Železobetónové nástroje s plastovaným povrchom pre plošné tvárnenie veľkorozmerových súčastí

Číslo patentu: 239177

Dátum: 15.05.1987

Autori: Polák Juraj, Polák Karol, Šulová Viera

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka železobetónových nástrojov s plastovaným povrchom pre plošné tvárnenie veľkorozmerových súčiastok najmä výbuchom, ktoré sú konštrukčne prevedené vo forme laminovaného kompozitu, pozostávajúceho z prvej vrstvy z epoxidovej živice, nanesenej na základný sadrový model potretý separátorom, na ktorú je nanesená ďalšia vrstva kompozitu na báze epoxidovej živice s obsahom 50 % koloidného prášku Al2O3 rozptýleného v základnej zložke, potom sú nanesené vrstvy v počte 2 až 10 z polyesterov vystužených sklenenými tkaninami, kde pred poslednými piatimi vrstvami sú do kompozitu zabudované oceľové záliatky a príchytky, na ktoré sú po stuhnutí kompozitu pripojené oceľové rohože a betonárskym železom vystužená kostra, ktorá po vyplnení rýchlotuhnucim betónom tvorí ucelený blok nástroja.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD mo vvNALv 45 Vydané 15 05 37 A OBJEVY(75) Amor vynálezu POLÄK KAROL doc. ing. CSO., POLAK JURAJ, POLÄK KAROL m 1.,ŠULOVÁ VIERA ing., BRATISLAVA54 železobetónové nástroje s plastovaným lllvľcĺlülłl pre plošné tvármznie reľkornzlnerových súčastívynález sa týka železobetónových nástrojov s plastovaným povrchom pre plošné tvárnenie veľkorozmerových súčiastok najmä výbuchom, kľüľé sú »konštrukčne prevedené vo forme lamínovaného kompozitu,pozostávajúceho z prve vrstvy z epoxidovej živice, nanesenej na základný sadrový Inodel xpotretý separátororn, na ktorú je 1121119 sená ďalšia vrstva konlpozitu na báze epoXWJc-vej živín s obsahom 50 0/0 kovloidného prášku Alz-Os rozptýlenéhuo v základnej z 1 ož« ke, potom sú neneseme vrstvy v počte 2 až 10 z polyesterov vystužer 1 ých sklenenými tkaninami, kde pred poslednými piatimi vrstvami sú do kompozitu zabudované oceľové záliatzky a príchytky, na ktoré sú po stuhnutí Kormpozitu pripojené oceľové rohože a betonársllçym železom vystužená kostra,ktorá po vyplnení rýchlotLnhnucím betönom tvorí ucelený blok nástroja.vynález sa týka konštrukčného prevedenia železobetónových nástrojov s plastovaným povrchom pre plošné tvárnenie, hlavne pre velkorozmerové súčiastky.Z 0 súčasného stavu techniky je známe,že výroba velkorozmerových nástrojov je veľmi obtiažne realizovatelná metódami strojárskej technológie, preto sa hľadajú nekonvečné prístupy k ich výrobe, napríklad delením na menšie segmenty, ich skladaním do rámov, alebo sa vyrábajú celé z plastov,dreva, betónu a pod. Tieto cesty sú nákladné a často čo do presu-osti a drsnosti povrchu neúspešne.Známe Spôsoby výroby týchto velke-rozmerovýoh nástrojov podla súčasného stavu techniky neumožňujú celistvú konštrukciu nástrojov s požiadavkami na celkovú presnosť, .drsn-ost povrchu a požadovaný tvar a rozmery bez nákladných dokončovacích nástrojárskych prác, najmä ručným brúsenim a leštením.Horeuvedene nedostatky odstraňuje a technický problém rieši nová konštrukcia železobetónových nástrojov pre plošné tvárinenie velkororzmerových súčiastok, ktorých podstatou je, že pozostávajú z .prvej vrstvy epoąxidovej živice o hrúbke 0,5 až 1,0 mm,nanesenej na základný sadrový model potretý separátoroni, z druhej vrstvy kompozitu na báze epoxidovej živice s obsahom 5 U koloidnélio, prášku Al 2 O 3 rozptýleného v základnej zložke, nanesenej na prvej vrstve do hrúbky 0,53,5 mm, na ktorú sú inanášané ďalšie ivrstvy v počte 2 až 10 oPred poslednými piatimi vrstvami sú do kompozitu zabudované ocelové zäliatky »a príchytky, na ktoré sú po stuhnu.tí