Spôsob fixovania tepelno-izolačného materiálu na stavebné objekty alebo dielce

Číslo patentu: 238839

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mitter Ladislav, Mitter Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob fixovania tepelno-izolačného materiálu na stavebné objekty, alebo dielce sa dotýka oboru stavebníctva. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na fixovanie sa používa zmes vo vyhovujúcom pomere, pozostávajúca z piesku, sadry a cementu dispergovaná do zriedenej vodnej emulzie polymérov, ktoré po vysušení už nie sú rozpustné vo vode a poskytujú súvislý film. S výhodou možno využiť v stavebníctve na fixovanie tepelno-izolačných materiálov, prednostne polystyrén, veľmi jednoduchým spôsobom, alebo zvýšiť tepelnú izoláciu už na jestvujúcich budovách.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynñlezu MITTER LADISLAV ing., NOVÄKY, MITTER LADISLAV Ing. nn., TRENCIN,MITTER JURAJ, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ54 Spôsob ľixovania tepeluu-iznlačnêhu materiálu na stavebné objekty alebo dielceSpôsob fíxovanía tepelno-izolačného materiálu na stavebné objekty, alebo dielce sa dotýka oboru stavebníctve.Podstata vynálezu spočíva v tom, že na fixovanie sa používa zmes vo vyhovujúcom pomere, pozostávajúca z piesku, sadry a cementu dispergovaná do zriedenej vodnej emulzíe polymérov, ktoré po vysušení už nie sú rozpustné vo vode a poskytujú súvíslý film.S výhodou možno využiť v stavebníctve na fixovanie tepelne-izolačných materiálov,prednostne polystyrén, veľmi jednoduchým spôsobom, alebo zvýšiť tepelnú izoláciu už na jestvujúcich budovách.Vynález sa týka. spôsobu fixovania tepelno-izolačného materiálu na stavebné objekty alebo dielce prostrednictvom zmesi pozostávajúcej z anorganických komponentov Vo forme vodnej disperzie V zriedelíom latexe polyvinylacetátíi, značné množstvo tepelnej energie uniká cez nedokonale izolované stavebné časti obytných bytov. Zvlášť V poslednej dobe sa Venuje velká pozornost na zníženie tejto straty.Literatúra popisuje niekoľko postupov,ktoré bud smerujú na zníženie tepelnej vodivosti priamo stavebného dielca, alebo izolačný materiál je fitzovaný na povrchu stavebného dielca alebo konštrukcie. Napríklad expandovaný perlit je pomiešaný s maltou a tak nanesený na stavebnú konštrukciu.e známy postup, u ktorého izolačné vložky sú fixované prostredníctvom oceľovej konštrukcie pomocou cementovej malty o hrúbke 25 mm. Iný postup využíva tú možnosť, že izolačné dosky iixuje mechanicky,napriklad šrobením. Sú spôsoby, ktoré na fixovanie izolačneho materiálu používajú 1 epidla latex kaučuku.Aplikácia uvedených postupov má uľČltê nevýhody. V ,prípade používania perlitovej malty možnost zníženia tepelnej vodivosti je obmedzená maximálne možným pomerom perlltu a malty. V prípade používania len cemcntove malty izolačné vložky musia byt špeciálne upravené, čo podstatne zvyšuje náklady tepelnej izolácie s prácnostou postupu. Mechanický spôsob iixovania, napríklad šrobením je značne časovo náročný a vyžaduje si úpravu podkladov. Používanie lepidla na kaučnku je nákladné a úprava podkladov je časovo Velmi náročná.Tieto nedostatky odstráni spôsob