Způsob separace stroncia a vápníku

Číslo patentu: 240144

Dátum: 15.06.1987

Autori: Veverka Miroslav, Novák Ludvík

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

UMD mo VYNÁLEZY I A m (45) Vydano 15.06 37. Autou- vynmzu MAKRLÍK EMANUEL RNDrřf KDLJNEC VAŇURA PETR ing. CSc.,(54) Způsob separàce stroncia a vápníku1 2 Vynález řeší problém vzájemného oddělení stroncia a vápníku z roztoků, ve kterých jsou tyto kovy případně provázeny dalšími prvky. Separace se dosahuje extrakcí nebo reextrakcí v systému, do kterého byla při- v dána polyoxoniová sloučenina a jehož vod- ná fáze je tvořena roztokem obsahujícím aminopolykarboxylovou kyselinu a jejíž pH určíme běžným výpočtem nebo experimentálně. Organíckou fázi tvoří roztok solí a//nebo kyseliny bis-l,z-díkarbolylkobalttitanového aniontu a/nebo jeho derivátu v ředídle obsahujIcIm nitroaromatický a/nebo nitroaliíatícký uhlovodík. Separační faktor. o Sr/Ca dosažený způsobem separace podle . vynálezu je značné vyšší, než u známých . postupů a činí c Sr/Ca ~ 104.Vynález se týká zpüsobu separace stronacia a vápníku. Často je třeba například v oblasti analy tické chemie a mimo jiné í pro stanovení obsahu 9 °Sr oddělovat stroncium od vápníku. Také v případech, kdy jsou stroncium a vápnik prov-ázeny dalšími kovy a je třeba separovat bud pouze stroncium, nebo pouze Vápnik, bývá vzájemné oddělení stroncia a vápníku značným problémom. Nevýhodou dosavadníclí extrakčních metod, shrnutých například v knize NJS. Poluektova, V. T. Miščenka, L. l. Kononenka a S. V. Beltjttkové, Analytičeskaja- chimija stroncija, která vyšla V lvloskvě r. 1978, je skutečnost, že hodnota dosahovaných separačních faktorů bývá poměrně nízká. Pro některé účely nemusí také vyhovovat skutečnost, že se vápník zpravidla extrahuje lépe než stroncium,které zůstává ve vodné fázi spolu s řadounežádoucích příměsí, což vyžaduje další se- Vparační stupeň. Nedostatky dosavadních postupů odstraňuje způsob oddělení stroncia od vápníku podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že daný roztok nebo převážně kapalná směs se extrahuje nebo reextrahuje za přítomnosti polyoxoniové sloučenlny, obsahující 4 až 12 oxyethylenových jednotek v alespoň dvoufázovém systému, jehož organické fáze je tvořena roztokem kyseliny a/nebo soli dikarbolylkobalttitanového aniontu a/he~bo jeho derivátu v nitroaromatíckéín nebo nitroaliťatickém uhlovodíku, s výhod-ou nitrobenzenu, nitrotoluenu nebo nitrometanu nebo uhlovodíku substituovaném alespoň jedním halogenem, popřípadě ve směsi s dalším ředidlem, například tetrachlormetanem nebo bromoľormem a vodná fáze je tvořena roztokem obsahujícím amínopolykarboxylovou kyselinu, s výhodou kyselinu ethylendiamintetraoctovou, kyselinu cyklohexyldiamintetraoctovou nebo ethylen bis N,N-ZS-dikarboxylpiperídin a/nebo jejich soli a/nebo jejich deriváty a/nebo homology při pH s výhodou ležícím v kyselé oblasti, které lze Lirčit bežným výpočtem z rovnováž ných konstant a/nebo experimentálne. Výhodou způsobu podle vynálezu je dosažení výhodnějších separačních faktorü.ako najvhodnejší se jeví extrakce roztokem bis-1,Z-dikarbolylkobalttitanu sodného v nítrobenzenu, případně ředěněm chlori-dem uhličitý/m za přítomnosti polyethylen glykolu s relativní molekulovou hmotnosti 300 až 500 z vodné fáze, obsahující kyselinustému lze dosáhnout separačních faktorů a Sr/Ca řádu 104, přičemž vhodnou volbou pH vodné fáze, zpravidla v rozsahu pH 3,5 až 5 lze separaci provést tak, že 99 0/0 stroncia prejde do organické fáze, zatímco 99 původně přítomného vápníku přejde do fáze Vůdnê. Z hlediska separačního postupu je lhostejné, zda jsou kovy původně přítomny ve vodné nebo v organické fázi, takže vlastní separací lze provést budto jako extrakci, nebo jako reextrakcí. Vzhledem k tomu, že extrakcí provaděnou roztoky bis-LZdalších iontů, jak je uvedene napříklacLv přehledně práci E. Makrlíka, L Raise a M. Kyrše, publikované v časopise Chemické lisky z r. 1981, svazek 75, str. 816, zvyšuje se možnost aplikace postupu podle vynálezu. Obecně platí, že baryum a olovo provázejí stroncium a že těžké alkalické kovy, zejména cesium, přecházejí do organické fáze i bez prítomnosti polyoxoniových sloučenin.Vícemocné kovy zůstávají při extrakci zavýše uvedených podmínek zpravidla ve vod né fázl společně s vápníkem.K reextrakci více než 99 9/0 hmotnosti stroncla, z organické fáze po dělení postupem podle vynálezu lze užít například roz toku obsahujícího aminopolykarboxylovoukyselinu při pH vyšším než 8.Stroncium bylo extrahováno z roztoku, obsahujícího 0,5 mol.l 1 kyseliny ethylendiamintetraoctové, Vápnik, případně další kovy Znzt, 002, Ce 3 při pH 4, 0,05 M roztokem bis-LZ-dikarbolylkobalttitanu sodného v nltrobenzenu. Do organické fáze přešlo 99 0/0 původně přítomného stroncia, zatímco 99 0/0 vápníku a více než 99 Zn, Co a Ce züstalo ve vodné fázi. i1. Způsob separace stroncia a vápníku vyznačený tím, že roztok nebo převážně kapalná směs s obsahem vápníku a stroncia se extrahuje nebo reextrahuje za přítomnosti polyoxoniové sloučeniny, obsahující 4 až 12 oxyethylenových jednotek v alespoň dvoufázovém systému, jehož organické fáze je tvořena roztokem kyseliny a/nebo soli dikarbolylkobalttitanového aniontu a/nebo jeho derivátu V nitroaromatickém nebo nitroalifatickém uhlovodíku, s výhodou nitrobenzenu, nitrotoluenu nebo nitrometanu nebo uhlovodíku substituovaném alespoň jedním halogenem, popřípadě ve směsi s dalším ředídlem, například tetrachlormetanemnebo bromoformem, a vodná fáze je tvořena roztokem, obsahujícím aminopolykarboxylovou kyselinu a/nebo její soli a/nebo její deriváty a/nebo homology při pH s výhodou v kyselé oblasti.2. Způsob podle bodu 1 vyznačený tím, že aminopolykarboxylovou kyselinou je kyselina diaminocyklohexantetraoctová, kyselina ethylendiaminotetraoctová nebo ethylen bis-N,N-(2,6-dikarboxypiperidin3. Způsob podle bodů 1 a 2 vyznačený tím, že polyoxoniovou sloučeninou je polyethylenglykol, obsahující 6 až 12 oxyethylenových jednotek nebo jeho deriváty

MPK / Značky

MPK: C01F 11/00

Značky: vápníku, stroncia, způsob, separace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240144-zpusob-separace-stroncia-a-vapniku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob separace stroncia a vápníku</a>

Podobne patenty