Hydrodynamicko-mechanická prevodovka

Číslo patentu: 240340

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kodet Josef, Fröhlich Hans-otto, Nejedlý Bedoich

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

AOBJEVY 45 Vydané 15 06 37 75 v Autor vynálezu NOSÁI JOZEF ing. ZELEM ANDRE ing., ZVOLEN,- SLANCÍK JÁN Ing.,DOBRA NIVAvynález rieši spojenie hydrodynamického meniče a mechanickej prevodovky, v ktorej prevodové stupne sú radené lamelo výmí spojkami. Podstata spočíva v tom, že spojenie zaisťujú dva súosé vstupné hriadele, z ktorých jeden je pre hydrodynamický pohon pojazdu, určený pre nižšíerozbeho ve stupne a druhý je pre mechanický pohon pojazduurčený pre vyššie prevodové stupne mobilného pracovného stroja. Navrhovaným usporíadaním sa dosiahne zjednodušenie, zmenšenie zástavbovej dĺžky hydrodymamicka-mechanickej prevodovky, znížia sa nároky na jej výrobu pri zachovaní vysokej mechaníckej účinnosti prenosu výkonu pre pojazd stroja. Vynález je vhodný pre všetky mobilné, pracovné stroje s hydrodynamickým pohonom pojazdu.Vynález sa týka hydrodynamicko-mechanickej prevodovky, pozostávajúca z hydrodynamického meniča a za ním zapojenej mechanickej prevodovky.Doteraz známe prevedenia. hydromecha nických prevodoviek riešia problem zvýše- .nia účinnosti prenášaněho výkonu blokovaním funkcie hydrodynamického meniče lamelovou spojkou. Lamelová spojka spája čerpadlo a turbínu hydrodynamického meniča, pričom mechanicky premostuje hnaci motor s pojazdom stroja. Použitie blokovacej lamelovej spojky zväčšuje zástavbovú dĺžku prevodovky a zvyšuje nároky na jej výrobu a ovládanie.Uvedené nedostatky odstraňuje hydrodynamícko-mechanická prevodovka pozostávajúca z hydrodynamického meniča a zaj ním zapojenej mechanickej prevodovky. ejprevodovka, .v ktorej sú jednotlivé prevodo vé stupne radené lamelovými spojkami, je spojená s hydrodynamickým meničom dv-o ma súosými vstupnými hriadeľmi. ej výstupný hriadel pri nižších rozbehových prevodových stupňoch je spojený s turhínou a pri vyšších prevodových stupňoch s čerpad lom hydrodynamického meniča. Hlavné vý hody zapojenia -hydrodynamického- meniča a mechanickej prevodovky podľa vynálezuspočívajú v zmenšení zástavboveji dĺžky hydrodynamicko-mechanicke prevodovky,v podstatnom znížení nárokov na výrobu pri zachovaní vysokej mechanickej účinnosti prenosu výkonu dosiaľ dosahovanej blokovaním hydrodynamickěho meniča lamelovou spojkou.Vynález je schematicky znázornený na kinematickej schéma.Hydrodynamický meničlš a mechanická prevodovka pojazdu stroja 1 sú spojené dvoma súosými hriadelmi. Vstupný hriadel 2 pre hydrodynamický pohon pojazdu je spojený s turbínou 3 a vstupný hriadel 4 pre mechanický pohon pojazdu je spojený s čerpadlom 5 hydrodynamického meniča. Výstupný hriadel 7 je spojený ozubeným prevodom prostredníctvom lamelových spojok 8, 9, 10, pri nižších prevodových stupňoch so vstupným hriadeľom 2 a pri vyšších prevodových stupňoch je spojený ozubenýníi kolesami 13, 14, 15, 16 prostredníctvom lamelovej spojky 11 so vstupným hriadeľom 4. Pri prenose výkonu od pojazdu stroja je Výstupný hriadel 7 spojený so vstupným hriadelom 4 jednosmernou predstihovou spojkou 12.vynález je možné použit vo všetkých dru hoch mobilných pracovných strojov s »hyd rodynamickým pohonom pojazdu.pozostávajúca z hydrodynamického meniča a za ním zapojenej mechanickej prevodovky vyznačená tým, že mechanická prevo dovka 1 má dva súosé vstupné hriadele .2, 4, z ktorých vstupný hriadel 2 je spojený s turbínou 3, vstupný hriadel 4 spojený s čerpadlem 5 hydrodynamickéhomeniča 6, pričom Výstupný hriadel 7 mechanickej prevodovky 1 je prostredníctvom lamelových spojok 8, 9, 10, 11, ozubených kolies 13, 14, 15, 16, jednosmernej predstihovej spojky 12 spojovateľný buď so vstupným hriadeľom 2, alebo so vstupným hriadeľom 4.

MPK / Značky

MPK: F16H 47/08

Značky: hydrodynamicko-mechanická, převodovka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240340-hydrodynamicko-mechanicka-prevodovka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hydrodynamicko-mechanická prevodovka</a>

Podobne patenty