Spôsob navárania bronzovej vrstvy na oceľové materiály a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 238439

Dátum: 15.05.1987

Autori: Plachý Alojz, Kosnáč Ľudovít

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález rieši spôsob navárania bronzovej vrstvy na oceľové materiály elektrickým oblúkom a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu. Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že tavivo do miesta navárania sa privádza ochranným plynom elektrického oblúka. Podstatou zariadenia podľa vynálezu je, že medzi redukčný ventil (2) a navárací horák (6) je zaradený plynový zmiešovač (3) taviva.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu PLACHÝ ALOIZ ing., KOSNÁČ ĽUDOVÍT ing. CSC., BRATISLAVA(M) Spôsob navâranía bronzovej vrstvy na oceľové materiály a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu. vynález rieši spôsob naváľania bronzovej vrstvy na oceľové materiály elektrickým oblúkom a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu.Podstatou spôsobu podľa vynálezu je, že tavivo do miesta navárania sa privádza 0 Podstatou zariadenia podľa vynálezu je, že medzi redukčný ventil 2 a navárací horák 6 je zaradený plynový zmiešovač 3 taviva.Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na naváranie bronzovej vrstvy na ocelové materiály elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére.Pre dobré spojenie bronzovej vrstvy s ocelovým materiálom je nutnou podmienkou pokryť plochu oceľového materiálu vhodným tavivom. V súčasnosti sa táto plocha pokrývá ručne alebo mechanizovane tuhým alebo tekutým tavivom. Na ňu sa potom navára broznová vrstva niekterou metódou oblúkového navárania. Produktivita práce je pri tomto spôsobe nízka a spotreba taviva vysoká.Uvedené nevýhody doterajšieho stavutechniky sa odstránia spôsobom navärania bronzovej vrstvy na oceľové materiály elektrickým oblúkom -v ochrannej atmosfére podla vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že tavivo sa do miesta riavárania privádza ochranným plynom elektrického oblúka. Spôsob podľa vynálezu je vykonávaný zariadením, pozostavajúcim z flaše ochranného» plynu, z redakčného ventilu, zo zdroja zváracíeho prúdu, podávača drôtu a z potrubia ochranného plynu, ktorého podstata pozostáva V tom, že do potrubia ochranného plynu je medzi redukčný ventil a navárací horák zaradený plynový zmiešavač taviva,V spôsobom podľa vynálezu sa tavivo dopravuje len clo miesta navárania a len počas navárania, čo je vysoko produktívne a úsporné a umožňuje automatizoviat proces navárania.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynalezu je znázornený na priloženom výkrese.Zariadenie na realizovanie spôsobu navärania bronzovej vrstvy na oceľové materiály elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére je tvorené naváracou súpravou pre naváranie oblúkom v ochranných atmosféraclh plynov, ktorá sa skladá z fľaše ochranného plynu 1 s redukčným ventilom 2, zdroja zváracieho prúdu 4 s podáv-ačom drôtu 5 a naváracím horákom 6, pričom do potrubia 7 ochranného plynu je medzi redakčný ventil 2 a navárací horái B zaradený Plynový zmiešavač 3 taviva.Funkcia zariadenia podľa vynálezu je nasledovná Pri spustení naváracieho procesu začne z flaše ochranného plynu 1 cez redukčný ventil 2 prúdit do plynového zmiešavača 3 taviva ochranný plyn, ktorý so sebou unáša ca-vivo do naváracieho horáka B. Súčasne podávač drôtu 5 podáva do naváriacieho horáka 6 drôt a zdroj zváracieho prúdu 4 zapáli elektrický oblúk, čim vzniknú podmienky pre dobré naváranie bronzovej vrstvy na oceľové materiály. zastavením procesu oblúk zhasne, drôt sa prestane podávať a plyn s tavivom prestane prúdiť.Veľkou výhodou tohto spôsobu navárania bronzovej vrstvy na oceľové materiály elektrickým oblúkom je možnosť automatizacie procesu navárania s minimálnou spotrebou taviva, pričom kvalita bronzového návaru zostáva zachovaná.1. Spôsob navárania bronzovej vrstvy na ocelové materiály elektrickým oblúkom V ochrannej atmosfére, vyznačujúci sa tým, že tavivo sa do miesta navárania privádza ochranným plynom elektrického oblúka.2. Zariadenie na vykonávanie spôsobu p 0 dla bodu 1, pozostávajúca z flaše ochranné ho plynu, z redakčného ventilu, zo zdroja zváracieho prúdu, z podáviača drôtu .a z p 0 trubia ochranného plynu, vyznačujúce sa tým, že do potrubia 7 ochranného plynu je medzi redukčný ventil 2 a navárací horak 6 zaradený plynový zmiešavač 3 taviva.

MPK / Značky

MPK: B23K 9/04

Značky: navárania, spôsob, tohto, zariadenie, ocelové, vrstvy, vykonávanie, bronzovej, spôsobu, materiály

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-238439-sposob-navarania-bronzovej-vrstvy-na-ocelove-materialy-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob navárania bronzovej vrstvy na oceľové materiály a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty