Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa dá použiť na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov v hmote.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VVNÄLVVydané A OBJEVYAutor Vynálezu ONDREJMIŠKA KOLOMAN ing. CSO., SVIT, MARCINČIN ANTON ing. CSC.,AMBRICH MARTIN pľof. ing. DFSC., BRATISLAVA. SZENTIVÄNYI NORBERT ing., POPRAD, MACHO VENDELÍN prof. ing. DrSc., NOVÁKY,MAČURÄK MILAN ing., POPRAD, SAMUHEL OZER MIHÁLY FRANTIŠEK ing., BRATISLAVA, FRANKO PETER ing., POPRAD, ZEMANQVÄ ELENA mg. csc., AMBRICH PAVOL ing., BRATISLAVA, BENEDIKTY AN ing. Csc.,POPRAD, POLIEVKA MILAN ing. CSC., PRIEVIDZA54 Koncentráty organických pigmeniov na farbenie polynleíínových výrobkoch v hmntevynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyolefľnových Výrobkov V hmote. Koncentráty pozostávajú z organických pigmentov, polypropylénového nosiča a dispergátvora na báze alkylpolyglykoléterov. Vynález sa clá použit na farbenie polyetylénových alebo polypropylénových vlákien, fólií, trubiek alebo iných výrobkov V hmote.vynález sa týka koncentrátov organických pigmentov na farbenie polyoletínových výrobkov V hmote. Koncentráty obsahujú izotaktlcký polypropylén, organický alebo anorganický pigment ,a pridavok neionového tenzidu, pripadne ešte pomocných látok.Farbenie syntetických polymérov, najmä tých, ktoré neobsahujú reaktívne skupiny,ako sú polyolefíny, sa spravidla robí cestou fyzikálnej modifikácie ~ farbením v hmote. Pre tento postup sa využívajú pigmenty, ktoré sú nerozpustné vo vyfarbovanom polymére a je ich potrebné rovnomerne rozdispergovať v tavenine zvlákňovaného polyoleľínu. Ako vlastný farbiaci iprostriedok na pripravu zvlášť náročných výrobkov, ako sú vlákna, sa s výhodou používajú pre operáciu farbenia farebné koncentráty, V ktorých je pigment už dostatočne rozdispergovaný. Výhodou tohto spôsobu je, že vlastnú dlspergáciu pigmentu v tavenine polyméru je možné urobit oddelene za optimálnych podmienok z hladiska procesu dispergácie, čo už neumožňujú podmienky spracovávania syntetického polyméru na ten-ktorý výrobok.Zvýšenie farebnej výdatnosti koncentrátov v polypropyléne rieši vynález čs. AO číslo 195 089 a čs. A 0 číslo 220 955, číslo 220 957 a číslo 235 399, ktoré chránia dispergačné prísady zmesi polyoxyetylenglykolov, estery glycerínu a alkylénoxidu s vyššími mastnými kyselinaml, kopolyméry etylénglykolov, estery glycerínu a alkylěnoxidu s vyššími mastnými kyselinami, kopolyméry etylénoxidu a propylénoxidu a ich ester s mastnými kyselinami. Známe sú tiež koncentráty pigmentov, V ktorých ako nosiče sa používajú nízko molekulové polyolefíny čs. pat. 147922,alebo kombinácie nízko molekulových polyolefínov s alkylpolyetoxamínrni čs. AO 219 552 a ďalšími neiónovými i iönovými tenzidmi.Zistili sme, že podobného alebo i vyššieho stupňa dispergácie pigmentov V tavenine izotaktlckého polypropylénu ako nosného polyméru vo farebných koncentrátoch sa dosiahne podľa tohto vynálezu tým, že k zmesi izotaktického polypropylénu a organického pigmentu sa pridá 0,5 až 15 hmot. alkylpolyglykoléteru obecného vzorceR tvorí alkyl s reťazcom Ca až C 20 azvýšením úrovne dispergácie pigmentov vo farebnom koncentráte sa dosiahne zvýšenie relatívnej farbiacej sily farebného koncentrátu a súčasne sa zníži upchávanie filtračných elementov zariadení pre spracovanie vyfarbenej taveniny syntetického polyméru na výrobok vplyvom pridávaného farbiaceho