitatického alkoholu obecného vzorcekde R je alkyl, alkenyl, alkandienyl s 8 až 20, s výhodou 12 až 18 atomy uhlíku V řetězci, X je jednomocný kation alkalických kovů, případně amoniový kation a nebo etanolaminový kation, případně jejich směsi, 8 až 30 solí kyseliny alkylarylsulfono vé obecného vzorce R-csHl-SOZFXkde R značí alkyl se 2 až 16, s výhodou 12 atomy uhlíku v řetězci, X je jednomocný kation alkalických kovů, případně amo-nicvý kation a nebo etanolaminový kation, s výhodou trtetanolaminový nebo směsi těchto látek, 1 až 12 °/o solí alkylpolyglykolétersulfátu obecného vzorce2 až 1 D, s výhodou 2 až 6 a X je jednomocný kation alkalických kovů, případně amoniový kation .a nebo etanolaminový kation, případně jejich směsi, s možným přídavkem, 0,2 až 5 0/0 amíoterních tenzldů na bazlaž 20 atomy uhlíku v- řetězci a 40 až 89 vody. . Výhodou směsného tekutého» aní-onaktiv-u ního tenzidu podle vynálezu je vysoká my cí a čistící schopnost v porovnání s dosudvyráběnými tenzidy, způsobené účínkem solí alkylsulfátu, alkylpolyglykoléteru sulfátu a, alkylarylsulfonanů. Příznlvé dermatologické, účinky se zvyšuji použitím vyššího podilu etanolaminovýchsolí. Další výhodou směsného tenzidu podle vynálezu je tekutá konzístence za normálních teplot 1 bez přídavku rozpouštěclel, což má za výhodu odstranění nebezpečí při zpracování hořlavin etanol, iz-opropylalkohol, monopropyleiíglykol u výrobce, během transportu, i u zpracovatele. Tekutost za normálních teplot je zachována při stejném obsahu aktivních látek jako u dosud vyráběných typů s rozpouštědly. Tekutá k-onzistence usnad ňlłn manlpulací s materiálem ,u výrobce, přepravce a zpracovatele, snižuje energetické nároky pro manipulaci s materiálem a navíc umožňuje zvýšení abrazívní složky v mycích a člstících prostředcích. Užitné vlastnosti je možno navíc Zvýšit přídavkem amfoterních tenzidů, například alkylbetainů. V níže uvedených příkladech se dílem nebo pr-ocentem rozumí vesměs. díl nebo procento hmotnostníDo neutralizačního kotle, který je vybarven míchadlem a nepřímým chlazením se predloží 622 dílů vodného roztoku, obsahujícĺho 4 D dílů hydroxidu sodného a 32 dílů trietanolaminu. K tomuto predloženému roztoku se připouští následně nebo současně 54 dílů alkylsulfátu, z kterého byl vyfoukán pohlcený chlorovodík, připraveného běžným způsobem sultatací směsného alifatíckého alkoholu s 12 až 18 atomy uhlíku v řetězci kyselinou chlorsulfonovou a 174 dílů technické dodecylbenzensulfokyseliny,připravené kontinuální sulfonací dodecylbenzenu plynným S 03. Maximální teplota při neutralizaci je 60 °C. Po úpravě pH na hodnotu 7,5 až 8,5 se takto vzniklý poloto 240376Var homogenizuje vymícháním se 150 díly 30 vodného roztoku C 12 až C 15, alkyltetraetylénglykoléter sulfátu sodného. .Získa se 1000 dílů tekutého směsného enionaktivního tenzidu, který obsahuje 65,5 proc. vody, s příznívým dermatologickým účinkem.Do neutralízačního kotle, který je vybaven míchadlem a nepřímým chlazením se předloží 617 dílů vodného roztoku, obsahujícího 20 dílů hydroxídu sodneho a 100 dí« lů technické směsi dietanolamtnu a trletanolaminu s obsahem 85 tríetanolamínu.K tomuto predloženému roztoku se připouští následně nebo současně 54 dílů alkylsulfátu, z kterého byl vyfoukán pohlcený ch 1 o~ rovodík, přípraveného bežným způsobem,-popsanézn V příkladu 1 a 174 dílů technic ké dodecylbenzensulfokyselíny. Maximální teplota při neutraltzací je 60 °C po/úpravě pHí na hodnotu 7,4 až 8,6 se takto vzníklý polotovar homogenízuje vymíchäním se 150 díly 300/) vodného roztoku C 12 až C 15 alkyltetraetylěnglykolětersulfätu sodného a 5 díly 30 vodného roztoku laurylbetaínmZíska se 1000 dílü tekutého směsného anionaktívního tenzidu, který obsahuje 60,5 proc. v-ody s příznivým dermatologíckým účinkom.1. Tekutý směsný anionaktivní tenzid,určený převážně pro přípravu mycích a čisticích past, vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně2 až 20 0/0 solí sulfatovaneho alitatíckého alkoholu obecného vzorcekde R značí alkyl, alkenyl, alkandíenyl s 8 až 20, s výhodou 12 až 18 at-omy uhlíku v řetězci, X je jednomocný kation alkalických kovů, případně amoníový kation a nebo etanolaminový kation, případně jejích směsi, 8 až 30 0/0 solí kyseliny alkylarylsulfonové obecného vzorcekde R značí alkyl se 2 až 16, s výhodou 12 atomy uhlíkuv řetězci, X je jednomocnýkation-alkalických kovů, případně amonio vý katíon a nebo etanolaminový katíon, s výhodou tríetanolamínový nebo směsi těchto látek,. A 1 až 12 0/0 solí alkylpolyglykolétersulfátu obecného vzorcekde R značí alkyl, alkenyl s 8 až 24, s výhodou 12 až 15 atomy uhlíku v řetězci, n je 2 až 10, X je jednomocný katton alkalických kovů, případně amoníový katíon a nebo etanolaminový katíon, případně jejich směsi a 40 až 89 0/0 vody.2. Tekutý směsný anionaktívní tenzíd podle bodu 1 vyznačený tím, že obsahuje0,2 až 5 amfoterních tenzídů na bázi alkylbetaínů obecného vzorce

MPK / Značky

MPK: C11D 1/37

Značky: určený, tenzid, anionaktivní, tekutý, mycích, čisticích, směsný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240376-tekuty-smesny-anionaktivni-tenzid-urceny-do-mycich-a-cisticich-past.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tekutý směsný anionaktivní tenzid, určený do mycích a čisticích past</a>

Podobne patenty