kompozitu pripojené ocelové rohože a betoná-rskym železom vystužená kostra, ktorá po vyplnení rýchlotuhrnúcim betonom vytvára ucelený blok nástroja. Laminovaná vrstva s osadenými prichytkami, ktoré spájajú plastovanú povrchovú vrstvu cez ocelové roho 4že so železobetónom umiestneným v kostre,predstavuje minimálnu hrúbku 2/3 maximálnej hĺbky modelovaného výstupu alebo dntiny nástroja.Na pripojenom výkrese obr. 1 je V nárysev reze znázornená konštrukčné prevedenieŽelezobetonovy .nástroj s plastovaným povrchom pre plošné tvárnenie ,velk-orozmerových súčiastok ako je konštrukčne znázornený na obr. 1, pozostáva z ,prvej vrstvy epoxidovej živice 4 o hrúbke 0,5 až 1,0 mm,nanesenej na základný sadrový míodel 1,uložený na základovej doske 2 a potretý separátorom 3, potom z druhej vrstvy 5 kompozitu na báze epoxidovej živice s obsahom 50 0/0 k-oloidného .prášku Al 2 i 03, rozptýleného v základnej zložke, nanesenej »na prvej VYSĎVB 4 do hrúbky 0,5 až 3,5 mm, na ktorú sú nanášane ďalšie vrstvy B v počte 2 až ID o hrúbke 10 až 20 mm z polyesterov vystuženýoh sklenenými tkaninami, kde pred poslednými piatimi vrstvami 6 sú do kompozitu zabud-ované ocelové záliatky a príchytky 7, na ktoré sú po stuhnutí kompozitL 1 pripojené ocelové rohože 8 a betonárskym železom vystužená kostra 9, ktoré po vyplnení rýchlotuhnucim betónom 11 vytvárajú ucelený blok nástroja.Laminovaná vrstva li s osadenými príchytkami 7, ktoré spájajú plastovanú povrchovú vrstvu cez ocelové rohože 8 so železobetónom, predstavuje minimálnu hrúbku 2/3 maximálnej hĺbky modelovaného výstupku 10 alebo dutiny nástroja.Podla konštrukcie, ktorá je predmetom vynálezu, b-Ol zhotovený nástroj pre plošné tvárnenie velkorozmerových súčiastok tvoriacich súčasť fontány, ktorý Vykazoval odolnosť proti tlaku až 200 MPa. Vykazoval tiež dobrú kvalitu povrchu a oteruvzdornost,kde súčinitel trenia bol v hodnote pod 0,05Využitie prevedenia železobetónových nástrojov podľa vynálezu je hlavne v oblasti tvárnenia velkorozrneroivých súčastí výbuchom.1. Železo-betónový nástroj s plastovaným povrchom pre plošné tvárnenie vellkorozmerových súčiastí, najmä výbuchom, vyznačujúci sa tým, že pozostáva z prvej vrstvy epoxidovej živice 4 o hrúbke 0,5 až 1,0 mm nanesenej na základný sadrový model 1 potretý separátorom 3, z druhej .vrstvy 5 kompozitu na báze epoxidovej živice s obsahom 50 0/0 koloidného prášku A 120 rozptýleného v základnej zložke, nainesenej na prvej vrstve 4 do hrúbky 0,5 až 3,5 .mm,na ktorú sú nanášane ďalšie vrstvy B v počte 2 až ~ 10 o hrúbke 10 až 2 v 0 mm z polyesterov vystuženě sklenenými tkaninami,kde pred poslednými piatimi vrstvami sú dokompozitu zabudované ocelové záliatky a príchytky 7, na ktoré sú po stuhnutĺ lkompozitu pripojené ocelové rohože 8 a betonárskym železom vystužená kostra 9,ktorá po vyplnení rýchlotuhnucim betónom 11 vytvára ucelený blok nástroja.2. Železobetónový nástroj podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že lamíinovaná vrstva 6 s osadenými príchytkami 7, ktoré spájajú plastovanú povrchovú vrstvu cez ocelové rohože 8 so železobetónom, predstavuje minimálnu hrúbku 2/3 maximálnej hlbky m-odelovaného výstupku 10 alebo dutiny nástroja.

MPK / Značky

MPK: B22C 23/00

Značky: súčastí, tvárnenie, nástroje, povrchom, plošné, velkorozměrových, plastovaným, železobetónové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-239177-zelezobetonove-nastroje-s-plastovanym-povrchom-pre-plosne-tvarnenie-velkorozmerovych-sucasti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Železobetónové nástroje s plastovaným povrchom pre plošné tvárnenie veľkorozmerových súčastí</a>

Podobne patenty