Způsob výroby bis- [.beta. - (4-acetamidofenoxy ) ethyl ] etheru

Číslo patentu: 240126

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Demovie Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

75 . Autor vynálezu TQMAN IAROMIRjrig. csc., PARDUBICE PSCHEIDT IŘÍ ing.,LAZNE BOHDANEČZpůsob výroby bís«ł~tł-acetamidofenoxyy ethyuetheru reakcí Zzľdichlordiethyletheru se tl-acetamidofenolem spočívá V tom, že se reakce provádí v prostředí n-butylalkoholu nebo ísobutylalkoholu za přĺtomnosti uhličitanu. draselného. Látka se používá ja~ ko antihelmintikum, zvláště při chovu ovcí.vynález se týká zjaůsobu přípravy bis(3-Il-acetamidotenoxyjethylletheru reakcí 4-acetamidotenolií s 2,2-dichlordiothyietherem v prostředí organického rozpouštědla typu alkoholů, popřípadě dimethylsnlfokidu,za prítomnosti báze a za případné přítomnosti jodidových iontů. Uvedená látka má významné biologgické nčiíiky, a moto se použivá jako antihcltiiiiitikuln, zvláště při ohovu ovcí. je pojasána obecná příprava typu těchto látek reakcí Il-acotamitlofeííolu s etherem obecného vzorceX-~CI-I 2 ĺšIł 1 à~ 0 Cli 2-~C H 2 - -X , kde X značí chlor, brom, jod, popřípadě arylsultonylskupiíiu, V prostředí organického rozpouštědla, například alkoholu, půiáľllĺhí) ÍtPĽOÍÍCKÉhO .rozpouštědla, například dimethylsulfoxidu nebo jejich směsi za katalyjako báze se Joužívá hydrid sodný nebo draselný, methanoláty sodný nebo draselný,popřípadě uhličitan draselný, jehož použití je popsáno za přítomnosti alifatického ketonu, například acetonu.Uvedené postupy podle jednotlivých variant mají řadu nevýhod, jako je náročná regenerace rozpouštědel z jejich směsi, nízký stupeň regenerace dimethylstílfozzídu s ohledem na jeho malou tepelnou stabililtu.,rizikové práce při používání sodíku, náročná likvidace destilačních zbytkůr s ohledem na respektování ekologických požadavků. Společným rysem všech variant je poměrně nízka výtěžnost na klíčové suroviny, která nepřevyšuje 60 0/0 teorie, a kvalitaproduktu, který je nutno čistit několikanásobnou krystalizací.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby bis-jő-acetamidofenoxyethyljetheru reakcí 4-acetamvidofenolu s 2,2-dichlordiethyletherem v prostředí organického rozpouštědla typu alkoholů, popřípadě dimethylsulfoxidu, za prítomnosti báze a za případné prítomnosti jodidových iontův podle tohoto vynálezu. Podstata spočíva v tom, že se reakce provádí v prostředí n-butylalkoholu nebo isobutýlalkoholu za přítomnosti uhličítanu draselného v množství 1 až 2 moly uhličitanu na 1 mol ZĽ-dichlordiethyletheru. způsobem podle vynálezu se získaprodukt ve velmi dobré kvalitě a vysokémvýtěžku až 76 0/0 teorie). Pro reakční rychlost i průběh reakce má výrazný vliv množství prítomné vody v reakční směsi. Optimální je pracovat tím způsobem, že se použijí vstupní suroviny prakticky bezvodé a reakční voda se neodstraňuje z reakčního systémuPo dokončení reakce se odstraní nerozpustné anorganické soli buď filtrací za horka, nebo extrakcí vodou při zvýšené teplotě. Po odstranění anorganických solí je výhodné provést azeotropické odvodnění,čímž se snižuje rozpustnost produktu. Po kleraci a krystalizaci se izoluje produkt,který bývá chromatograficky prakticky čis 4tý. V případě potřeby je možno provést reląrystalizaci z n-butylalkoholu za přítomnosti 025 0/0 vody, čímž se získá produkt farmaceutické kvality. -Matečné louhy po ltrystalizaci a azeotropickém odvodnění je možno použítjako. násadu pro další operaci ve fázi vlastní reakce. Rekrystalizaci je. také možno provést ve zředěném