fixovania tepelno-izolačnélao materiálu podľa vynálezu, ktorého podstata je V tom, že so uskutoční Vytvrdzujíicou zmesou, ktorá je dispergovćiíiá do 4 až 6 vodnej emulzie polymernych látok, ktoré po Vysušení poskytujú súvislý film Vo vode už nerozpustný, s výhodou polystyrén. Správny pomer komponentov zaručuje získavanie takej disperzia, ktorá má dostatočnú adhéziu k stavebným tlielcom, resp. izolačnému materiálu už hneď po prilepení na stavebné dielce. Suchý jiiesok o zrnitosti 1 mm, sádra a cement, napriklad V cementovej miešačke sa miešajú, pokial nevznikne homogenná zmes 10 až 15 min. ľáto zmes je potom dispergovaná pred použitím napríklad do zriedenej vodnej emulzie polyvinylacetátu. Disperzia sa nenesie na povrch izolačnej dosky rovnomerne a počká, pokial disperzia nenaberie tixotropné Vlastnosti natoľko, aby V zvislej polohe disperzia 11 ž bola netečná. Potom izolačné doska sa pritlačí na stavebné dielce.Na úpravu vonkajšieho povrchu sa používa tá istá zmes, len sa pripraví zriedenejšia disperzia, na povrchu ktorej po Vysušeníuž je možné nanášat aj tradičnú Vápennú maltu.Spôsob tiírovania tepelnoizolačného materiálu vytvrdzujúcou. zmesou podľa tohto Vynálezu má oproti doterajším spôsobom viac výhod.Disperzia má tizotropíié vlastnosti, čo umožňuje jednoduchú manipuláciu pri lepení izolačného materiálu na stenu. Použitá disperzia hned po pritlačení na stenu natolko stuhne, že sa udrží na povrchu stien a nie je nutné dielce mechanicky zaistiť proti posunutiu.Príprava zmesi alebo disperzia si nevyžaduje žíadne investičné náklady a je možné ju priamo pripravovať na stavbe.Z uvedeného Vyplýva, že predmet vynálezu môže využívať aj individuálny Stavebnik,a to nielen pri ukončení novostavby, ale aj pre dodatočnú úpravu už jestvujúcich rodinných domkov.Z ekonomického hladiska použitie navrhovanej metódy má nesmierny Význam, nakolko materiálové náklady na prilepenie a vonkajšiu úpravu na 1 m tepelne-izolačného materiálu sa pohybuje okolo 6 až 7 Kčs pričom tepelné straty spôsobené prechodom tepla cez stavebné dielce sa podstatne znížia až dvojnásobne.Navrhovaný spôsob prípravy a použitie nevyžaduje žiadnu odbornú kvalifikáciu pracovníka, alebo použitie špeciálnych pomôcok, ani náročnú úpravu podkladov.Počas prípravy suchej zmesi, alebo disperzie nevznikajú žiadne škodlivé exhaláty.Desať hmotnostných dielov suchého piesku, ktorý bol presitovaný cez sito o priemeru ok 1 mm, tri hmotnostné diely sadry a jeden límotnostný diel cementu sa homogenizujú napríklad V betónovej Iniešačke 1 D až 15 min. Z tejto zmesi 4 hmotnostné diely sa dispergujú do 3 litrov 5 (Vo-nej vodnej emulzie polyvinylacetatu, ktorá sa naleje na povrch 1 m izolačného materialu. Po docielení dostatočnej tixotropnej Vlastnosti, t. j. ak už V zvislej polohe disperzie je netečná, čo Vyžaduje 15 až 30 s, podla pomeru suchej zmesi a vodnej emulzie polyvinylacetátu, izolačný materiál sa pritlači na stavebný dielec.Desať hmotnostných dielov suchého piesku, ktorý bol presitovaný cez sito o priemeru ok 1 mm, desať hmotnostných dielov sadry a päť hmotnostných dielov cementu sa homogenizuje napríklad V betónovej miešačke 10 až 15 min. Z tejto zmesi sešt hmotnostných