Zariadenie na lisovanie šťavy z rastlín pre testovacie účely

Číslo patentu: 239387

Dátum: 15.06.1987

Autori: Chromík Jindoich, Straková Jana

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

45 v a nos 7 ÚIAD no vvNAuazv ĺ y aus J 8 AOBJEVV75 Autor vynmezu DEBRE FRANTIŠEK ing., KEŽMAROK MAJERČÄK PAVOL, HUNCOVCE(54) Zariadenie na lisovanie šťavy z rastlín pre testovacie účelyZariadenie na lisovanie šťavy z rastlín je možné používať pri testovaní rastlín na napadnutie chorobami.Tým, že sa namiesto hladkých piacov~~ ných telies použili rýhované pracovné telesá, ktorých vzdialenosť nie je konštantné,ale sa dá .meniť, umožňuje toto zariadenie lisovat nielen listová, ale aj plátky plodov hľúz. Dá sa použiť vzorka, ktorá je uložená v sáčku z plastickej látky, čím sa zabráni kontraminácii medzi vzorkami.vynález rieši zariadenie na získavanie šťavy z listov a plodov rastlín, z ktorej možno testovacími nietodanli určiť napadnutie rastliny chorobami.Doteraz sa na získavaní šťavy z listovejčasti rastlín používali lisy s aktivnymi pra» ~covnými telesami, umývatelnými vodou. Pri použití nových metód testovania ELISA ~ test), toto omytienestačí a dochádza ku vzájomnej kontaminácii medzi vzorkami, čo ovplyvňuje presnosť testovacích metód. Doteraz používané zariadenia .neumožňovali ziskavanie šťavy z plodov hlúz rastlín a so zvýšenou potrebou testovania narastala aj spotreba vody na umývanie pracovných telies.Nevýhody doteraz známych zariadení na získavanie šťavy pre testovanie sú odstránené viynálozom, ktorého podstata spočíva v tom, že zariadenie pozostáva zo stojanu,na ktorom sú pomocou držiakov uchytené pracovne telesa. Pracovné telesá sú valcovitého tvaru pozdĺžne rýhované, jedno je hnacie, druhé hnané a zároveň posunovatelné tak, že ho možno prítlačným mechanizmom pritláčat k hnaciemu. Zo spodnej strany sú pracovné telesá kryté chráničom so štrbinou na zasúvanie vzoriek.Vzorky sú uložené v obaloch z p 1 astic~kých látok. Vzorka sa vloží do zariadenia a je pritláčaná podla potreby pritlačným telesom. Cez otvor obalu vyteká šťava do podloženej skúmavky.Výhodou tohoto zariadenia je že okrem listov. rastliny možvnoytakto llsovat aj plátky plodov. Pri práci netreba po každej vzorke pracovné telesá umývať a nedochádza ku vzájomnej kontraminácli medzi jednotlivými vzorkami.Príklad prevedenia takéhoto zariadenia na získavanie šťavy je na pripojených výkre~ soch, kde na obr. 1 je čelný pohľad na zariadenie a na obr. 2 bočný pohľad na toZariadenie na lisovanie šťavy z rastlín pre testovacie účely pozostáva zo stojanu 1, na ktorom sú na pevnom vertikálnom držiakn 2 a na otočnom vertikálnom držiaku 3, uchytené ložiskové domčeky 4 a v nich uložené hnacie rýhované pracovné teleso 5 a hnané rýhované pracovné teleso 6, navzájom spojené mechanickým prevodom 7. Otočný vertikálny držiak 3, spolu s rýhovaným pracovným telesom ü je pomo~ cou p-rítlačnej jednotky 8 pritláčaný k rýhovanému pracovnému telesu 5. Po ukončení pritlaku sa pomocou pružiny 9 vráti držiak 3 do východzej polohy.Zariadenie na lisovanie šťavy z rastlín pre testovacie účely, vyznačené tým, že k pevnému stojanu 1 sú v pevnom vertikálnom držiaka 2 a otočnom rertilsálnom držiaku 3, otočne uložené hnacie rýhované pracovné teleso 5 a hnané rýhovanépracovné teleso 6, ktoré sú navzájom spojené mechanickým prevodom 7 a po~~ mocou prítlačnej jednotky 8 je otočný vertikálny držiak 3 spolu s hnaným rýhovaným pracovným telesom 6 pritláčaný k hnaciemu pracovnému telesL 1 5.

MPK / Značky

MPK: A23L 2/04

Značky: účely, lisovanie, rastlín, zariadenie, stavy, testovacie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-239387-zariadenie-na-lisovanie-stavy-z-rastlin-pre-testovacie-ucely.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na lisovanie šťavy z rastlín pre testovacie účely</a>

Podobne patenty