ethanolu.iná možnost spočíva v~ oddéstilování rozpouštědla, jnopřípadč za »sníženého tlaku.,vysrážení surového produktu vodouajeho rekrystalizáci. Výchozí 4-aceta 1 nidoteno 1 nemnsrbýt farmaceutické kvality, je možno zpracovat i technické zboží, které obsahuje například zvýšené, množství łl-chloracetanilidu. Vlastní reakci je výhodné provádět v inertní atmosfére, například pod dusíkem nebo oxidem uhličitým, protože získaný produkt je světlejší. . .Pro bližší objasnění podstaty rynálezu jsou dáleuvedeny příklady provedeníDo banky bylo předloženo 2000 ml isohutylalkoholu, 778 g Ił-acetamidofenolu, 358 gramů 2,2-dichlordiethyletheru a 515 g uhličitanu draselněho. Směs byla za míchání zahřáta k varu a po 100 hodinách varu pod zpětným chladičem byly anorganické soli odstraněny tiltrací. Filtrát byl ochlazen na 8 °C a vypadlý produkt byl izolován. Bylo získáno 650 g produktu, tj. 70 0/0 teorie o t. t. 160 až 161 °C, který překrystalizací zeposkytl čistou látku o t. t. 162 až 163 °C. P ř í k la d 2..Do banky bylo předloženo 2 000 ml n-butylalkoholtí, 778 g tl-acetamidotenolu, 15 g joclidu draselného,.100 m 1 dimethyisultoxidu,358 g 2,Zťdichlordiethyłetheru, 515, g uhličitantí draselného. Směs byla. za Iníchání zahřáta k varu a po 8 hodinách varu pod zpětným chladičem bylo přidáno opatrne 1,1 l vody. Vzniklý roztok anorganických solí byl za horka oddělen a z organické fáze byla azeotropickou destilací oddělena rozpuštěna voda. Přidáno 50 g karboratinu,za horka zfiltrovano a filtrát ochlazen na 0 °C. Vypadlý produkt byl lzolován, promyt n-butylalkoholem a vodou. Bylo získáno 707 gramů suchého produktu, tj. 76 0/0 teorie o t. t. 161 až 162 °C, který překrystalizací ze 70 ethylalkoholu poskytl Chromatografiaky čistý produkt o t. t. 163 až 164 °C.Do baňky bylo předloženo 2000 ml butyl-Aalkoholových matečných louhů .z rekrystalizace snrového produktu, které byly předem azeotropicky odvodněny. Potom bylo přidáno 786 g Il-acetamidotenolu technického, obsahujícího 1,5 9/0 Il-Chloracetanilidu, dalšíkomponenty a vlastní postup stejný jako u příkladu 2. Bylo získáno 729 g suchého produktu, tj. 78 0/0 teorie o t. t. 161 až 162 °C.Násada a vlastní provedení reakce je shodnê s popisem u příkladu 2, avšak po skončení reakce bylo provedeno oddestilování n-butylalkoholu téměř k suchu - přií dosažení teploty 140 °C v baňce. zbytky n butylalkoholu byly odstraněny za sníženého tlaku. Ke zbytku bylo opatrně přidáno 2,5 1 vody, čímž se rozpustí anorganícké soli a vysráží produkt. Vypadlý-produkt byl izolován, promyt vodou a přečištěn krystalízací z trojnásobku 60 esthanolu. Bylo zís k käno 700 g suchého produktu, tj. 75 0/0 teo rie o t. t. 162 až 163 °C, který byl Chromatograficky čistý.Způsob výroby bísLő-H-acetamidofeno xyethyletheru reakcí 4-acetamídofenolu s. 2,2-diohlordiethyletherem V prostředí organlckého rozpouštědla typu alkoholů, popřípadě dímethylsulfoxidu za prítomnosti báze a za případné přítomnosti jodidových iontů, vyznačující se tím, že se reakce provádí v prostředí n-butylalkoholu nebo isobutylalkoholu za přítomnosti uhličitanu draselné ho v množství 1 (až 2 moly uhličítanu dra selného na 1 mol 2,2 °-díchlordiethyletheru

MPK / Značky

MPK: A61K 31/09, C07C 43/205

Značky: výroby, etherů, způsob, 4-acetamidofenoxy, ethyl, beta

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-240126-zpusob-vyroby-bis-beta-4-acetamidofenoxy-ethyl-etheru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby bis- [.beta. - (4-acetamidofenoxy ) ethyl ] etheru</a>

Podobne patenty