Pohyblivý rošt kotla na tuhé palivá

Číslo patentu: 238865

Dátum: 15.05.1987

Autori: Gramata Jozef, Lapišák Ivan, Cichý Ján, Kostura Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pohyblivý rošt je určený pre kotly, u ktorých tuhé palivá sú spaľované vo vrstvách. Pohyblivý rošt je vytvorený pevným nosičom s pevnými roštnicami, nad ktorými je umiestnený pohyblivý nosič s výkyvnými roštnicami. Pevné roštnice sú usporiadané v niekoľkých radách s medzerami, aj výkyvne roštnice sú usporiadané v niekoľkých radách s medzerami. Medzery slúžia k odstraňovaniu škváry a v(čších kusov nehorľavín z odhoreného paliva.

Text

Pozerať všetko

šêšêłiítíšžľššš POPIS vYNÁiEzv çąssses 19, 11 (m(75) 4 Autor vyuálezu KOSTURA MICHAL mg., FANDULA JAN, SNINA, GRAMATA JOZEF m 3, LAFIŠÁI( IVAN, MEDZILABORCE, CICHÝ JÁN, HRABOVEC nad Laborcem54 Puhyblivý rošt kotla na tuhé paliváPohybiivý rošt je určený pre kotly, u kto~ rých tuhé palivá sú spaľované vo vrstvách. Pohyblivý rošt je vytvorený pevným nosičom s pevnými roštnicami, nad ktorými je umiestnený pohyblivý nosič s Nýkyvnými roštnicami. Pevné roštnice sú usporiadané v niekoľkých radách s medze-rami, aj výkyvne roštnice sú usporiadané v niekoľkých radách s medzerami. Medzery slúžia k odst-raň-ovaniu škváry a väčších kusov nehor~ ľavín z odhorenéiho paliva.vynález ,sa týka pohyblivého roštu kotla Ina tuhé pal-ĺvitnajmä roštu šachtových fkotlov..Doteraz sú známe rôzne druhy roštov,napr. ručných, polomechanických, mechanických, automaticky pracujúcich pohyblivých roštov, pohyblivých rošt-ov tvorených niekoľkými radmi roštníc. Roštnice týchto roštov majú plniť funkciu prívodu spaľovacieho vzduchu, -odvodu tuhých zbytkov, podopierania paliva a zamedzenia prepadávania paliva.Nevýhodou týchto roštov je, že bud neplnia niektorú z týchto funkcií dostatočne,najmä funkciu odvodu tuhýcth zby.tk-ov po vyhorení menej hodnotného paliva, alebo plnia všetky funkcie, avšak za cenu konštrukčnej zložitosti a výrobnej náročnosti.Urvedené nedostatky podstatne zmenšuje predložený vynález, ktoreho podstata spočíva v tom, že pohyblivý rošt pozostáva z.pevných -roštnic, uložených v radách s Inedzerami na pevnom nosiči a z výkyvných roštnitc, uložených v radách s medzerami ina pohyblivom nosiči. Pohyblivý nosič je umiestnený nad pevnými roštvnicami.Výkyvné rošthice sú uložené na pohybliv-om nosiči jednostranne výkyvne, pričom ich »volné konce sa opierajú o pevné roštnice a zakrývavjú tak medzery medzi nimi. Nad medzerami pevného nosiča sú v priestore topeništa umiestnené vodou chladené telesá, výhodne tvaru Striešky.Pchyublivý rošt podľa tohto vynálezu splňuje všetky fuunkčhé požiadavky kladené najmä na -rošty šachtových kotlov pri konštrukčne nenáročnosti a spoľahlivosti prevádzky. Hlavnou jeh-o výhodou je, že zabraňuje sjpekaniu zpaliva, čo umožňuje dobré vy.h-orenie aj spekarvých, málo hodnotných tuhých palív. Umožňuje .dobrý odvod šlkváry, popola a väčších kusov nehorľavín, ktoré sa bežne vyskytujú