Způsob přípravy alkydových pryskyřic

Číslo patentu: 240139

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mlynareík Dušan, Repáš Milan, Eiha Miloslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

í (40) zveřejněnms na as ~únAo PRO VYNALEZV 45 Vydáno 15 os 37 A omsvvAutor vynálezu NOVOTNÝ JAROSLAV ing REIZL MILAN ing KADLEČEK FRANTIŠEK, ÚSTI nad Labem(54) Způsob přípravy alkydových pryskyřicÚčelem řešení byl způsob přípravy a 1 ky 4 dových pryskyříc bez použití fenolických nebo alkylfenolických resolů.Účelu bylo dosaženo tím, že polyesteriíikace produktů alkoholýzy ftalanhydridem se provádí za přítomnosti maleinanhydridu,při molärním poměru kalafuna-maleinan- hydrid-ftalanhydrld 1 0,1 až 0,5 2 až 2,5.vynález se týká způsobu prípravy alkydových pryskyřic určených jako pojivo pro zá kladní nátěrové hmoty, přetíratelné synte-, Alkydové pryskyřice tvoří v soucasnédobět velmi rozsáhlou skupinu lakařských po jiv. Pro základní nátěrové hmoty je použl- .telný jen takový typ alkydu, který je po zaschnuti odolný vůči alifatickým, aromatic kým i kyslíkatým rozpouštědlům, protože nazákladní nátěr jsouhanášeny další vrstvyze syntetických nebo nitrocelulózových ná těrových hmot obsahujícich uvedená rozpouštědla. Proto jsou pro připravu základ ních náterových hmot používaný alkydy,i které obsahují vedle lněneho oleje vyšší po díl dřevného oleje a modifikované fenolickými nebo alkylfenolickými pryskyřicemi resolového typu. Použití dřevného oleje a lenolické pryskyřlce vede ke zvýšení odolnosti pojiva vůči rozpouštědlům. Použití uvedených složek má však i své nevýhody. Používané alkylresolové pryskyříce se vyrábí z drahé nedostatkové suroviny, druh a složení pryskyřice ovlivňují výsledné vlastnosti alkydové pryskyřice co do filtrovatelnosti jejího roztoku v důsledku různého obsahu výšemolekulárních podílů vznikajicich během reakce resolu s dvojnými vazbami olejové složky alkydu a jine.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob připravy alkydových pryskyřic vhodných zejména jako pojivo náterových hmot reakcl olejů, polyolů a karboxyloirých kyselín a polyesteriíikací produktů alkoholýzy ftalanhydridemza přítomnosti monokarboxylových kyselín, obsažených v kalaíuně a následnou modifikací vzniklého produktu dřevným olejem podle vynálezu tím, že se polyesterifikace provádí za přítomnosti maleínanhydridu, při molárním poměru kalafunaVýhodou způsobu~ připravy alkydových pryskyřlc podle vynálezu je možnost připravy alkydü pro základní naterove hmotybez použití fenolického nebo alkylfenolic kého resolu, a to reakcí rastlinných olejů,polyolů a karboxylových kyselín, respektive jejich anhydridů.Další podstatnou výhodou postupu podle vynálezu je vedle úspory drahé nedostatkové suroviny pro přípravu alkylfenolického resolu a snížení znečištění odpadnich vod vznikajíci při přípravě. tohoto resolu i odstranění vlivu kvality resolu na filtrovatelnost a vlastnosti náterového filmu v důsledku jeho kolisající reaktivity. Alkydová pryskyřice se připravuje v prvém stupni reakcí lněného oleje s glycerinem při teplotě 235 až 255 °C po dobu 0,5 až 3 hodin V inolárním poměru 1 4,5 až 5,5 za katalýzy kysličníkem či jinou solí těžkého kovu v množství 100 až 250 g, vztaženo na l kg molu oleje. Reakční směs se ochladí na 140 až 180 °C a podrobí esterifikaci směsi mono- a dikarboxylových kyselín a jejichanhydridů za-teploty do 250 ŠC v inertní atmosfére až do poklesu čísla kyselosti pod 25 mg KOH/g v takovém množství, aby výchozí poměr hydroxylových a karboxylových skupin byl 1,05 až 1,3 a obsah malelnanhydridu ve směsi kyselín a anhydrídů Z až 8 hmot., vztaženo na násadu kalafuny, ftalanhydridu a maleinanhydridu. získaný.produkt se podrobí reakci s dřevným olejem při teplotě do 250 °C až do dosažení požadovaných hodnot čísla kyselosti a viskozity, poté se ochladí a rozpustí v aromatických rozpouštědlech nebo směsi alifatických a aromatických rozpouštědel na 50- až 700/0 roztok. .Základní podmínkou vedle dodržení kvalitních ukazatelů lněného oleje, dřevného oleje a kalafuny je dodržení vzájomného po měru monokarbonových a dikarbonovýchkyselín a dodržení poměru maleinanhýdridu a ftalanhydridu, které zajištují vhodnou strukturu makromolekulární sítě. Podmínky,kladené na ostatní suroviny, jakož i způsob jarovedení reakce jsou v podstatě shodné jako pro jiná typy alkydů a kalafunových pryskyřic.Do reaktoru se předloží kalafuna, anhydrid kyseliny ftalové a maleinové a k této směsi se přidá reakční- produkt alkoholýzy lněného oleje glycerinem, připravený obvyklým způsobem tak, aby výsledná teplota reaktoru nepřestoupila 180 °C. obvyklým způsobem provedení alkoholýzy se rozumí vedení reakce za výše uvedeného molárního poměru složek a katalýzy kysličnikem či jinou solí têžkěho kovu při teplotě 230 až 250 °C.Další postup přípravy po přidání reakční ho produktualkoholýzy je závislý na volbě zařízení.Při tavicím způsobu se obsah reaktoru zamíchání postupně vyhřívá při zavádění nebo tvorbě inertní atmosféry na teplotu 240 Celsia za odchodu esterifikačních vod, které odcházejí především v první fázi vyhřívání. Při azeotropním způsobu se estrifikační vody odvádějí pomocí 2 až 3 0/0 hmot. vztaženo na násadu azeotropniho rozpouštědla jako například xylenu, a voda se 0 ddestilovává jako azeotrop.Při teplotě 235 až 255 °C se obsah reakto ru udržuje až do poklesu čísla kyselosti pod25 mg KOH/g obvykle po dobu 3 až 4 hodin,přičemž rychlost reakce je ovlivněna reakční teplotou, intenzitou míchání a uváděni inertního plynu. Poté se k reakční směse přidá dřevný olej, teplota se upraví na 230 až 250 C a po dosaženi požadované viskozity pryskyřice a čirosti se provede naředěni na 50- až 700/0 roztok v aromatickém, nebo směsi aromatického a alifatického ropouštědla, obvykle techn. xylenu a lakovêho benzínu.Způsob přípravy alkydových pryskyřlc vhodných zejména jako pojivo nátěrových hmot reakcí olejů, polyolü a karboxylových kyselín a polyesterífikací produktů alkoholýzy ftalanhydridem za přítomnostl monokarboxylových kyselín, obsažených v kala funě a následnou modifikací žzniklého pro- duktu dřevným olejom, vyznačený tímu, že se polyesteriíikace provádí za přítomnosti maleinanhydridu, při molárním poměru kalafuny maleinanhydridu ftalanhydridu 1 .0,1

MPK / Značky

MPK: C09D 3/64

Značky: alkydových, způsob, přípravy, pryskyřic

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240139-zpusob-pripravy-alkydovych-pryskyric.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy alkydových pryskyřic</a>

Podobne patenty