dielov sa disperguje V 10 litroch 6 (Vo-nej vodnej emulzie polyvinylacetátu,ktorá sa naleje na povrch 1 m izolačného materiálu. Po docielení dostatočnej tixotrop 238839nej vlastnosti, t. j. disperzia už V zvislej polohe je netečná, čo vyžaduje 15 až 3 U s,podľa pomeru suchej zmesi a vodnej emulzíe polyvinylacetátu izolačný materiál sa pritlači na stavebný dielec.Desať hmotnostných dielov suchého piesku, pät hmotnostných dielov sadry a dva hmotnostné diely cementu sa homogenizujú napriklad V betónovej miešačke 10 až 15 min. Z tejto zmesi pät hmotnostných dielov sa disperguje do 8 litrov 6 O/o-nej vodnej emulzie polyvinylacetátu. Dokonalá disperzia sa natiera alebo nastrekuje na 2 m vonkaje šíeho povrchu už nalepeného materiálu.Desať hmotnostných dielov suchého pies~ ku, ktorý bol presitovaný cez sito o priemeru ok 1 mm, 7 hmotnostných dielov sadry a 3 hmotnostne diely cementu sa homogenizw je napriklad v betónovej miešačke 10 až 15 min. Z tejto zmesi 5 hmotnostných dielovsa disperguje do 5 litrov 6 Vo-ného latexu metylmetakrylátu, ktorá sa naleje ua povrch 1 m 7- izolačneho materiálu. Po docieleni dostatočnej tixotropnej vlastnosti, t. j. disperzii už v zvislej polohe je netečviá, čo vyžaduje 15 až 30 sec. podľa pomeru suchej zmesi a vodnej emulzie, izolačný materiál sa pritlačí na stavebný dielec.Desať hmotnostných dielcov suchého pies~ ku, ktorý bol presitovaný cez sito o priemere ok 1 mm, 5 hmotnostných dielov sadry a. 2 hmotnostné diely cementu sa homogenizuje napríklad v betónovej miešačke 10 až 15 min. Z tejto zmesi 6 hmotnostných dielov sa disperguje do 6 litrov 6 (Vo-ného la~ texu butadien-styrén, ktorá sa naleje na povrch 1 m 2 izolačneho materiálu. Po dociele~ ní dostatočnej tixotropnej vlastnosti, t. j. dis« perzia už v zvislej polohe je netečná, čo vy~ žaduje 15 až 30 s podľa pomeru suchej zme~ si a vodnej emulzie, izolačný materiál sa pritlači na stavebný dielec.Spôsob iixovania tepeluo-izolačxieho ma» teriálu na stavebné objekty, alebo dielce vytvrdzujúcou zmesou, vyznačujúci sa tým,že na povrchu 1 m tepelno-izolačného materiálu sa naneste v množstve 4 až 6 hmotnostných dielcov tixotropnej zmesi pozostávajúcej z 10 hmotnostných dielov piesku o zrnitosti 1 mm, 3 až 10 hmotnostných dielov sadry a l až 5 hmotnostných dielov Cementu suspendovaných s 3 až 1 U litrami 4 až 6 Ú/o-nej vodnej emulzie polymérnych lá tok, ktoré po vysušeni poskytujú súvislý film vo vode už nerozpustný, napriklad polyvinylacetát a tepelno-izolačný materiál, napriklad polystyrén, ktorý sa pritlačenim fixuje na povrch stavebnej časti a z vonkajšej časti sa na tepelne-izolačný material, napriklad polystyrén, natiera, alebo nastrekuje rov~ naká minerálna zmes, ale suspendovaná 4 až 12 litramí 4 až 6 «nej vodnej eniulzie polyvinylacetátu.

MPK / Značky

MPK: C09J 5/00

Značky: stavebné, objekty, fixovania, dielce, spôsob, tepelno-izolačného, materiálů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-238839-sposob-fixovania-tepelno-izolacneho-materialu-na-stavebne-objekty-alebo-dielce.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob fixovania tepelno-izolačného materiálu na stavebné objekty alebo dielce</a>

Podobne patenty