Zařízení ke zhotovování úkosů do brusného kotouče

Číslo patentu: 240128

Dátum: 15.06.1987

Autor: Dolejský Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autor vynálezu ONÄK MILAN, BRNO54 ZařízeItí ke zhutuvování úknsůxdo brusnêhn kototlčeVynález se týká zařízení ke zhptovování úkosü do brusného kotouče, používaného při broušení na plochu při broušení na stroji Bph, například při broušení ozubených hřebenü, rybinových vedení apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je vytvořena tělesem, do něhož je shora zasunut do prismatického vedení ozubený hřeben,který je uložen svým ozubením do záběru s ozubeným kolem. Ozubené kolo je umístěno V tělesu a je napojeno na výkyvnou ruční páku. Vyčnívající ozubený konec ozubeného hřebenu. je ze dvou stran souose proti sobě opatřen kuželovými upínacími otvory pro diamantový držák. Těleso je shora uzavřeno prachovkou, navlečenou na ozubený hřeben. Ozubený hřeben je pifipojen na vratnou pružinu.Vynález se týka zařízení ke zhotovováiíí úkosü do brusnélío kotoiíče, používaného při broušení na plocho při broušení na stro ji Bph, například při broušení ozubených, lířebenü, rybinových vedení apodlNa bruskách na ploche ,se provádělo,tvarování brusných kotoučů ručně tak, že na úkosové vedení se přiložil diamantový držák a pak se tento po úkosovém vedení ručne p 0 S 0 llVä 1. Při ručním vedení diamantového držáku po nastavené úkosové kostce docházelo k bezprostřednímu styku ruky s brusným kotoučem, při němž vznikla možnost vážného úrazu.Výše uvedené nevýhody jsou odstraněny zařízením ke zhotovování úkosů do brusneho kotouče podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá V tom, že zařízení je vytvořeno tělesem, do něhož je shora zasunut do prismatického vedení ozubený hřeben, který je uložen svým ozubením do záběru s ozubeným kolem. Ozubené kolo je umístěno V tělesu a je napojeno na výkyvnou ruční páku. Vyčnívající ozubený konec ozubeného hřebenu je ze dvou stran souose proti sobě opatřen kuželovými upínacímí otvory pro díamantový držák. Těleso je shora uzavřeno prachovkou, navlečenon na ozubený hře 2401278ného kotouče jeznázorněno na přiloženém obrázku, přičemž čárkovaně je ještě naznačeno max vyklopené zařízení o 1802 čímž lze obtahovat i talířové brusy na přídavném. brusném zařízení pomocí fortuny. ZařízenLpodle vynálezu je umístěno .nazákladní desce 1, na které je ve středu výklopně upevněno těleso 2 na středovém čepu B. Těleso 2 je opatřeno v pravém dolním koncizákiadní desky 1 měřicím válečkem B, jako i v nejvzdálenějším zakončení dru hé zakladny, vedené kolmo od základní des-ky 1. Do tělesa 2 je shora zasunut ozubený hřeben 5, opatřený na vyčnívąjícím konci do obou stran kuželovým otvorem pro upevnění diamantového držáku 7 bud z pravé,či levé strany vzhledem k brusnému kotouči 10. Ozubený hřeben 5 je vedenprismaticky a je svým ozubením uložen do záberu s ozubeným kolem 3, které je napojeno naruční páku- tL-výklopnou shora dolů. ozu bený hřeben 5 je opatřen vratnou pružinou 11. Těleso 2 je uzavřeno prachovkou (i, nasunutou na ozubenéín hřebenu 5.Zařízení se na brusku upíná za základní desku 1, pomocí magnetického stolu obráběcího stroje. Vysouvání díamantového držáku 7 k brusnému kotoučí 1 I se provádíVýhody-zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že zabezpečujepřesné obtąžení úkosu na brusném kotouči, využívající osvedčeného principu sinusového pravítka. Další výhodou je dvojnásobííá délka pohybu diamantověho držáku od středového čepu do. vzdálenosti až 90 mm v polohách otoče ných k sobě o 180 a diamantový držák je přesouvárí pomocí vodicího ozubeněho hřebenu, který je veden v prisrnatickém vedení pomocí ozubeného kola, ovlädaného ruční pákou, čímž ruce pracovníka při ovládání ruční páky jsou bezpečně vzdáleny od brusného kotouče.Zařízení ke zhotovování ükosů do brus kotouče 10 je plynulý vzhledem k vůli v prismatíckém vedení ozubeného hřebenu 5ozubeneho převodu, vytvořeného z ozube ného hřebenu 5 a ozubeného kola 3. Oznbený hřeben 5 s vysunutým diamantovýrn dľŽäkEIll 7 se vrací zpět do výchozí polohy vlivem působení vratné pružiny 11. Nad středovým čepem l je upevněna směrem kolmým na základnídesku 1 šípka směřující na hrubový. ryskový. ukazatel stupňů pro ustavování. Přesná ustavování vyklopení tělesa-2 se provádí pomocí koncových měrek,pokladaných mezi základní desku 1 a měřicí váleček 8. .1. Zařízení ke zhotovování úkosů do brusného kotouče, připevněné na základní desku prostřednictvím středového čepu na principu sinusového pravítka a opatřené dvěma 1 něřicími válečky ze sinusového pratíka, vyznačené tím, že je Vytvořeno tělesem 2, do něhož je shora zasunut do prismatickélío vedení ozubený hřeben 5, uložený do záběru svým ozubenírn s ozubeným kolem 3, umístěným v tělesu 2 a napojeným na výkyvnou ruční páku 4, přičemž vyčnívající konec ozubeného hřebenu 5je opatřen ze dvou stran souose proti sobě kuželovými upínacími otvory pro diamantový držák 7.,2. Zařízení ke zhotovování úkosů do brusného kotouče podle bodu 1 vyznačené tím,že těleso 2 je shore uzavřeno prachovkou 6, navlečenou ,na ozubený hřeben 51.3. Zařízení ke zhotovování úkosů do brusného kotouče podle bodu 1 vyznačené tím,že ozubený hřeben 5 je připojen na vratnou pružinu 11.

MPK / Značky

MPK: B24B 53/04

Značky: úkosu, brusného, zhotovování, zařízení, kotouče

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240128-zarizeni-ke-zhotovovani-ukosu-do-brusneho-kotouce.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení ke zhotovování úkosů do brusného kotouče</a>

Podobne patenty