Způsob přípravy cytosinu a jeho derivátů značených uhlíkem .sup.14.n.C

Číslo patentu: 239730

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pomykal Bohuš, Hrneioík Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(40) Zveřejněno 13 06 85 ÚŘ°R°WLE 1 V (45, Vydáno 15 04 e Aomsw WS mY FILIP JIŘÍ ing. CSc. HRADEC HHNEK ing., PRAHA(54) Způsob přípravy cytosinu a jeho deriváiů značených uhIikemCZpůsob připravy cytosinu a jeho derivátů značerąých C z výchozího uracilua jeho derivátů značených c, ,jehož podstata spočíúá v tom, že se uracil a jeho370 - 373 K .ua odpovídající 4 c značený thiouracil a jeho deriváty, na které se působí dále hez isolace hydrcxidem amonným ve směsi s díoxanem při. teplotě 370 - 373 K.Předměnem vynálezu je způsob prípravy cytoeinu a jeho derivátů značerąých uhlíkem MC. Dosud známé metody prípravy cytoeinu a jeho derivátů apočívaúí jednak v přímé ayntáze, jednak v konverei Z-thiouracilu na 2,4-dithiouracil a následující eelektivní aminaci a de eulfuraci (ZORBACH W. W., TIPSON R. S., ede. Synthetic Proceduree in Nucleic Acid Chemistry, Vol. 1., Wiley 8. Sona, n. v. 1968).13-5111 Cytoein byl připraven kondeneaoí diethylecetelu lqanacetaldełwdu s 1 .J-isłł močovinou (BENDICH A., Getler H., BROWN G. B. J. Biol. Chem., 111, 565 (1949). Tento postup pro syntézu cytoeinu a jeho derivátů značených 40 v různých polohách je málo vhod ný.Příprava U-HCJ cytoeinu bioeyntetickými metodemi je ekonomicky nevýhodná pro nízká chemické a radiochemické výtěžky (NEJEDLÝ Z., FILIP J. Radioisotopy á, 142) (1965).Podstatné příznivějäí situace je pri přípravě uraoilu a jeho derivátů označených isotopem HC. Jsou známy metody umožňující zavedení radioieotopu do různých poloh molekuly.(FILIP d. Radioisotopy L 2, 225 (1978) ). Kromě velmi dobrých rediochemicldch a chemických výtěžků jsou popeárty i postupy pro syntézu U-NC uracilu a U-MC Jthyminu.Řešení problémů základním i aplikovaného výzkumu na molekulární úrovni vyžaduje cytoein a jeho deriváty značenć v různých polohách radioisotopem HC, přičemž se často klade důraz na vysoké molovó aktivity.Tyto sloučeniny jsou dosud obtížné dostupná nebo nedostupné vůbec. Tuto nevýhodu odstraňuje předmětný vynález způeobu prípravy cytosiu a jeho deriváiů značených C spočívající v tom, že se uracil (resp. jeho deriváty) značený 4 G prevode v dioxenu (o obsahom 0,1 - 0,3 5 hInot. vody) působením sirníku foeforečného na odpovídající 4-ihiouracil znečený HC, který pak bez izolace v roztoku dioxenu a vodného hydroxidu amonnćho pri zvýšení teplote po skytne požadovaný cytoain (resp. jeho deriváty) znečený redioieotopem MC.Přínoaem vynálezu je nelezení takového postupu, který umožňuje z dostupných sloučenin uracilu a jeho derivátů znaćených HC připravit odpovídajicím způsobem MC značerw cytoeinTyto sloučeniny byly připraveny dříve s podstatné nižším radiochemickým výtěžkem nebo dosud jejich příprava nebyla popeáne vůbec.Nalezení optimálních podmínek a provedení celé reakce bez izolace meziproduktů umožňuje zpracovat s malými ztrátami i v mikroměřítku. Produkt reakění směsi je izolovdn preparativní papírovou chromatografií nebo metodou HPLG. Radiochemická čistota je vyšší než 98 5,což je důležité pro další aplikace.Využití postupu podle vynálezu umožnuje pripraviť. ĽZ-HCJ cytosin, Zpłñ-Mťlícytosin. U-Mcjcytosin, 11140 j-methyl-cytosin a další deriváty o vysokých molových aktivitách(nad 1,85 GBq na