Trysková soustava pro hydropneumatické rozprašování s ionizační elektrodou

Číslo patentu: 240134

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lacko Ivan, Masárová 1ubomíra

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

A cum 451 Vydáno 15 os 37 V Ť 751 . o Autor vyndlezu ALEXANDER RADKO ŠRÚTKA VINCENC ing., LEDEČ nad Sázavou 4 A I(54) Tryskovâ soustava pro hydropneumatlckê rnzprašnvánÍ s ionizačoí elektroduu ~ l 2 Trysková soustava se používá v oboru povrchových úprav. vysokotlakým rozprašovéním nátěrových hmot v elektrostattckém poli. Účelom řešení je zlepšit rozprašování a .zamezit poškození a znečíštění ionizaöní elektrody. 4 Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením 5 kruhového mezikruží pro pomocný vzduch mezi otvorem v pouzdru a hranou elektro- í dy v oblasti vystupující rozprášené nátěro- vé hmoty. 5 ľryskovou soustavu je možno použít i pro stříkání jiných kapalin, například konzer- - 3 » vačních prostředků, v 4 9 o s§H§ o lvynález se týká tryskové soustavy pro hydropneumatické rozprašování s ionizační elektrodou.Trysková soustava slouží k rozprašování kapalín vysokým tlakem za podpory vzdu chu a ionizačního účinku. velmi vysokéhonapětí přivedeného na elektrodu trysky. Uplatní se především v technologii organických úprav Iakováním tekutými nátěrovými hmotami v elektrostatickém poli.sou známa provedení, kde elektroda VVN je vytvořena z drátu ústícího do prostoru tvorby paprsku, která je snadno zranitelná při čištění, přičemž vzduch příväděný k podpoře atomizace paprsku je vyveden radou otvorü uspořádaných v okolí otvoru trysky, které jsou náchylné k snadnému zmenšení s obtížnou možností čištění.Uvedené nedostatky odstraňuje tryskovésoustava pro hydropneumatické rozprašování s ionizační elektrodou podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že v pouzdru opatřeném radiálními otvory ve spodním okraji a v horní části Výčnělklł .je vložena dutá elektroda, po obvodu opatřená axiálnimi drážkami ústícimi do mezikruží vytvořeného otvoremv pouzdru a ionízační hranou elektrody, přičemž je v dutině elektro dy. vložena rozprašovacímtryska, kteráje-zajištěna trnem opatřeným diskovým kontaktem pro přívedení velmi vysokého napětí na hranu elektrody. j Hlavníyyhody uspořádání tryskové soustavy podle tohoto vynálezu spočívají, v tom,že íonizační hrana je chráněna proti poško 4z vytvoreného mezikruží zajišťuje stálou čistotu hrany, a tím je vysokou ionizační účinnost. - Na výkresu je na obr. 1 znäzorněn řez. tryskové soustavy podle vynálezu a způsobTrysková soustava podle obr. 1 je tvořena pouzdrem 1 s nalísovanou dutou elektrodou 2 s axiálními drážkami 6 tak, že její ionízační hrana 9 vytváří s otv-orem v pouzdru 1 mezikruží 7. V dutině elektrody 2 je vložena tryska 3, která je zajištěna trnem 4 opatřeným ve spodní části diskovým kontaktem 5. Takto vytvořena tryskové soustava se upíná ke stříkací pistoli čárkovaně vyznačenou upínací maticí za spodní okraj,opatření radiálnímí otvory 8. Výčnělky ll slouží k pootočení tryskové soustavy do požadované polohy při práci. Kapalina podvysokyrnvtlakem prochází trnem 4 a při vý stupu z otvoru trysky 3 dochází k jejímu rozprašování. Z mezikruží 7 vystupujíci vzduch ,oplachuje ionizační líranu 9 elektrody 2 a píxispívá jednak k dok-onalejšímu rozprášenl atomizaci kapaliny a především intenzívně nabíjí rozprášené kapičky kapaliny.wľrysková soustava podle tohoto vynálezu umožňuje při malých výrobních nákladećhzlepšit náročnou údržbu zařízení používa- Aných v prostředí barev a laků a zajišťuje vysokou účinnost elektrostatického nabíjení, čímž zlepšuje hygienu pracoviště a ekologií.ą Trysková soustava pro hydropneumatické rozprašování s ionizační elektrodou, vyznačená tím, že v pouzdru l opatřeném ve spodním okraji radiálními otvory 8 a v horní části výčnělky 10 je vložena dutá elektroda 2, po obvodu opatření axiál nímí drážkanii (s) ústícimi do mezikruží

MPK / Značky

MPK: B05B 5/02

Značky: trysková, soustava, rozprašování, hydropneumatické, ionizační, elektródou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240134-tryskova-soustava-pro-hydropneumaticke-rozprasovani-s-ionizacni-elektrodou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Trysková soustava pro hydropneumatické rozprašování s ionizační elektrodou</a>

Podobne patenty