Automatický regulátor vetrania fóliovníkov

Číslo patentu: 238867

Dátum: 15.05.1987

Autor: Huszár Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález spadá do odboru konštrukcie zariadení regulácie teploty. Rieši automatický regulátor vetrania fóliovníkov. Tento pozostáva z trubky uzavretej na jednom konci dnom a nalievacím otvorom pre náplň. V trubke je umiestnený vlnovec s piestom vlnovca. Vlnovec je upevnený na čelnú dosku, ktorá uzatvára druhý koniec trubky. Na čelnej doske je vodiaci otvor pre pohyb piestu vlnovca a upevnený držiak páky.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VVNÁlEZV 45 Vydané 15 D 5 87 Á OBJEVY(75) Autor vynálezu HUSZAR LADISLAV, BRATISLAVA(54) Automatický regulátor vetrania fóliovníkovvynález spadá do odboru konštrukcie zariadení regulácie teploty. Ríeší automatický regulátor vetraniatöliovník-ov. Tento .pozostáva z truibky uzavretej na jednom konci dnom a nalievacím otvorom pre náplň. V trubke je umiestnený vlnovec s píestom v 1 novca. Vlnovec je opevnený na Čeilľlü dosku,ktorá uzatvára druhý koniec trubky. Na čel» nej doske je vodiaci -otvor pre pohyb piestu vlnovca a opevnený držiak páky.Vynälez sa .týtka automatického regulátora vetranie fóliovníkov.Doteraz popísané zariadenie konštruované na princípe regulácie teploty na základe rozťažnosti sú prispôsobené pre ten, ktorý účel. Tak najpríklad termostaty s vlnovcom pouižité na reguláciu obehu chladiacej vody, na spínanie elektrickýcih obvodov, prípadne na reguláciu pneumatických veličín. Riešenie zariadenia na vetranie skleníkov,najmä follovnivkov doteraz popísané nie je.Uvedené nedostatky rieši automatický regulátor vetranla fóliovnlkov podľa vynálezu, pozostávajúci z trubky uzavretej .na jesdnom. konci dnom a nalievacím otvorom, v ktorej je umiestnený vlnovec s piestom vln-ovca a je upevnený na čelnú dosku, ktorá uzatvára .druhý koniec trubky. Na čelnej doske je otvor pre pohyb piestu a uipevnený držiak páky a otvory pre .pripevnenie regulát-ora na okenný rám.Výhodou automatického regulátora vetrania fóllovníkonv je, že sa jedná o jednoduché zariadenie, použitím ktorého sa stáva vetranie plynulé a spoľahlivé oproti doteraz po 4uživanému ruwčnému vetraniu, čím vznikajú časové úspory pre používateľa zariadenia podľa vynálezu.Ďalšou výhod-ou jeho použitia je, že regulátor vetranie podľa vynálezu nepotrebuje žiadne náklady na energiu ani údržbu.Predmet vynálezu je schématicky znázornený na výkrese v pozdĺžnom reze.Automatický regulátor vetranie fóliovníkov pozostáva z trubky 1 uzavretej na jednom konci (dnom 7, s nalievacím otvor-om 9 pre najplň 8. V trwbke 1 je umiestnený vlnovec 2 s pripevneným piestom 3. Vlnovec 2 je upevnený na -čelrrú d-osku 4, ktorá uzatvára druhý koniec trubky 1. Na čelnej doske 4 je vodiaci otvor ll pre pohyb piestu vlnovca 3 a opevnený držiak 5 páky 6.Na čelnej d-oske 4 je vodiaci otvor 10 pre pohyb plestu, opevnený držiak 5 .páky 6 a otv-ory 11 na uchytenie. Paka li je otočne uložená.V dne 7 je nalievací otvor 9 a otvory 11 na ucthytenie. Riešenie podľa vvnálezu je zároveň použiteľné na vetranie iných typov Skleník-ov.Automatický regulátor vetranie fóli-ovnikov sa vyznačuje tým, že pozostáva z trubky l uzavretej na je.d-nom kon-ci dnom 7, v ktorom je upravený nalieivałci otvor 9 pre.náplň 8, v trubke 1 je umiestnený v 1 n-o vec 2 s piestom 3, ktorý je opevnený na čelnú dosku 4 uzatvárajúcu druhý koniec trubky 1, pričom na čelnej doske 4 je upravený otvor 110 pre vedenie plestu 3 a upev-nený držiak 5 páky 61.

MPK / Značky

MPK: A01G 9/24

Značky: automatický, vetrania, regulátor, fóliovníkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-238867-automaticky-regulator-vetrania-foliovnikov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automatický regulátor vetrania fóliovníkov</a>

Podobne patenty