miliatom HC) s vysokým chemickým e radiochemickým výtěžkem.Radiochemická čistota zíakartého cytosinu i jeho derivátů značených redioisotopem HC je vhodna pro enzymovou syntézu dalších biologicky aktivních látek (např, Zĺdeoxycytidinu) odpovídajícím způsobem značených HC.185 MBq ĽZ-MC Uracilu (0,09 mmol) se odpaří V reačkni bance a přidá se 5,0 ml dioxanu (s obsahem 0,1 ~ 0,3 9 vody) a 33 mg sirníku fosforečného. Během jedné hodiny varu pod zpětným chladičem reakčni aměs obsahuje 90 - 95 96 Z-MC 4-th 1 ouraci 1 u. Reakční eměs se pře 3 A 239730pipotuje do anpule, pŕidá se 5 ml 35 vodného hydroxidu amonného. Ampule se zataví a umístí do ochranného kontaíheru, ktorý se zahřívá 20 hodin ha 363 - 373 K. Z reekční směsi se prepurativní popírovou chromatografií v soustavě ł-butanolw lqselina octová - voda(4 z 1 z 5) izoluje 2-0 cytosin. Radiochemická čistota produktu je nad 98 55 radiochemic ký výtěäak so - ao 5. Příklad 2185 Ioq p-140 Uracilu (0,02 Inol) se odpaří v reakční baňce, přidú se 1 ml dioxanu (a obsahom 0,1 - 0,3 ř vody) a 6 n simíku fosforečněho a vaří se pod zpětným chla dłču.Bihon 45 minut reakční nás zežloutne (kontrolní chromagogram TLC Silufol, soustava I-büanol - lqselina octová - voda (4 1 5). Reakční oněs obsahuje více než 90 5A LU- Clhtłúoracilu a přepipetuje se kvantitativnč .do anpule.Po přidání 1 nl 25 vodného hydroxidu anonnćho se enpule zataví a umístí do ochranného- kontaimru. Zahřívtao 23 hodin při 368 K. Iłreparatívní chronatografií na papíře Whatann č. 3v ooustavl 1-buteno 1 - łwnlína octovi - voda (4 1 i 5) 36 18011116 malá množství (9 - 08 MBq nezreegovanćho EJ-MGJ uracilu (5 - 10 i) a 101 - 138 lIBq U-HCJ cytosínu. Radiochemická čistotu U-Hclcytoeinu je vyšší než 98 , nulová aktivita je 8,0 GBqmnol.Příprava 5-( i týnethylcytosinu 74 llBqĽnothyl-ucjTłwnínu (0,038 mo 1) ae odpaří v reakční baňce a přidá se 1,6 nl dioxanu (s obaahel vody 0,1 - 0,3 S) a 10 mg sirníku fosforečného. Reakční eměs se zabiť-í vi k varu pod spätný chladiča po dobu 60 - 80 minuto ukončení reakce ukazuje jen malá množství (5 - 15 řhnezreagovanàého výchozího fneüAyl-MCJReakční slěo se ochladí a převedeądo anpule. Přidá se 1,7 m 1 koncentrovaného vodného hydroxídu anonněho a anpule ae zataví. V ochranné kontaineru se zahřívá 24 hodin při 368 - 373 K. B-Ľwclllsthylcytosin se isoluje preparativní papírovou chromatogrefií v aoustavě I-butanol - kyselina octová - voda (4 1 2 5). Získá se 37 - 44 MBq S-ĽMC nethylcytosinu (tjx 50 - 70 ř vztaženo na výchozí nethyl-Hqtľąyminu. Radiochenická čistota je lepší než 98 .Způsob přípravy cytosinu a jeho derivátů značeąých Ahlíksm c z výchozího uracilua jeho derivátů značenych uhlíka 4 c, vyznačujicí se tím, že se uracil a jeho deriváty mućenó uhlíka C přovedou působení sirníku fosforočného v dioxanovén roztoku obsahující051 až 0,3 i hmot. vody při teplotě 370 až 373 K na odpovídající uhlíkom C značení á-thiouracil a jeho deriváty, na které se působí dále bez isolace hydroxidem amonným ve smě si s dioxanem příteplotě 370 až 373 K.

MPK / Značky

MPK: C07D 239/47, G21G 5/00

Značky: způsob, přípravy, uhlíkem, značených, sup.14.n.c, derivátů, cytosinu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-239730-zpusob-pripravy-cytosinu-a-jeho-derivatu-znacenych-uhlikem-sup14nc.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy cytosinu a jeho derivátů značených uhlíkem .sup.14.n.C</a>

Podobne patenty