prostriedku.Výhodou koncentrátov podľa tohto vynálezu je dosahovanie vysokej disperzity pig 4mentu, alebo zmesi pigmentov, a navyše antistatický účinok alkylpolyglykoléteru na finálne výrobky s aplikáciou týchto koncentrátov. Výhodou je tiež technická dostupnosť a dobrá termická stabilita alkylpolyglykoléteru, akoaj oxldačná stabilita koncentrátov a finálnych výrobkov pripravených pri použití takýchto koncentrátov.V rýchlomiešačke sa-pripravi zmes práškového izotaktického polypropylénu o rel. mol. hmotnosti 110 000, 15 hmot. práškoveho pigmentu Pigment Yellow 95 a 7 0/0 hmot. alkylpolyglykoléteru, vzorce C 1 aH 37-0 C 2 H 4)2 o-OH, miešaním počas 7 minút. Pripravená zmes sa spracuje na dvojvretenovom taviaco-hnetacom zariadení pri teplotnom režime jednotlivých zón počínajúc od vstupu 240, 240, 160, 220 °C. Tavenina sa vytláča vo forme strún a tie sa po ochladení sekajú na granulát.Pre porovnanie sa za podobných podmienok pripraví farebný koncentrát bez prídavku alkylglykolěteru.Potom sa pripravia vlákna farbené v hmote s obidvoma koncenträtmi s obsahom l 0/0 hmot. vo vlákne. Sýtost vyfarbenia u vlákien farbených koncentrátom s prídavkom alkylglykoléteru, hodnotené ako relatívna farebná sila pomocou remisného spektrofotometra, je o- 38 0/0 vyššia.Za podmienok uvedených v príklade 1 sa na prípravu farebných vlákien použije koncentrát o nasledovnom zložení5 hmot. pigmentu Pigment Red 177Pre porovnanie účinku sa na prípravu farebných vlákien použije i koncentrát bez prídavku alkylglyholéteru.Sýtosť vyfarbenia vlákien s obsahom 0,5 perc. hmot. pigmentu v hmote vlákna je u vlákien farbených koncentrátom s prídavkom alkylglyk-oléteru hodnotené ako relatívna farblaca sila pomocou remisného spektrofotometra a 75 vyššia ako u vlákien farbených koncentrátom bez prídavku alkylglykoléteru. Rozdelenie koncentrátu v hmote vyiarbeneho vlákna, sledované pomocou svetelnej mikroskopie, je u koncentrátu s prídavkom alkylglykoléteru výrazne lepšie ako u koncentrátu bez pridania tejto prísady.Za podmienok podľa príkiadu 1 sa pripixavia vlákna farbené v hmote koncentľätom obsahujúcim15 0/0 hmot. pigmentu Pígment Red 144Pre porovnanie sa pripraví i koucentrátbez prídavku alkylglvkoléteru. Sýtosť vyfarbenia hodnotené ako relatívna fiarbiacia sila je u vlákien vyiarbených Koncentrâtom s prĺdavkom alkylglykoléteru o 11 0/9 vyššia.Postup a zloženie koncentráiu je podobné ako V príklade 3, len .ako antioxidant miesto ZB-di-terc.butyl-p-krezolu sa použije 0,3 0/) ihmot. 2-ter(xbutyl-ćl-kumylfenolu.Sýtosť vyfarhenia je o 12 0/0 vyššia V prípade použitia koncentrátu s alkylglykoléterom.Koncentrály organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkov v hmote,pozostávajúca z 40 až 99 0/0 hmot. polypro~ pylénu, 0,5 až 30 hmot. pigmentu, prípadne zmesí pigmentov, vyznačujúce sa tým, že obsahujú 0,1 až 30 0/0 hmot. a 1 kylpolyg 1 y~ koleteru, obecného vzorcaR~O- CJ-MO )H, kde R tvovi .alkyl s reťazcom Cs až C 20 a n sa pohybuje v rozmedzí 6 až 70.

MPK / Značky

MPK: C08J 3/22, D01F 1/04, C09B 67/22

Značky: hmotě, koncentráty, pigmentov, organických, polyolefínových, farbenie, výrobkoch

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-238450-koncentraty-organickych-pigmentov-na-farbenie-polyolefinovych-vyrobkoch-v-hmote.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koncentráty organických pigmentov na farbenie polyolefínových výrobkoch v hmote</a>

Podobne patenty