Zapojení hlídače maximálního odběru z energetické sítě

Číslo patentu: 240220

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kochmann Werner, Reinholz Siegfried

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

75 ~ r Autor vynálezu LAŇKA ZDENĚK ing., PRAHA MALEC VÁCLAV, KLADNO. 154 Zapoiení hlídače maximálníhn odběru z energetické sítě1 . 3 zapojení se týká hlídače mąximálního 0 d- Ľ běru z energetické sítě, který při překroče větve energetické zátěže. Reagujep-ouze na činný proud, který je rozhodující pro přenosyýkonu.Výstup synch-rodetektoru je přípojen ke spouštěcímu vstupu oidpojovacího multivibráto-ru, jehož výstup je připojen ke vstupu čítače pro čítání vpřed, přičemž výstupy čítače jsou pripojeny ke vustupům dekodéru. Na výstup dekodéru jsou připojeny výstupní svorky varovnéłro signálu a výstupní svorky pro odpojení větvhí energetické zátěže. Jvynález se týká zapojení hlídače maxi málního odběru z energetické sítě, který při prekročení dovoleného odběru odpojuje postupně a selektivně větve energetické zátěže.Dosud používané hlídače odběru odpoju- , jí větve energetické zátěže v závislosti na celkovém odebíraném proudu, reagují tak i na proud jalový, který nepřinaší výkon, není měřen a patnáctirninutovým maximem registrován a odpojují bez předchozího varování mnohdy celý odběr. jUvedené nedostatky odstraňuje zapojení hlídače maximálního odběru z energetické sítě podle vynálezu, kde výstup synchrodetektoru je připojen ke spouštěcímu vstupu odpojovacího multivibratoru, jehož výstup je připojen ke vstupu čítače pro čí ~ taní vpred, přičemž výstupy čítače jsou při pojeny ke vstup-um dekodéru s výstupními svorkami varovného signálu a s výstupními sv-orkami pro odpojování energetické zátěže.Použitím synchrodete-ktoru jako čidla odběru se dosáłme přesnější funkce hlídače, který reaguje pouze na činný proud. Tenje také odběrateli určován a je rozhodující pro přenos výkonu. jinou výhodou řešení podle vynalezu je signalizace ohrožené větvi,jejíž- odběr je možno včas omezit a zabránit tak jejímu prípadnému odpojení..zapojení hlídače podle vynálezu je znázorněno na pčipojeném výkresu. Synchrodetektor 3 se vstupní proudovou a napětovou svorkou 1, 2 je připojen k odpojovacímu multivibrátoru 4, který je dále spojen se vstupem čítače 6 pro čítaní vpřed. Výstupy čítače 6 jsou spojený se vstupy dekodéru 7, který má výstupní svorky 81, B 2 až in varovného signálu a výstupní svorky 91, 92 až 9 n pro odpojení větví energetické zátěže. V případě, že čítač B je reversibiiní, pripojí se na jeho vstup pro čítání vzad připojovací Inultivibrátor 5, kte 4rý je zapojený paralelné k odpojovacĺírnĺuSynchrodetektor 3 vyhodnocuje velikost synchronní, tj. reálne složky odebíraného proudu. Stejnosměrný výstup synchrodetektoru 3 je veden k odpojovacímu multivibrátoru 4, který při dosažení vstupniho, stejnos-měrného napětí prahové hodnoty začne vyrábět impulsy. Stav čítače B je určen počtem příslušných impulsü z multivibrátoru 4 a indikovan kombinací logických signálů na výstupech pripojených ke vstupůmdekodéru 7. Dekodér 7 může být tvořen pa-měti PROM naprogramovanou například tak,že pro stav čítače 6 nula jsou všechny výstupy v klidu, pro stav jedna je vyslán signál na výstupní svorku B 1 varovného signálu první ohrožené větvi,ĺpro stav dvě je vyslán signál výstupní svorky 91 pro odpojení první větve a do výstupní svorky 82 varovného signálu signalizace ohrožení druhé větve. .Tak jsou postupně odpojovány jednotlivé větve, přičemž jejich zpětné připojení po poklesu odběru ve větvích, které zůstaly pripojeny je možné bud ručné, nebo automaticky. Automatické připojení zajišťuje připojovací multivibrátor 5, který začne vysílat impulsy při poklesu odběru pod zvolenou mez.Vyšší stejnosměrné napětí na jeho vstupu jej blokuje. Prahy obou multivibrátorů 4 a 5 mezi sebou vytváří oblast bez impulsů, která musí být širší než změna vstupního napětí při odpojení větve s největším odběrem. ,Proto je výhodné pro automatické připojování rozdělit odběr na větší množství větví s malým, přibližně stejným maximálním odběrem, Varovné signály mohou- spouštět optickou, nebo akustickou signali zaciPoužité zapojení hlídače podle vynálezu je možno použít všude tam, kde je třeba udržovat odběr z energetické sítě v požadovaných mezích.1. zapojení hlídačemaximálního odběru z energetické sítě, vyznačující se tím, že výstup synchrodetektoru 3 je připojen ke spouštěcímu vstupu odpojovacího multivibrätoru .4, jehož výstup je připojen ke vstupu čítače 6, přičemž výstupy čítače 6 jsou pripojeny ke vstupům dekodéru 7, k němuž jsou dále pripojeny výstupní svorky 81, 82 až 8 n varovného signálu avýstupní svorky 91, 92 až 9 n pro odpojení větví energetické zátěže.2. Zapojení hlídače maximälního odběru z energetické sítě podle bodu 1, vyznačující se tím, že čítač 6 je reversibiiní a na jeho vstup pro čítaní vzad je připojen výstup z přlpojovacího multivibrátoru 5,který je svým vstupem spojen s výstupem synchrodetektoru 3.

MPK / Značky

MPK: G01R 11/24

Značky: maximálního, sítě, zapojení, energetické, odběru, hlídače

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240220-zapojeni-hlidace-maximalniho-odberu-z-energeticke-site.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení hlídače maximálního odběru z energetické sítě</a>

Podobne patenty