Spôsob výroby pozdĺžne ryhovaných súčiastok

Číslo patentu: 238833

Dátum: 15.05.1987

Autor: Serdahely Aurel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Upínanie a trieskové obrábanie valcových súčiastok s pozdĺžne ryhovaným povrchom, pričom sa ryhovanie súčiastky prevedie vtláčaním polotovaru do ryhovacieho krúžku, ktorý pri obrábaní slúži ako unášač. Účelom vynálezu je umožniť vyššie využitie základného materiálu a zvýšenie produktivity pri výrobe drobných súčiastok s ryhovaným povrchom. Uvedeného účelu sa dosiahne výrobou takýchto súčiastok z polotovarov zhotovených tvárnením, a ich upínaním pri obrábaní za ryhovaný povrch. Vynález možno využiť pri výrobe uvedených súčiastok v odbore strojárenskom, elektrotechnickom, zdravotníckej techniky a inde.

Text

Pozerať všetko

ÚŇAD mo VYNÁLEZY ,A OBJEW 45 vydane 15 05 8775 IMI vrnllozu SERDAHELY AUREL ing., MYIAVA(54) Spôsob výroby pozdľžne ryhnvaných súčiastokUpínanie a tríeskové obrábanie valcových súčiastok s pozdĺžne rýhovaným povrchom,pričom sa ryhovanie súčiastky prevedie vtláčaním polotovaru do ryhovacieho krúžku, ktorý pri obrábani slúži ako unášač.Účelom vynálezu je umožniť vyššie využitie základného materiálu a zvýšenie produktivity pri výrobe drobných súčiastok s ryhovaným povrchom. Uvedeného účelu. sa dosiahne výrobou takýchto súčiastok z poloto» varov zhotovených tvárnením, a ich upĺnanim pri obrábaní za ryhovaný povrch.Vynález možno využiť pri výrobe uvede« ných súčiastok v odbore strojárenskom,elektrotechnickom, zdravotníckej techniky a inde.Vynález sa týka spôsobu upínania a trieskového obrábanie valcových súčiastok s pozdĺžne ryliovanýin povrchom.Známy spôsob výroby ryhovaných súčiastok je technológiou sústruženia z kovovej tyče, pričom vznika veľký odpad materiálu vŕtaním otvoru a upichovaním.Uvedené nevýhody V prevažnej miere odstraňuje spôsob výroby pozdĺžne ryhovaných súčiastok podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že ryhovanie súčiastky sa prevedie vtláčaním polotovaru do ryhova cieho krúžka pomocou natláčacieho tŕňa, pričom ryhovací krúžok slúži ako unášač polotovaru na prevedenie ďalších operácií.Výhoda nového spôsobu spočíva hlavne V tom, že Lipínaním obrobku za rýhovaný povrch možno obrábat rôzne súčiastky s pozdĺžne ryhovaným povrchom z polotovarov zhotovených tvárnením, napríklad z plechu,pričom sa dosiahne podstatne vyššie využitie základného materiálu v porovnaní so známym spôsobom výroby, čím sa znížia výrobné náklady. Ďalej pri upínaní obrobkn niesú potrebné upínacie klieštiny a celý upínacímechanizmus. Ryhovaníe povrchu nie je treba robit zvlášť ako osobitnú operáciu, pretože táto sa robí priamo pri upínaní obrobku jeho vtláčaním do ryhovacieho krúžka. Hospodárne možno takto vyrábať rôzne drobné súčiastky ako napríklad skrutky,matky a pod.) rotačného tvaru s pozdĺžne ryhovaným povrchom. Veľkost súčiastok je obmedzená celkovým rezným odporom na zhotovenie 1 ýh, ktorý nesmie prekročiť osovú silu posunového mechanizmu obrábacie 4ho zariadenia. Pri väčších súčiastkach možno však obmedzit velkost rezného odporu zmenšením počtu pozdĺžnych rýh tak, že ryhovaná bude len časť povrchu súčiastky. S výhodou možno napríklad pre dekoratívna účely použit zvolený počet rýh, resp. ryhovat iba určité časti povrchu súčiastky.Na priloženom výkrese je znázornený jeden príklad spôsobu výroby presuvnej matky podľa vynälezu, kde obr. 1 znázorňuje operáciu ryhovania obrobkn obr. 2 znázorňuje povysunutý obrobok, trieskovo opracovaný obr. 3 predstavuje obrobok v polohe závitovanie a obr. 4 znázorňuje vytlačenie hotovej súčiastky z ryhovacieho krúžka.Obrobok 1 sa zo zásobníka 7 natlačí natláčacím tŕňom 2 do ryhovacieho krúžku 3,ktorý vytvorí na povrchu obrobkn 1 pozdĺžne ryby, za ktoré sa obrobok 1 unáša pri obrábaní. Natláčací tŕň 2 rotuje synchrónne s pracovným vretenom 4. Všetky pracovné vretená sa pritom otáčajú neprerušovane konštantnými otačkamimpolohe podľa obr. 2 je obrobok 1 vyhadzovačom 5 povytlačený, čo umožňuje jeho trieskové opracovanie na vysunutej časti. V polohe podľa obr. 3 sa prevádza závitovanie spožďovaním otáčok závitovacieho prístroja B so závitníkom B oproti pracovnému vretenn 4 a vyzávitovanie jeho predbiehaním. V polohe podľa obr. 4 vyhodí vyhadzovač 5 hotovú presuvnú matku 9 z ryhovacieho krúžku 3 do zbernej nádoby.Vynález možno využiť okrem strojárenstva tiež v odvetví elektrotechnickom a v priemysle zdravotníckej techniky.Spôsob výroby pozdĺžne ryhovaných súčiastok s ich siĺtčasným ďalším opracovaním vyznačený tým,rýhovonie súčiastky sa prevedie súvnýmvytláčaním pozdlžnych rýbpo obvode súčiastky, pomocou ktorých sa poiotovar upevní pre nasledujúce trieskové Upratovanie.

MPK / Značky

MPK: B21C 23/14

Značky: spôsob, pozdĺžne, ryhovaných, súčiastok, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-238833-sposob-vyroby-pozdlzne-ryhovanych-suciastok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby pozdĺžne ryhovaných súčiastok</a>

Podobne patenty