Indukčne odporový prietokomer

Číslo patentu: 238438

Dátum: 15.05.1987

Autor: Štefkovič Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Indukčne odporový prietokomer je určený na meranie prietočných množstiev ľubovoľných kvapalín alebo plynov. Prietokomer pozostáva z dvoch transformátorov, ktoré sú vzájomne zviazané dvojicou rovnakých protichodne vinutých vinutí vyhotovených z trubky, materiál ktorej má vysoký teplotný súčiniteľ odporu. Trubkové vinutie je z hľadiska pretekanej látky zapojené v sérii.

Text

Pozerať všetko

15 Autor vynalozu STEFKOVIČ ŠTEFAN ing., PRIEVIDZAIndukčne odporový prietokomer je určený na meranie príetočných množstíev ľubovoľných kvapalín alebo plynom Prietokomer p 0 zostáva z dvoch transformátorov, ktoré sú vzájomne zviazané dvojicou rovnakých protíchodne vinutých vinutí vyhotovených z trubky, materiál ktorej má vysoký teplotný súčinítel odporu. Trubkové vinutie je z hliadiska pretekanej látky zapojené V sérií.vynález sa týka indukčne odpororvého prietokomeru na elektrické meranie prietoku lubovolných kvapalín a plynov.Doteraz známe prietokomery, u ktorých merené veličina je vyjadrená elektrickým signálom, sú predstavované prietokomermi mechanickými, u ktorých vplyvom pretekanej látkysú prestavovaně mechanické poIhyblive časti, ktoré sú vhodnými snímači prevádzané na elektrický signál.Inými známymi prieto-komermi, u ktorých priamo elektricky sú snímané prietočné množstvá, sú predstavované tepelnými hmotovými prietokomermi, u ktorých v dôsledku zmien teploty akčných. členov spôsobených pretekanou látkou je meraný ich elektrický odpor.Ďalšími známými prietokomermi, u ktorých priamo elektricky sú merené prietvočné množstvá, sú predstavované indukčnými prietokomermiçu ktorých prietokom meranej elektricky vodivej kvapaliny cez magnetické pole je indukované elektrické napätie.Nevýhodou všetkých uvedených prietoko-wmerov je, že sú to zložité a chúlostive zariadenia, náročné na výrobu a z toho titulu aj drahé zariadenia, zvlášť pri ich vyhotoveniach pre tažké a agresívne prostredia.U prietokomerov s pohyblivými mechanickými časťami naviac majú tieto obmedzenú životnost e zvýšenú poruchovosť.U tepelných hmotových a indukčných prietokomerov je potrebná náročná vyhodnovacia aparatúra iclh výstupného signálu, pričom indukčné prietokomery sú vhodné iba na meranie kvapalín s dostatečnou elektrickou vodivosťou.Podstatou indukčne odporového prietokomeru je, že je to tepelný hmotový prietokomer vyhotrovený z dvoch transformátorov vzájomne indukčne zviazaných pomocou dvoch rovnakých ale protichodne vinutýchvinutí vyhothvených z rúrky, ktorej materiál má vysoký teplotný súčiniteľ odporu, pričom tieto rúrkové vinutia sú vzhladom na pretekanú látku zapojené visérii.Výhodou indukčne odporového prietokomeru oproti doterajšim je v tom, že je to velmi jednoduché, lacne, robustné a pritom citlivé zariadenie vhodné aj pre najťažšie prełvátąlzkovémodmienky, ktorými. je možné merať v oboch smeroch prítok lubovoľných kvapalín alebo plynov.Na výkrese č. 1 je elektrická schémarindukčne odporového prietokomeruSekundár transtormátora 1 je napojený na prirnár- trianstormátorta 2 pomocou dvoch rovnakých protichodne vinutých trubkových vinutí 3 a 4, ktorých materiál má vysoký teplotný súčinitelodporu,pričom rúrkové vinutia 3 a 4 sú vzhladom na pretekanú látku zapojené V sérii.Transformátorom 1 sú do rúrkových vinutív dôsledku protichodných vinutí kompenzujú -~ takžena výstupe.-transformátorei » 2 nebude žiadne napätie.Keďže pretekaným prúdom cez rúrkové vinutia 3 a 4 budú v dôsledku ohmických strát na týchto vinutí-ach tieto zahrievané,pri prietoku meranej látky cez růrkové vinutia 3 a 4 bude vinutie 3, ktoré je prvé v smere vyznačeného prietoku mernej látky viac ocvhladzovłané pretekanou látkou ako vinutie 4, vznikne V dôsledku teplotného odponového súčinitela ohmická nerovnováha medzi vinutiami 3 a 4 a tým aj nerovnováha cez ne pretekanými prúdmi, takže na sekundáre transformátora 2 objaví sa striedavé napätie ktorého velkostbude úmerná množ stvuupretekanej látky cez rúrkové vinutia, . prípadne prixfázovom usmernení tohto napä- vtla je možné LlTČĺ-ľ aj smer pretekanej látky.Indukčne odporový prietokomenvyznačený tým, že sekundár transformátora 1 je napojený na primár transformátora 2 pomocou dvojiceürovnakých protichodne vinutých rúrkových vinutí 3 a 4, vyhotove ných z materiálu s vysokým teplotným součinitelom odporu, pričom rúrkové vinutia(3) a 4 sú vzhladom na pretekanú látku zapojené v sérii.

MPK / Značky

MPK: G01F 1/56

Značky: indukčne, prietokomer, odporový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/3-238438-indukcne-odporovy-prietokomer.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Indukčne odporový prietokomer</a>

Podobne patenty