v menej hodnotných palivách, pritom. zaisťuje dokonalý prívod vzduchu.Na pripojenom výkrese je znázornený jeden príklad prevedenia vynálezu u šachtového k-otla. Obr. 1 znázorňuje šachtový kototl v pozdlžnom reze a obr. 2 .v priečnom reze.Na pevnom -nosirči 2 zvarovanej konštrukcie sú uložené. liatinové pevné roštnice 1 v troch radách za sebou tak, že medzi radami je vytvorená medzera 5. Nad pevným nosičom 2 je uložený pohyblivý nosič 4. je zvarovanej konštrukcie a jeho poloha a možnost pohybu nad pevným novsičom 2 je zabezpečená vodiacimi kolieskami B, o-dv-aľujúcimi sa na pevnom nosiči 2.sNa spojovacich tyčiach 9 pohybliivého »nosiča 4 sú uložené liatinové Výkyvné r-oštnice 3 v troch radách. ich volné konce sa opierajú o pevné roštnice 1. Medzi radami výkyvných roštnnic 3 sú medzery E. V kludovej polohe liatinové Výkyvné roštnice 3 zakrývajú medzery 5 medzi radaml liatinových pevných roštníc 1.Nad medzerami 5 sú v priestore topeništa umiestnené dve vodou chladené telesá 7. Tieto sú súčasťou vodného plášťa kotla 10 a je v nich kotlová voda. Pohyblivý -nosič 4 je cez t 1 ah 11 o~ 11 a vačku 12 spojený s poháňacim üstrojenstvom 13. Program 15 spaľovacieho procesu je riadený termostatický-m snímačom 14.V priebehu spaľovania na pohyblivom rošte sa tvorí popol a škvára. Tým sa zníži sálavý účinok horiaceho paliva na termostatický snímač 14. Po dosiahnutí nastavenej hodnoty termostatický snímač 14 odovzdá signál programu 15.Poháňacie ústrojenstvo 13 vykoná vratný pohyb. Posunie pohyblivý nosi-č 4 s výkyvnými roštnicami 3 do -krajnej p-olohy a spat do kiudoveąj polohy. Pri tomto pohybe odhorené zbytky uprepadnú z medzery 6 cez medzeru 5 do škvárove jimky 16 a Výkyvné roštnice 3 zároveň mechanicky pôsobia na palivo, čim zabraňujú jeho spekaniu. V polohe, ked .sú vzájomne prekryté medzery 5 a 6 plnia svoju funkciu telesá 7 tým, že podopierajwú neshorené tuhé palivo a zabraňujú jeho vypadávania.Pohyblivý rošt podľa vynálezu je možné s výhodou použiť nielen u šachtových kotlov, ale aj u iných typov kotlov na tuhé palivá v topeništiawclh, V ktorých dochádza k vrstvovému spaľovania tuhého npaliva.ll. Pohyblivý »rošt kotla na tuhé jpalivá vyznačený tým, že pozostáva z pevných roštnic 1 uložených v radách s medzerami 5 na pevnom nosiči 2, nad ktorými je umiestnený pohýblivý nosič 4 S výkyvnými roštrnicami 3 uloženými v radách s medzerami 06, a to jednostranne výkyvune rna spo jovacich tyčiach 9, pričom ich voľné strany sa opierajú o pevné roštnice 1 a zakrývajú tak medzery 5 medzi nimi.Z. Pohvbllvý rošt podľa bodu 1, vyznačený tým, že nad medzerami 5 pevného nosiča( 2 sú v priestore topeništa umiestnené vodou chladené ,telesá 7 tvaru striešlky.

MPK / Značky

MPK: F23H 13/00

Značky: pohyblivý, paliva, kotla, rošt, tuhé

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-238865-pohyblivy-rost-kotla-na-tuhe-paliva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohyblivý rošt kotla na tuhé palivá</a>

Podobne patenty