Zařízení pro zanášení a příraz útku na tryskových tkacích strojích

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

UMD no VVNÁLEZV A OBJEVY, 45 Vydáno 15 06 8775 Äułàr vynález HLAVATÝ IŘÍ jng. SKALSKÝ FRANTIŠEK HOLEIŠOVSKÝ MILAN,x DVÚR KRALOVE nad Labem VEINAR OTTO, ČESKÁ SKALICE LANGNER WERNER, IAROMĚŘ VRÁNA VLADIMÍR MOHR FRANTIŠEK, DVÚR KRÁLOVĚ nad Labem(Sl) Zařízení pro zanášeuí a příràz útku na łryskovýchtkacích stroiíchl o v l Řešení se týiká uspořádání lamel konfuzoru otřttn paprsku na tryskowýcłitľkacíc-h strojích, zejména pro tkaní povlyolefinových pâsků. Podstatou je takové uspořádání, že se lamely konfuzoru a třtiny paprsku kryjí,případně rozteče třtin paprsku jsou násobkem roztečí lamel łkovnfuzoru. Lamely .konfuzoru mohou být popřípadě propqjeny s třtianami paprsku. . OBR 1Vynález se týká uspořádání lamel konfuzoru a třtin paprsku na trysľkových tkaclch strojích, zejména pro tkaní polyolefinových pásků. vDosud známé tryskové tkací stroje mají uspořádaný lamely konřfuzoru a třtiuny paprsku ta-k, že tyto nejsou v-ůči sobě v zákrytu. Rozteče třtin paprsku a rozteče lemel konfuzoru nejsou slíggdné, ani nejsou vůči sobě násobkem. Vlivem takového uspořádání lamel konfuzoru artřtin paprsku dochází při procesu tkaní k mechanickému narušování osnovního materiálu, zejména pasků. To zpüsobuje štěpení, případně napíchnuti pásku o-snouvy na lamelykonfuzoru. Tím dojde k pronlknutí narušených častíc osnovy- do vnitřní části konfuzoru, což způsobuje špatnouprůchodunost koniuzoru pr-o zanášení útku, nedolety útku, zastavování tkacího stroje apod, Další nevýhody jsou snížené pevnost osnovy a zvýšený výskyt osnovních lpřetrhů, časté zanášenl k-onfuzoru a nutnost jeho čištění samovolné převody ~osoovníclä znltí do sousedních mezer p 41 prsku a z toho vyplývající nerovnoměrná dostava Ne tknanině, útkové vady ve řkanině,zvláště na doletové straně a podobné.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny tryskovým tkacím strojem zahrnujícím kontuzor aj paprsek, zejména pro tkaní poly-olefinových pásků podle rvynálezu, jehož podstatou je, že lamely konfuzoru a třtlny paprsku jsou v zákrytu a popřípadě jsou pronpojeny můstkem. Rozteče třtin paprsku mohou být násobkem roztečí lame konfuzoru.Tím, že jsou lamely koniuzoru a třtiny paprsku v zákrytu se odstraní narušování os 4novniho materiálu, což má zanásledek minimální výskyt osnovních přetrhů a nedoletü útku. odstranění-m štěpení pásků a zamezením vnikání narušených částic osn-ovydo konfuzoru se zvýši podstatné kvalita vyąNa připojeném výkresu je znázorněno uspořádání lamel konfuzoru a třtln paprsku podle vynálezu, kde na obr. la jsou v půdorysu znázorněny lamely konfuzoru a třtiny paprsku V zákrytu, na obr. lb je v půdorysu znázorněn případ, kdy rozteče třtln paprsku jsou násobkem rozteč lamel konfuzoru. Na obr. za b je znázorněn bokorys této soustavy konfuzor ~ paprsek s přikladným znázoměním spojení lamel konfuzoru s třtinami paprsku můstkem.paprsku 2 mohou být násobkem roztečílą-.ąhou být popřípadě propojeuny mvüstkem 3 setřtinami paprsku 2. V procesu tkaní při výfkyvném pohybu soustavy konľuzor - pajprsek je neznázor něný osnovní materiál veden mezeramí mezi třtlnami paprsku 2 a mezerami mezi lame- lami k-onfuzoru 1 a v důsledku uspořádání lamel konfuzoru 1 a třtln paprsku 2 do zákrytu, nedochází k nežádoucímu třeníMosnovy .o lamely kontuzoru 1, a tím k narušování osnovy.Navrhované řešení lze aplikovat u všech tkacIch strojů vybavených soustavou paprsek - konfuzor, případně jinou soustavou,která je používáme při zanášenl úvku vzduá chem.1. Zařízení pro zanášení a příraz útku na tryskových nkacícrh strojích, zahrnující konfuzor a paprsek, zejména pro tkaníąpolyoleflnových pásků, vyznačující se tím, že lamely konfuzoru (1) a třtiny paprsku 2 sou v zá-krytu a p-opřípardě jsou propojeny můstkem 3.2. Zařízení pro zanášení a přlraz útku/tla tryskových tkacích strojích podle bodul,vyznačujlcí se tím, že rozteče třtin paprsku 2 jsou näsoblkem roztečí lamel konfuzoru (1.

MPK / Značky

MPK: D03D 49/62, D03D 47/30

Značky: tryskových, útku, tkacích, strojích, zanášení, příraz, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240284-zarizeni-pro-zanaseni-a-priraz-utku-na-tryskovych-tkacich-strojich.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zanášení a příraz útku na tryskových tkacích strojích</a>

Podobne patenty