Zařízení k posuvu rozpojené horniny po počvě sloje

Číslo patentu: 240143

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krejeí Ivan, Oežábek Karel, Šturc Antonín, Zwiebel Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Gun no mnm 45 Vydáno 15 os 37 a cum75 Autor vynálezu NAVRÁTIL IAROSLAV ing. ŠMIDÄK ŠTÉPÁN ing., OSTRAVA. HAVLÍK JAROSLAV, PASKOV BORÁŇ VLASTIMIL ing., FRÝDEK-MÍSTEK54 Zařízení k posuvwu rozpoiené horniny po pqčvě slojevynález se týká zařízení k posuvu horniny po počvě sloje, kterým se rozpojené uhlí ze Spodní části porubu vyhrne na těžní tří du. e tvořeno kyvným nahrnovacím hradít ným k tažnému prostředku s vratným po kem suvně uloženým na drážce a upevně~ hybem, které je upevněnovýklopně kolemsvíslého čepu v úklonu maximálně do 90 ° vůči drážce.Vynález se týká zařízení k posuvu horniny po počvě sloje, kterým se rozpojené uhlí ze spodní části porubu vyhrne na těžnĺ třídu. Nízke sloje se dobývají škrabákovými soupravami. Podle délky porubu a mohutností sloje se u této technologie používají škrabákové soupravy složené z různého počtu nádob mezi sebou oddělených dvířky. Po dojetí škrabákové nádoby do spodní úvratí porubu, nachází se rozpojené uhlí V celé nádobě, tj. ve všech díleoh, ale vyhrnutí rozpojeného uhlí je možné jen z předního dílu. Proto je nutno provádět zpětné zatahování rozpojovací nádoby tak dlouho, až se rozpojené uhlí ze zadního dílu nádoby postupně přesune do předního dílu a odtud se vyhrne na těžní třídu, Touto manipulací dochází až k 50 časovým ztrátám z celkového strojního času, což velmi nepříznívěovlivňuje výkon a dále častým několíkanáą sobným zpětným pohybem jsou přetěžovány elektromotory, dochází k jejich přehřívání a spalení. ~Uvedené nedostatky odstraňuje zařízeník posuvu horniny po počvě sloje podle vynálezu, jehož podstata- spočívá v tom, že je tvořeno kyvným nahrnovacím hradítkem posuvně uloženým na drážce a upevněným k tažnému prostředku s vratným pohybem,které je upevněno výklopně kolem svíslého čepu v úhlu maximálně do 90 ° vůči drážce.Použitím zařízení k posuvu horniny po počvě sloje - rozpojeného uhlí ve výrobě,u technologie dobývaní pomocí škrabákových souprav, se docílí jednak lepšího využití strojního času pro dobývaní, protože pro škrabákovou soupravu odpadne operace vyhrnování rozpojeného uhlí z porubuna těžní třídu, jednak se sníží prostoje do-.sud způsobené přehřátím a spálením elmotoru pohonu. škrabákové soupravy.Příkladné provedení zařízení k posuvu horniny po počvě sloje je schematícky znázorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled na zařízení porubu a obr. 2 částečný řez zařízení.V porubuji se slojí, pod nimíž se nacházítěžní třída 9 se sběrným dopravníkem 10je pomocí kotvicích stojek B zabudována drážka 2, na níž je suvně uloženo kyvhé nahrnovací hradítko 1, se svislým čepem 4 a omezovačem 5, které je upevněno pomocí úchytů 3.4 k tažnému prostředku 3 vytvořeným například dvoububnovým vrátkem 3.3 s lanem 3.1 a vratnou kladnicí 3.2. Po příjezdu a odjezdu škrabákové nádoby ze spodní Lívratě porubu nachází se nad těžní třídou 9, v porubu 5 mezipilířem 7 a drážkou 2 rozpojené uhlí, které .je nutno vyhrnout vytěžit na těžní třídu 9. Pomocí dvoububnového vrátku 3.3 se uvede do pohybu přesvratnou kladnici 3.2 lano 3.1, které je úchy- tem 3.4 upevněno k nahrnovacímu hradítku 1. Pohybující se lano 3.1 unáši po drážce 2 nahrnovací hradítko 1, a to tak, že při pohybu od těžní třídy 9 směrem do rubání se nalírnovací hradítko 1 v čepu 4 pootočí a příklopí k drážce 2 a naopak po prevedenéreverzaci dvoububnového vrátku 3.3, tj. přiopačném pohybu lana 3.1 se nahrnovací hradítko 1 posunujeppo drážce 2 z porubu B k těžní třídě 9. Při tomto pohybu vlívem přítomnost rozpojeněho uhlí, které vniká do prostoru mezi nahrnovací hradítko ladrážku 2, dochází k vyklopení nahrnovacího hradítka 1 směrem do clrážky 2 k pilíři 7 do 90 °, což je krajní poloha elíminována omezovačem 5, například řetězem. Aby vlivem odporu třením při činností zařízení podlevynálezu a při dojezdu škrabákové nádobydo spodní úvratě, nedošlo k nežádoucímu posunutí drážky 2 od pilíře 7, je tato upevněna v porubu 5 kotvicími stojkami 8. Činností dvoububnového vrátku 3.3 se dosahuje vratného pohybu nahrnovacím hradítkem 1, které postupně vyhrnuje rozpojené uhlí z porubu ü na sběrný dopravník 1 D umístěný na těžní třídě ll.Zařízení podle vynálezu je možno s úspěchem využít v hlubinných dolech při těžbě uhlí pomocí technologie dobývaní škrabakovýmí soupravamí a všude tam, kde je nutno uhlí nebo jinou sypkou hmotu nahrnout na dopravník nebo přemístit do iného prostoru.Zařízení k posuvu rozpojené horniny po počvě sloje vyznačené tím, že je tvořeno kyvným nahrnovacím hradítkem 1, suvně uloženým na drážce 2 a upevněným k tažněmu prostředku 3 s vratným pohybem,které je upevněno Výklopné kolem svislého čepu 4 V üklonu maximálně do 90 ° vůči drážce (2).

MPK / Značky

MPK: E21C 27/42

Značky: sloje, rozpojené, horniny, počvě, zařízení, posuvu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240143-zarizeni-k-posuvu-rozpojene-horniny-po-pocve-sloje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení k posuvu rozpojené horniny po počvě sloje</a>

Podobne patenty